AÏÏ¿˙ÂÈ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÙÚ›ÁˆÓÔ §Â˘ÎˆÛ›·˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Συγκεκριμένες δράσεις ανάπλασης τ υ εμπ ρικ ύ τριγών υ της Πρωτεύ υσας πρ ωθεί τ Δήμ ς Λευκωσίας, σύμ ωνα με τ ν Δήμαρ' Λευκωσίας, Κωνσταντίν Γιωρκάτ2η.

Στ ' ς τ υ Δήμ υ είναι να επιστρέψει η εμπ ρική κίνηση στην καρδιά της Λευκωσίας, 'ι μ ν κατά την περί δ των γι ρτών και για τ ν σκ π αυτ έ'ει ε+ασ αλιστεί κ νδύλι για την ανάπλαση τ υ εμπ ρικ ύ τριγών υ και σύντ - μα αναμένεται η έναρ+η υλ π ίησης των έργων.

Δήμ ς έ'ει ήδη καταθέσει σ'έδι περι 'ής για τ τρίγων Μακαρί υ - Στασικράτ υς - Ευαγ ρ υ στ π λε δ μικ συμ ύλι με στ ' την αύ+ηση συντελεστών κάλυψης και δ μησης για τ αστικ εμπ ρικ κέντρ και απλ π ίηση των κινήτρων για αυ+ημέν υς ρ υς.

Στις πρ τεραι τητες τ υ Δήμ υ εντάσσεται η λ κλήρωση της Πλατείας Ελευθερίας, η ανάπλαση τ υ τριγών υ των εμπ ρικών δρ μων Μακαρί υ, Στασικράτ υς και Ευαγ ρ υ και η επιδι ρθωση τ υ Δημ τικ ύ Θεάτρ υ.

Σύμ ωνα με την παρ υσίαση τ υ έργ υ πως αυτή δημ σιεύετε στην ιστ σελίδα τ υ δήμ υ Λευκωσίας, τ π ς εκτέλεσης τ υ Έργ υ είναι τ εμπ ρικ τρίγων , π υ περικλείεται μετα+ύ των Λεω ρων Αρ'ιεπισκ π υ Μακαρί υ Γ’ ( ρει τμήμα), της Ευαγ ρ υ και της δ ύ Στασικράτ υς στη Λευκωσία. Περιλαμ άνει ακ μα τις δ ύς Λεωνίδ υ, Μνασιάδ υ- (τμήμα), Θε άν υς–Θε δ τ υ και qήνας Κάνθερ. Τ έργ θα συνδέει τη νέα Πλατεία Ελευθερίας και τ Σταθμ Μετεπι ί ασης της Πλατείας Σ λωμ ύ, π υ απ τελεί τ ν κεντρικ σταθμ αστικών συγκ ινωνιών της π λης, με τ Αστικ Εμπ ρικ Κέντρ . Στην πρ έκτασή τ υ πρ ς ρρά, τ έργ θα απ τελέσει επίσης σύνδεση με τ εμπ ρικ κέντρ της εντ ς των τει'ών π λης και συγκεκριμένα τις δ ύς Λήδρας και νασαγ ρ υ, ενώ στη ν τι δυτική τ υ πρ έκτασή θα συνδεθεί με τ νέ δι ικητικ και π λιτιστικ κέντρ της π λης π υ είναι υπ ανάπτυ+η, δηλαδή τα υπ υργεία ικ ν μικών, Εσωτερικών, την πλατεία ΓΣΠ και τ κτίρι Θεάτρ υ Θ Κ, τ Μέγαρ Π λιτισμ ύ, τ νέ κτίρι της Β υλής των Αντιπρ σώπων κ.λ.π. Ν τι ανατ λικά συνδέεται με τ πάρκ Αγ. Σπυρίδωνα.

Τα μέτρα π υ λαμ άν νται υπ ψη για τ ν επανασ'εδιασμ της περι 'ής είναι:

- Η ε αρμ γή μέτρων κυκλ ριακής ύ εσης για αύ+ηση των επιπέδων ασ άλειας και παρ 'ή διευκ λύνσεων ιώσιμης κινητικ τητας για λες τις μάδες πληθυσμ ύ με σύγ'ρ να Μέσα Μα2ικής Κυκλ ρίας πως λεω ρεία και τραμ, διακίνηση π δηλάτων και πε2ών και μείωση της 'ρήσης τ υ ιδιωτικ ύ αυτ κινήτ υ.

- Η ενίσ'υση τ υ πράσιν υ και των σκιασμένων 'ώρων, με την ε αρμ γή αρ'ών ι κλιματικ ύ αστικ ύ σ'εδιασμ ύ και αει ρας ανάπτυ+ης.

- Η δημι υργία εν ς ιλικ ύ, ευ'άριστ υ και ψηλής π ι τητας και σύγ'ρ νων πρ διαγρα ών υπαίθρι υ αστικ ύ περι άλλ ντ ς και την πρ σέλκυση τ υ κ ιν ύ με την εύκ λη και ευ'άριστη περιήγηση στην π λη για ψώνια και ψυ'αγωγία.

- Επίσης σημαντικ ρ λ έ'ει και η πρ σέλκυση της επι'ειρηματικής δραστηρι τητας στ κέντρ της π λης, παρέ' ντας τη δυνατ τητα να ανταγωνιστεί τα νέα εμπ ρικά κέντρα π υ έ' υν δημι υργηθεί στην περι έρεια της π λης.

ι διαπιστώσεις της μάδας τ υ έργ υ, ανα έρ υν τι τ αστικ περι άλλ ν της Λευκωσίας είναι ιδιαίτερα τω' , ανεπαρκές για μια Ευρωπαϊκή Πρωτεύ υσα, υπ αθμισμέν και τ π ί επηρεά2ει σ αρά την ικ ν μία, την ελκυστικ τητα και την απ λαυση της περι 'ής.

Σημειώνεται πως 'ώρ ς είναι σ'εδιασμέν ς για τ ιδιωτικ αυτ κίνητ και δημ σι ς 'ώρ ς στ μεγαλύτερ τ υ μέρ ς απ τελεί τ δρ μ , π ί ς λειτ υργεί μ ν σαν ά+ νας μετακίνησης. Ανα έρεται επίσης τι υπάρ'ει έλλειψη ικαν π ιητικ ύ 'ώρ υ για λ υς τ υς άλλ υς 'ρήστες τ υ δρ μ υ πως πε2 ύς, π δηλάτες και μέσα μα2ικής συγκ ινωνίας, ενώ τ νί2εται τι τα επίπεδα άνεσης και ασ άλειας είναι 'αμηλά. Σύμ ωνα με την κατάσταση τ υ κέντρ υ της Λευκωσίας, π υ ι υ ιστάμεν ι δρ μ ι δεν μπ ρ ύν να πρ σ έρ υν πρ σθετη ικαν τητα για να ανταπ κριθ ύν στην αύ+ηση των αναγκών.

Η μάδα τ υ έργ υ, με την πρ καταρτική μελέτη της για αναδιάπλαση τ υ κέντρ υ, έ'ει ως στ ' υς: Τη δημι υργία εν ς 'ώρ υ για περπάτημα για σ τ δυνατ περισσ τερες μάδες πληθυσμ ύ και για σ τ δυνατ μεγαλύτερ 'ρ νικ διάστημα, o π ί ς να είναι ιλικ ς, ευ'άριστ ς και άνετ ς καθώς και ασ αλής - Να ανταγωνί2εται την εμπειρία των εμπ ρικών κέντρων της περι έρειας – Να είναι ψηλών πρ διαγρα ών και π ι τητας και να πρ σκαλεί τ κ ιν 'ι μ ν να περιηγηθεί, αλλά και να παρατείνει την διάρκεια παραμ νής τ υ στην περι 'ή είτε για ψώνια, είτε για αναψυ'ή.

Σύμ ωνα με τ λ κληρωμέν σ'έδι κινητικ τητας της Λευκωσίας, η μάδα τ υ έργ υ θέλει να επιτύ'ει:

- Πε2 δρ μηση της Μακαρί υ με μικτή 'ρήση με τα λεω ρεία - Πρ ώθηση της π δηλασίας ως εναλλακτικ ύ τρ - π υ μετα ράς για μικρές και μεσαί υ μήκ υς διακινήσεις - Αναϊσ ρρ πηση τ υ ρ λ υ τ υ αυτ κινήτ υ καθώς και πρ ώθηση της π δηλασίας ως εναλλακτικ ύ τρ π υ μετα ράς για μικρές και μεσαί υ μήκ υς διακινήσεις - Βι κλιματικ ς σ'εδιασμ ς και εμπλ υτισμ ς τ υ πρασίν υ για δρ σισμ και αύ+ηση της άνεσης των 'ρηστών στ εμπ ρικ τρίγων - Νέ ς δικ ς ωτισμ ς ψηλής απ δ σης και 'αμηλής κατανάλωσης λ γω ελλειπ ύς και ενεργ - ρ υ ωτισμ ύ π υ υπάρ'ει αυτή τη στιγμή - Παρ 'ή δωρεάν ασύρματ υ διαδικτύ υ, δημι υργία 'ώρ υ πληρ ριών για τ υς περιηγητές - Θέσεις ρτισης ηλεκτρικών αυτ κινήτων και ηλεκτρικών π δηλάτων καθώς και θέσεις εν ικίασης και στάθμευσης π δηλάτων.

Μετα+ύ άλλων, τ σ'έδι πρ λέπει σύστημα έ+υπνης πληρ ρησης π υ θα ενημερώνει μέσω θ νών τ υς π λίτες για τις διαδρ μές των λεω ρείων τ υ δήμ υ. Επίσης, τ εμπ ρικ τρίγων θα εμπλ υτιστεί με ηθητικά σκίαστρα και πράσινες πέργ λες για να είναι πι πρ σιτ για τ υς πε2 ύς, πως επίσης και μεθ δ υς επικάλυψης τ υ θ ρύ υ για ελτίωση της ακ υστικής άνεσης με στ ι'εία νερ ύ πως για παράδειγμα σιντρι άνια. Πρ ν ια π υ μελετάται σ αρά επίσης απ τ δήμ Λευκωσίας, α ρά μελλ - ντικ τραμ για τη Λευκωσία για τ π ί δήμ ς έ'ει πρ - 'ωρήσει ήδη σε μελέτες ιωσιμ τητας.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.