Π ƒˆÛ›· ı¤ÏÂÈ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÎfiÌ‚Ô ÛÙ· ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈο Û‡ÓÔÚ·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η Ρωσία δεν είναι σε θέση να πρ ωρήσει και να λ κληρώσει τ σ έδι κατασκευής τ υ αγωγ ύ υσικ ύ αερί υ South Stream, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιτίθεται σε αυτ , σύμ ωνα με τ ν Βλαντίμιρ Π ύτιν.

Στ πλαίσι της κ ινής συνέντευ%ης τύπ υ με τ ν Τ ύρκ μ λ γ τ υ Ρετ0έπ Ταγίπ Ερντ γάν, Ρώσ ς πρ εδρ ς υπ - στήρι%ε τι η Ευρωπαϊκή Επιτρ πή δεί νει διστακτικ τητα σε ,τι α ρά τ να δώσει τ πράσιν ως για την υλ π ίηση τ υ σ εδί υ με στ την πρ μήθεια υσικ ύ αερί υ στη ν τια Ευρώπη μέσω της Β υλγαρίας – παρακάμπτ ντας την υκρανία.

«Καθώς ε%ακ λ υθ ύμε να μην έ υμε λά ει την άδεια της Β υλγαρίας, σκε τ μαστε τι στην παρ ύσα κατάσταση η Ρωσία δε μπ ρεί να πρ ωρήσει στην υλ π ίηση αυτ ύ τ υ σ εδί υ», σημείωσε Π ύτιν, μετά τη συνάντηση π υ εί ε με τ ν Τ ύρκ πρ εδρ .

«Εάν η Ευρώπη δεν θέλει να πρ ωρήσει στην υλ π ίηση (τ υ South Stream), τ τε δεν θα πρ ωρήσ υμε στην υλ π ίησή τ υ», πρ σθεσε ίδι ς.

Τ ενδε μεν ματαίωσης τ υ συγκεκριμέν υ αγωγ ύ αν ίγει, πάντως, τ δρ μ για την κατασκευή εν ς άλλ υ με τ ρωσικ σ έδι να μιλά για τη δημι υργία ενεργειακ ύ κ μ- υ στα σύν ρα της Ελλάδας με την Τ υρκία, κάτι π υ ωστ - σ πρ ϋπ θέτει συνεργασία των δύ ωρών. Β. Π ύτιν ανέ ερε τι είναι διατεθειμέν ς να ικ δ μήσει «έναν κ μ διαμετακ μιδής υσικ ύ αερί υ» στα ελλην τ υρκικά σύν - ρα πρ κειμέν υ να πρ μηθεύσει την Ευρώπη με υσικ αέρι και να την απ 0ημιώσει για την εγκατάλειψη των σ εδίων τ υ South Stream». Τ σ έδι για την κατασκευή τ υ South Stream, τ υ αγωγ ύ για τη μετα ρά υσικ ύ αερί υ στη ν τια Ευρώπη, «είναι νεκρ » επι ε αίωσε και επικε αλής της Gazprom Αλε%έι Μίλερ.

Βλαντίμιρ Π ύτιν επίσης δήλωσε τι η Ρωσία θα μειώσει τις τιμές υσικ ύ αερί υ π υ πωλεί στην Τ υρκία κατά 6%, αρ ής γεν μένης απ τ 2015, και τι έ ει συμ ωνήσει να πρ μηθεύσει επιπλέ ν 3 δισεκατ μμύρια κυ ικά μέτρα υσικ ύ αερί υ στην Τ υρκία «με στ να ικαν π ιήσει τις ανάγκες της». «Θα πρ ωρήσ υμε σε μια μείωση ύψ υς 6% στις τιμές τ υ υσικ ύ αερί υ, αρ ής γεν μένης απ 1ης Ιαν υαρί υ» 2015 για την Τ υρκία, είπε Ρώσ ς πρ εδρ ς.

Πέρσι διατέθηκαν στην Τ υρκία 13,7 δισεκατ μμύρια κυ ικά μέτρα αερί υ μέσω τ υ αγωγ ύ Blue Stream.

Βλαντίμιρ Π ύτιν τ νισε τι είναι διατεθειμέν ς να ικ δ μήσει έναν κ μ διαμετακ μιδής υσικ ύ αερί υ στα ελλην τ υρκικά σύν ρα πρ κειμέν υ να πρ μηθεύσει την Ευρώπη με υσικ αέρι και να την απ 0ημιώσει για την εγκατάλειψη των σ εδίων τ υ South Stream.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.