Δ· ‚Ú‹Î·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌ­fifi

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Συμ ωνία επετεύ'θη μετα+ύ των κρατών μελών και τ υ Ευρωκ ιν υλί υ για τ ν πρ ϋπ λ γισμ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τ 2015 'άρη σε μια ενίσ'υση 4,8 δις ευρώ για τ ν πρ ϋπ λ γισμ τ υ 2014. Η συμ ωνία για την τρ π π ίηση τ υ πρ ϋπ λ γισμ ύ τ υ 2014 αναμένεται να επιτρέψει την έγκριση τ υ νέ υ σ'εδί υ τ υ πρ - ϋπ λ γισμ ύ της ΕΕ για τ 2015, τ π ί έ'ει υπ άλει η Κ μισι ν. Αν τα κράτη μέλη εγκρίν υν τη συμ ωνία, τ Ευρωπαϊκ Κ ιν ύλι θα μπ ρέσει να ψη ίσει για τ σ'έδι τ υ πρ ϋπ λ γισμ ύ κατά την συνεδρίασή τ υ στις 15 Δεκεμ ρί υ στ Στρασ ύργ .

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.