Δ· Burger King ¿Ó ∂ÏÏ¿‰·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Νέα δεδ μένα στ ν κλάδ γρήγ ρης εστίασης της Ελλάδας έρνει η απ αση της αμερικάνικης αλυσίδας εστιατ ρίων Burger King να κάνει δυναμική είσ δ στην ελληνική αγ ρά στ πλαίσι επέκτασής της στην ευρύτερη περι 'ή της Ν τι ανατ λικής Ευρώπης. Αν και μέ'ρι στιγμής δεν έ' υν γίνει γνωστά τα ακρι ή σ'έδια της Burger King για την Ελλάδα αλλά και 'ρ ν ς δραστηρι π ίησής της, παράγ ντες της αγ ράς εκτιμ ύν τι η αμερικάνικη εταιρεία θα διεκδικήσει και εδώ ρ λ πρωταγωνιστή και μα2ί σημαντικ μερίδι απ την πίτα της αγ ράς, η π ία παρά την κρίση παραμένει ελκυστική. Να σημειωθεί τι η Burger King έ'ει παρ υσία σε περίπ υ γδ ντα 'ώρες, απασ' λεί περίπ υ 35.000 εργα2 μεν υς και διαθέτει περίπ υ 14.000 καταστήματα π υ ε+υπηρετ ύν περισσ τερ υς απ 11 εκατ μμύρια επισκέπτες καθημερινά.

Η ενεργ π ίηση εν ς νέ υ παίκτη με τ μέγεθ ς και την ευρωστία της Burger King στην ελληνική αγ ρά αναμένεται να πρ καλέσει την αντίδραση των «μεγάλων» τ υ κλάδ υ, των Goody’s και McDon­ald’s.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.