ΠΠ ªfi­fiÛÛ¯· ª ¯· ÂÂÁÁÎηÙÙ·ÏÏ››ÂÂÈÈ · ·  ÙÙÔÔÓÓ SSoou­ut­thh SSt­tr­reeaamm,, ÛÛ ÂÂÓÓÂÂÚÚÁÁÂÂÈÈ·ÎÎÔÔ‡‡˜ · ˜ ÌÌÂÂÏÏ¿‰Â˜  ¿ ‰ ˜ ËË ∂∂∂∂

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η εγκατάλειψη απ τη Ρωσία τ υ σ εδί υ για τ ν αγωγ αερί υ South Stream επι ε αιώνει την ανάγκη για την ΕΕ να δια - ρ π ιήσει τις πηγές των πρ μηθειών της, ανακ ίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτρ πή.

Συγκεκριμένα η αντιπρ εδρ ς της Επιτρ πής αρμ δια για τ ν Πρ ϋπ λ γισμ , Β υλγάρα Κρισταλίνα Γκε ργκίε α, την επ μένη της ανακ ίνωσης απ τ ν ρώσ πρ εδρ Βλαντίμιρ Π ύτιν τι τ σ έδι εγκαταλείπεται ανέ ερε: “Η απ αση της Ρωσίας να σταματήσει τ ν South Stream και τρ π ς με τ ν π ί απ ασίσθηκε αυτ επι ε αιών υν π σ σημαντική είναι για την Ευρώπη η δια ρ π ίηση των πηγών των πρ μηθειών της”. Στ μετα%ύ, ι μετ - ές ευρωπαϊκών εταιρειών ενέργειας π υ συμμετεί αν στ πρ γραμμα τ υ South Stream σημείωσαν θες μεγάλη πτώση.

ι μετ ές της γερμανικής αλυ υργίας Sal­git­ter κατέγραψαν πτώση άνω τ υ 7% στ "ρηματιστήρι της Φραγκ ύρτης. Η Sal­git­ter εί ε ε%ασ αλίσει ένα μεγάλ συμ λαι στην κατασκευή τ υ αγωγ ύ.

Πτώση κατά περισσ τερ απ 8% σημείωσαν επίσης στ "ρηματιστήρι τ υ Μιλάν υ ι μετ ές της ιταλικής εταιρείας Saipem, ασικ ς μέτ ς της π ίας είναι η ENI.

Βλαντίμιρ Π ύτιν ανακ ίνωσε την Δευτέρα, στην Άγκυρα πως, ε%αιτίας της αντίθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτρ πής, η Ρωσία ρίσκεται σε αδυναμία να συνε ίσει τ πρ γραμμα κατασκευής τ υ αγωγ ύ υσικ ύ αερί υ South Stream, π ί ς σ εδιάσθηκε για να παρακαμ θεί η υκρανία.

Ιδιωτική πρωτ υλία των μίλων Gazprom της Ρωσίας και ENI της Ιταλίας και κ στ υς 16 δις ευρώ, South Stream, ι εργασίες για τ ν π ί άρ ισαν επισήμως τ Δεκέμ ρι τ υ 2012, επρ κειτ να συνδέσει σε μήκ ς 3.600 ιλι μέτρων τη Ρωσία με τη Β υλγαρία περνώντας κάτω απ τη Μαύρη Θάλασσα, για να ε%υπηρετήσει στη συνέ εια τη δυτική Ευρώπη, ιδιαίτερα την Ιταλία και την Ελλάδα, μέσω της Σερ ίας, της υγγαρίας και της Σλ ενίας. Επρ κειτ να έ ει δυνατ τητα 63 δισεκ. κυ ικών μέτρων ετησίως, δηλαδή σ και ι ευρωπαϊκές αγ ρές ρωσικ ύ υσικ ύ αερί υ π υ διέρ εται απ την υκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτρ πή απαιτεί απ την Gazprom τ ν αυστηρ σε ασμ των καν - νων της ΕΕ, κυρίως να επιτραπεί η πρ σ αση τρίτων στ ν αγωγ , και μπλ καρε τ πρ γραμμα ελλείψει συμ ωνίας απ τη ρωσική πλευρά. ι Βρυ%έλλες απείλησαν με κυρώσεις τα επτά κράτη μέλη τ υς π υ ενέ νται στ πρ γραμμα, αν άρ ι0αν τις εργασίες.

ι ενδια ερ μενες ώρες είναι η Β υλγαρία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η υγγαρία, η Αυστρία, η Κρ ατία και η Σλ ενία, καθώς και η Σερ ία, η π ία είναι υπ ψή ια για έντα%η στην ΕΕ.

Η Β υλγαρία, την π ία κατηγ ρησε πρ εδρ ς Π ύτιν για να ε%ηγήσει την εγκατάλειψη τ υ πρ γράμματ ς τ υ South Stream, απέρριψε π ιαδήπ τε ευθύνη για τ θέμα και ύλγαρ ς πρ εδρ ς Ρ σεν Πλε νέλιε επέρριψε με τη σειρά τ υ την ευθύνη ε%ίσ υ στις Βρυ%έλλες και τη Μ σ α.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.