ÕÙ˘¯Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË;

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

9λα αυτά π υ συμ αίν υν με τα σκάνδαλα και άλλα, για πρώτη ρά, εμείς « ι γηραι τερ ι» π λίτες αυτής της Δημ κρατίας τα μαθαίν υμε και κατ’ επέκταση διερωτ μαστε πως θα πρ σελκύσ υμε +έν υς επενδυτές στην Κύπρ π υ 'ρειά2εται κατ’ επείγ ν +ένα κε άλαια. 9μως να μην ν μί2 υμε τι μ ν εμείς στην Κύπρ τα μαθαίν υμε τώρα. Τ θέμα αυτ της συνε' ύς δια θ ράς και διαπλ κής δημ σιεύεται στ ν διεθνή τύπ , με απ τέλεσμα, γιατί ένας +έν ς επενδυτής να ενδια ερθεί για μια 'ώρα με δια θ ρά; Βέ αια υπάρ'ει και η άλλη άπ ψη τι σε μια 'ώρα δια θ - ράς υπάρ' υν «ευκαιρίες» επένδυσης με τα ανάλ γα απ τελέσματα, ε+αρτώμενα με π ι υς κάπ ι ς +έν ς επενδυτής «συναναστρέ εται», π ι υς δικηγ ρ υς δι ρί2ει και τι επιπλέ ν μέσα μπ ρεί να ε+ασ αλίσει. Για μια 'ώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τι τ 'ειρ τερ - αλλά πως «δικαι λ γ ύνται» αυτά π υ συμ αίν υν τώρα ή στ παρελθ ν, αλλά π υ δυστυ'ώς τώρα γαίν υν στην επι άνεια, στην 'ειρ τερη μας περί δ της αναμεν μενης ανάκαμψης της ικ ν μίας; Άτυ'η η Κυ έρνηση αυτή μια και π υ τα σκάνδαλα έγιναν πρ της θητείας της; Έ' υμε και λέμε λ ιπ ν:

- Τα Κ μματα – τι τ 'ειρ τερ για την ικ ν μία. Μας ανέ ερε ένα π λιτικ κ μμα τι δεν παίρνει μί2ες. Και μως για τις ε+α- γωγές στην Λι ύη επί επ 'ής Καντά ι, τ κ μμα αυτ έπρεπε να εισπρά+ει 2% επί της α+ίας των ε+αγωγών στην Λι ύη για να μπ - ρ ύν να γίν υν ε+αγωγές.

- Τώρα μάθαμε τι έ'ει και εισπρακτέες δωρεές 20.000 ευρώ ενώ πρ εν ς μην ς τ ίδι κ μμα διακήρυττε με στ μ δια'ωρί2 ντας την θέση τ υ απ τα υπ λ ιπα «διε θαρμένα» κ μματα.

- Έ' υμε και ένα κ μμα τ π ί εισήγαγε τ ρ υσ έτι πρ 'ρ νων. Και τώρα νέ ς αρ'ηγ ς τ υ με εμπάθεια εναντί ν τ υ νυν πρ έδρ υ δεν συναινεί σε π ι δήπ τε μέτρ . Εάν η Κυ έρνηση ανα έρει Α τ κ μμα αυτ λέει Β και ανάπ δα.

- Έ' υμε και άλλα κ μματα απ τα π ία τ ένα παραδέ'εται τι είσπρα+ε εκατ ντάδες 'ιλιάδες ευρώ, ενώ τ άλλ δεν +έρει!!

- Έ' υμε κ μμα τ π ί αντιλαμ άνεται την κατάσταση με τις Κυπριακές Αερ γραμμές, αρνείται να συμ ωνήσει να ε αρμ σει ένα πρ γραμμα αναδιάρθρωσης και κάνει πίσω ακ μα και για τ cater­ing. Ταυτ 'ρ να αν και δεν ευ' μαστε την απ - λυση τ υς, ένας παράγ ντας είναι ι «ακρι πληρωμέν ι πιλ τ ι» ι π ί ι θα μας καταγγείλ υν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α ύ κατάγγειλαν την δική τ υς εταιρεία για την μείωση των μισθών τ υς, τώρα τ 50% των πιλ των ρίσκ νται σε εργασία σε +ένες εταιρείες. Να τ υς ευ'αριστήσ υμε και απ πάνω;

- _ένη εταιρεία Σ υηδική υπέ αλε αίτηση για δημι υργία τράπε2ας και μ λις αδει δ τήθηκε μετά απ 2 'ρ νια. Η εταιρεία αυτή είναι διεθν ύς εμ έλειας με άριστ παρελθ ν. Γιατί τα 2 'ρ νια καθυστέρηση;

- Τι γίνεται με τ ν δικ 'άρτη της Κεντρικής Τράπε2ας; Γιατί δεν ακ λ υθείται; Κατά τ υς ν μικ ύς υπάρ'ει θέμα και π ινικής δίω+ης εναντί ν των 'ρηματ δ τών, ενώ ε+ίσ υ δύσκ λ ι είναι και αρκετ ί δανει2 μεν ι.

- Υπάρ'ει ένα είδ ς πλειστηριασμ ύ για τις εκπ ιήσεις. Εάν ι εκπ ιήσεις δεν ακ - λ υθήσ υν, τ τε καταστρέ εται λη η ικ - ν μία. Εάν μως ακ λ υθηθεί δικ ς 'άρτης της Κεντρικής για δανει2 μεν υς, έ' υμε κάπ ια ελπίδα.

- Μα πως γίνεται δικηγ ρικά γρα εία να ασ' λ ύνται με Κυ ερνητικές εργασίες ντας ι ιδι κτήτες τ υς και π λιτικ ί, ενώ στις ανα ρές για συγγενείς τ υ Πρ έδρ υ μας με τ υς συνεργάτες τ υ σε επισκέψεις στ ε+ωτερικ είναι τι τ 'ειρ τερ (Λί υ ς κτηματ μεσίτης μας είπε τι δίδεται η κάκιστη εντύπωση).

- Ασ αλώς έ' υν και σε αρκετ αθμ ευθύνη και ι Κυ ερνώντες με την κωλυσιεργία και με εκατ ντάδες υπ θέσεις π υ εκκρεμ ύν στην Εισαγγελία – άρα γιατί ρισμένα ν μ σ'έδια κλπ να μην ανατίθενται για ετ ιμασία στ ν ιδιωτικ τ μέα;

Αυτά και άλλα, αλλά πως θα μας αντιμετωπίσ υν ι +έν ι επενδυτές αγαπητ ί μας αναγνώστες; Έλληνας επενδυτής των 4 εκ. ευρώ ενδια ερ μεν ς σε ακίνητ στην Λεμεσ , μας δήλωσε «παιδιά υπάρ' υν τρ - π ι στην Κύπρ να απ ύγ υμε τ υς ρ υς κλπ δι τι αντιλαμ άν μαι τι υπάρ'ει παρ μ ια κατάσταση Τ2 'αντ2 π υλ υ»!!

Άλλ ς Βέλγ ς επενδυτής π υ αγ ρασε μέσω τ υ Γρα εί υ μας ακίνητα 12 εκ. ευρώ, μας έγραψε εκ των υστέρων τι «ανησυ'εί, δι τι εάν ή+ερε αυτά π υ έμαθε τώρα, ύτε π υ θα τ υ περν ύσε απ τ μυαλ τ υ να κάνει τέτ ια επένδυση». Άλλ ς με δεσμευμένα κε άλαια στην Τράπε2α Κύπρ υ αγ ρασε απ την Μαρίνα Λεμεσ ύ (set off cash to loans) και αναμένει εδώ και 12 μήνες για έγκριση. Πέρασε απ λα τα στάδια και αναμένει απ τ Υπ υργεί Εμπ ρί υ έγκριση (τι σ'έση έ'ει α ύ η τράπε2α/Κεντρική Τράπε2α τ ενέκρινε;).

Φθάσαμε λ ιπ ν και στ π λυπ θητ κα2ίν . Μας είπαν ι ενδια ερ μεν ι τι δεν ενδια έρ νται ιδιαίτερα για Κυ ερνητικά τεμά'ια και άρα η Κυ έρνηση απ συρε την πρ ταση αυτή. Γιατί; Μήπως τ υς κάναμε την 2ωή π δήλατ για να τ υς ωθήσ υμε στ υς ιδιώτες ιδι κτήτες; Υπάρ' υν 'ιλιάδες εκτάσεις με Κυ ερνητικά τεμά'ια και εάν αυτά δεν τ υς ενδια έρ υν δικαι λ - γημένη η απ συρση, αλλά γιατί να τα απ - σύρ υμε μια και π υ δεν ρέθηκε επιλα'ών επενδυτής; (παραπ μπή σε πρ ηγ ύμεν άρθρ μας για τ θέμα).

Είμαστε δυστυ'ώς ένα «μάτσ 'άλια» και εκτ ς εάν απαλλαγ ύμε απ τ παρελθ ν (δι τι δεν είναι εύκ λ ) και με την αλλαγή τ υ τρ π υ επι'ειρείν δεν έ' υμε ελπίδα για λ υς εμάς π υ αγαπ ύν την Κύπρ πέραν τ υ ιδιωτικ ύ και/ή π λιτικ ύ τ υς συμ έρ ντ ς.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.