ΔÔ ¿Ó ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ ÛÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ ∞ÂÚÔÁÚ·Ì̤˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Στην ε αρμ γή τ υ σ'εδί υ διάσωσης της εταιρίας, τ π ί πρ λέπει σημαντικές περικ πές, πρ 'ωρεί η νέα δι ίκηση των Κυπριακών Αερ γραμμών.

νέ ς πρ εδρ ς της εταιρίας Μαρίν ς Καλλής, πρ ανήγγειλε τι θα μειωθ ύν ι μισθ ί κατά 10-12% και ι υπάλληλ ι απ 580 θα μειωθ ύν σε 385.

Aνήγγειλε επίσης τι θα απ +ενωθ ύν τα τμήματα τρ - δ σίας και ρτίων, θα πωληθ ύν ι μετ 'ές στην Swiss Port και θα αλλά+ει τ πτητικ πρ γραμμα των Κυπριακών Αερ γραμμών. Μιλώντας ενώπι ν της Επιτρ πής Ελέγ' υ της Β υλής, επεσήμανε τι με τ σ'έδι αναδιάρθρωσης, θα ενισ'υθεί η διαπραγματευτική θέση της εταιρίας στην Ευρωπαϊκή Επιτρ πή, η π ία ε+ετά2ει την 'ρηματ δ τηση των Κυπριακών Αερ γραμμών απ τ κράτ ς με 85 εκ. ευρώ, ενέργεια π υ εκτιμάται τι είναι παράν μη.

Έντ νη ήταν η αντίδραση υλευτών, ταν ανακ ινώθη- κε στην Επιτρ πή, τι τ κράτ ς ' ρήγησε 27 εκ. ευρώ στην εταιρία Her­mes, λ γω της λειτ υργίας τ υ παράν μ υ αερ - δρ μί υ στην κατε' μενη Τύμπ υ. Η Επιτρ πή θα συ2ητήσει τ θέμα και θα 2ητήσει ε+ηγήσεις.

9πως ανα έρθηκε στην κ ιν υλευτική επιτρ πή ελέγ' υ, τ 2002 ταν πρ κηρύ'θηκε διαγωνισμ ς για την ε+εύρεση στρατηγικ ύ επενδυτή στα αερ δρ μια Λάρνακας και Πά υ, υπήρ'ε πρ ν ια με άση την π ία η Κυπριακή Δημ κρατία δεν θα πρ 'ωρ ύσε στη δημι υργία τρίτ υ αερ - δρ μι υ στη Δημ κρατία.

Ωστ σ λίγ πριν την υπ γρα ή των συμ λαίων, τα δεδ μένα άλλα+αν λ γω τ υ αν ίγματ ς των δ ραγμάτων.

Τα δύ μέρη, πως ανα έρθηκε, συμ ωνήσαν σε μια ρμ υλα απ 2ημιώσεων για την απώλεια εσ δων απ τη λειτ υργία τ υ παράν μ υ αερ δρ μί υ της Τύμπ υ, π σ π υ αίνεται να διεκδικεί τ κράτ ς διεκδικεί απ την Her­mes.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.