√ ΔÛ›Ú·˜ ı· Á›ÓÂÈ Ô √‡ÁÎÔ ΔÛ¿‚˜ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

“Η Ελλάδα μετατρέπει τ θρίαμ σε τραγωδία” είναι εύστ ' ς τίτλ ς ανάλυσης τ υ Si­mon Nixon π υ δημ σίευσε η αμερικανική ε ημερίδα The Wall Street Jour­nal. αρθρ γρά ς πρ σπαθεί να ε+ηγήσει για π ι υς λ γ υς η ευ ρία π υ επικρατ ύσε για την Ελλάδα μ λις την περασμένη άν ι+η έ'ει μετατραπεί πλέ ν σε έκδηλη ανησυ'ία. Τ συμπέρασμα τ υ Νί+ ν είναι τι λ ι, Σύρι2α, κυ έρνηση και τρ ικα, ευθύν νται για τη μεταστρ ή τ υ κλίματ ς και την επικράτηση της π λιτικής α ε αι τητας. Καλεί δε την τρ ικα και τ ν Έλληνα πρωθυπ υργ να κάν υν αμ ι αίες υπ 'ωρήσεις ώστε να επιτευ'θεί συμ ωνία τις επ μενες ε δ μάδες και να μην εγκλω ιστεί η 'ώρα σε περί δ π λιτικής αστάθειας. “Η απαισι δ +ία αντανακλά την π λιτική α ε αι τητα. Στη διάρκεια των περασμένων μηνών Έλληνες π λιτικ ί και η τρ ικα κατά εραν να θέσ υν υπ αμ ισ ήτηση τα ελληνικά επιτεύγματα. Πλέ ν η 'ώρα ρίσκεται επί +υρ ύ ακμής”.

Νί+ ν θεωρεί τι η π λιτική α ε αι τητα στην Ελλάδα αρ'ί2ει μετά την επικράτηση Σύρι2α στις ευρωεκλ γές τ υ Μαΐ υ. Εκτιμάει τι ε+ακ λ υθεί να είναι ε ικτή τις επ μενες ε δ μάδες η ε+εύρεση λύσης π υ θα επανα έρει την Ελλάδα στ μ ν πάτι της σταθερ τητας, ωστ σ “η πιθαν - τητα μειώνεται κάθε ημέρα π υ περνάει. Γι αυτ τ μεγαλύτερ μέρ ς της ευθύνης ανήκει στ ν Αλέ+η Τσίπρα, ηγέτη τ υ Σύρι2α. Τρ μα+ε τις αγ ρές μετατρέπ ντας την επερ' - μενη ψη ρία για την εκλ γή Πρ έδρ υ της Ελλάδας, μια θέση π υ σε μεγάλ αθμ είναι εθιμ τυπική, σε ψή εμπιστ σύνης για την κυ έρνηση με την ελπίδα τι θα πρ - καλέσει πρ ωρες εκλ γές και θα αναλά ει την ε+ υσία” τ νί2εται στ άρθρ .

αρθρ γρά ς της WSJ ανα έρεται και στην πρ σ ατη πρ σπάθεια τ υ Σύρι2α να εμ ανιστεί ως ένα συνηθισμέν ιλ ευρωπαϊκ κ μμα, ωστ σ κρίνει τι η άρνηση Τσίπρα να υπ στηρί+ει κάθε μεταρρύθμιση και περικ πή δαπάνης τ ν τ π θετεί “σταθερά στ πλευρ των κατεστημένων συμ ερ ντων”. “Αρν ύμεν ς να συνεργαστεί με την κυ έρνηση ακ μη και στη μεταρρύθμιση της δημ σιας δι ίκησης ή την αναθεώρηση τ υ Συντάγματ ς, πράγματα π υ παραδέ'εται τι 'ρειά2 νται επειγ ντως, κ. Τσίπρας εμ ανί2εται να ενσαρκώνει τις 'ειρ τερες πλευρές της π λιτικής κ υλτ ύρας π υ ισ'υρί2εται τι θέλει να αλλά+ει”. Ακ ύγ ντας τ ικ ν μικ πρ γραμμα τ υ Σύρι2α σκέ τεται κανείς τι κ. Τσίπρας θα γίνει ύγκ Τσά ες των Βαλκανίων, λέει Νί+ ν, ε+ηγώντας τι “η ικ ν μική τ υ στρατηγική συνίσταται σε μεγάλη αύ+ηση των δημ σίων δαπανών, επανεθνικ π ιήσεις και απ κατάσταση των θέσεων εργασίας στ δημ σι τ μέα π υ θα 'ρηματ δ τηθ ύν μέσω ελά ρυνσης τ υ 'ρέ υς απ την τρ ικα, πρ γραμμα π υ είναι έ αι τι θα θέσει εκ νέ υ την Ελλάδα σε τρ 'ιά σύγκρ υσης με την υπ λ ιπη Ευρώπη”.

Νί+ ν κατηγ ρεί εν μέρει και τ ν πρωθυπ υργ Αντώνη Σαμαρά για τ γεγ ν ς τι ι επενδυτές έ'ασαν την εμπιστ σύνη τ υς στην Ελλάδα. Στην πρ σπάθεια τ υ να αντιμετωπίσει την ανερ' μενη εκλ γική απειλή τ υ Σύρι2α κ. Σαμαράς “υπ ν μευσε την εμπιστ σύνη των επενδυτών και της τρ ικας” στην Ελλάδα απ μακρύν ντας τ γ.γ. δημ σίων εσ δων Tάρη Θε 'άρη και ανασ'ηματί2 ντας την κυ έρνηση μέσω της πρ ώθησης “λαϊκιστών παλαιάς κ πής σε ασικές θέσεις”. Η επιλ γή Σαμαρά π υ πρ κάλεσε τ σημαντικ τερ πλήγμα στην α+ι πιστία της Ελλάδας είναι, σύμ ωνα με τ ν Σάιμ ν Νί+ ν, η πρ σπάθεια τ υ να γάλει τη 'ώρα απ τ πρ γραμμα ικ ν μικής πρ σαρμ γής. “Πι επι2ήμι ήταν τ γεγ ν ς τι κ. Σαμαράς υπερεκτίμησε τις δυνάμεις τ υ ταν είπε τ ν κτώ ρι πως η Ελλάδα θα γει πρ ωρα απ τ πρ γραμμα ικ ν μικής διάσωσης στ τέλ ς τ υ έτ υς, θέτ ντας τ ν εαυτ τ υ στ έλε ς των αγ ρών. Η ετυμηγ ρία των αγ ρών ήρθε γρήγ ρα ταν υπ 'ώρησαν ύμενες τι, απελευθερωμένη απ τ υς ρ υς των επίσημων δανείων, η Ελλάδα θα εγκαταλείψει τις μεταρρυθμίσεις και τη δημ σι ν μική πειθαρ'ία”.

Απ την κριτική τ υ Νί+ ν δεν +ε εύγει ύτε η τρ ικα και ιδιαίτερα τ Διεθνές Ν μισματικ Ταμεί π υ δέ'εται λές για την επιμ νή τ υ στη λήψη πρ σθετων δημ σι ν - μικών μέτρων για την κάλυψη τ υ δημ σι ν μικ ύ κεν ύ τ υ 2015. “Ειδικ τερα τ ΔΝΤ ε+ακ λ υθεί να εμπλ υτί2ει τ άθλι ιστ ρικ τ υ στην Ελλάδα π υ περιλαμ άνει 'ρ - νια άστ 'ων ικ ν μικών πρ λέψεων, ατυ'είς επιλ γές π λιτικής και α'ρείαστες και επι2ήμιες καθυστερήσεις”. “Για τρίτη ρά σε τρία 'ρ νια τ ΔΝΤ καθυστερεί την λ - κλήρωση της κρίσιμης ανασκ πησης τ υ πρ γράμματ ς πιέ2 ντας για τη λήψη πρ σθετων μεγάλων περικ πών δαπανών π υ η Αθήνα επιμένει τι θα απ δει'τ ύν α'ρείαστες πως απ δεί'τηκε τ 2013 και τ 2014... Τ ΔΝΤ μπ ρεί να έ'ει δίκι ταν θεωρεί τι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία να ασκήσει πραγματική πίεση στην Αθήνα ώστε αυτή να σε αστεί τις δεσμεύσεις περί μεταρρυθμίσεων. μως ι υπ λ ιπ ι α+ιωματ ύ' ι της τρ ικας ανησυ' ύν λ και πι π λύ τι η αδιαλλα+ία τ υ ΔΝΤ απειλεί να εντείνει την π λιτική α ε αι τητα στην Ελλάδα”.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.