∞fi ÙË ‰Èψ̷ٛ· ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ ÛÙË ‰Èψ̷ٛ· ... ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

«Μάσιαλα , κάνετε τη μια συνάντηση μετά την άλλη, )λέπεστε π λύ συ νά», είπε πρ ημερών Τ ύρκ ς Πρ εδρ ς Ταγίπ Ερντ γάν στ ν Υπ υργ Ε'ωτερικών Με)λ ύτ Τσα) ύσ γλ υ ταν τ ν ενημέρωσε τι πάει στην Θεσσαλ νίκη π υ θα συναντήσει τ ν Έλληνα μ λ γ τ υ Ευάγγελ Βενι έλ .

Πραγματικά, είναι η πρώτη & ρά π υ Ελλάδα και Τ υρκία έ υν τ σες π λλές και συ νές επα&ές έπειτα απ π λλά ρ νια. Η γλώσσα έ ει αρ ίσει 'α&νικά να μαλακώνει, αμ γελα, ειραψίες, εστ κλίμα. Θυμί ει την επ ή των σεισμών π υ ι δύ ώρες εί αν έρθει π λύ κ ντά αλλά αυτή τη & ρά δεν είναι ι σεισμ ί π υ τ υς &έρν υν κ ντά αλλά κάτι πι υσιαστικ : Είναι τ &υσικ αέρι και τα μεγάλα ικ ν μικά συμ&έρ ντα.

Αυτή η νέα περί δ ς 'εκίνησε ταν Αμερικαν ς Αντιπρ εδρ ς Τ Μπάιντεν επισκέ&θηκε την Τ υρκία. Απ εκείνη την μέρα άρ ισαν να αλλά υν ι δηλώσεις. B Μπάιντεν ειδικά ά&ησε την εντύπωση πως αντί για τ ν ΙΣΙΛ ήρθε περισσ τερ στην Τ υρκία για τ Κυπριακ και την κατάσταση στην Ανατ λική Μεσ γει . Απ εκείνες τις μέρες άρ ισε να στήνεται ένα σκηνικ π υ παρακ λ υθώντας τ απ την Τ υρκία θαρρεί κανείς πως ι παί τες άρ ισαν να παίρν υν τις θέσεις τ υς για να δώσ υν τ τελικ σ ήμα στ νέ αυτ σκηνικ . Κι λα αυτά την ώρα π υ &αίνεται τι στην Κύπρ δεν είναι κανείς έτ ιμ ς για μια τέτ ια ε'έλι'η. Bύτε τα σκάνδαλα Βέργα, ύτε τα συμ) - λαια Γιωρκάτ η, ύτε η ικ ν μική κρίση, ύτε τα &ιλετάκια, ύτε και ι μπρι λες ενδια&έρ υν τ υς διεθνείς παί τες. Γιατί τώρα υπάρ ει &υσικ αέρι και η περι ή πρέπει να μπει σε τά'η.

Ακ μη και η επίσκεψη τ υ Ρώσ υ Πρ έδρ υ Βλαδιμήρ Π ύτιν έδει'ε πως είναι ακ μη και εκείν ς μέρ ς τ υ λ υ σ εδί υ. Η απ ρριψη εν μία νυ τί τ υ Ν τι υ Ρεύματ ς (South Stream) και η ανακ ίνωση των νέων σ εδιασμών για έναν άλλ αγωγ π ί ς θα 'εκινά απ την Ρωσία, θα &τάνει στην Τ υρκία και μετά στην Ελλάδα δεν είναι άσ ετ με τ πλάν της περι ής. Έ)αλαν και την Ελλάδα στ παι νίδι των &υσικών αερίων και τώρα απ - μένει να 'εκαθαρίσ υν και τα σ έδια για την Ανατ λική Μεσ γει για να λ κληρωθεί τ πλάν .

Τώρα η Κυπριακή Δημ κρατία είναι ώρα να αντιλη&θεί λ αυτ τ μεγάλ παι νίδι π υ 'εκίνησε και να μην μείνει εκτ ς. Είναι μ ν ς τρ π ς να διαπραγματευτεί και να διεκδικήσει τα μέγιστα, δια& ρετικά σ εδιασμ ς θα δρ μ λ γηθεί ερήμην της και υπάρ ει κίνδυν ς να )ρεθεί πρ τετελεσμένων.

Και για να μπει σε αυτ τ παι νίδι η Κύπρ ς ρειά εται να κάνει κινήσεις ι π ίες να δηγ ύν κάπ υ. Για παράδειγμα, τώρα η πρ ταση Τσα) ύσ γλ υ να επισκε&θ ύν μα ί με τ ν Βενι έλ τ ν Πρ εδρ Αναστασιάδη στην Κύπρ για να τ υ ευ ηθ ύν περαστικά, ίσως να είναι μια ευκαιρία π υ πρέπει να α'ι π ιηθεί ώστε να 'εκινήσει απευθείας διαπραγμάτευση με την Τ υρκία, τ π ί είναι και τ ητ ύμεν . Αυτ ς άλλωστε ήταν και στ ς της Ε/κ πλευράς απ την αρ ή. Να διαπραγματευτεί απευθείας με την Άγκυρα. Είναι άλλωστε και μ ν ς τρ π ς η Κυπριακή Δημ κρατία να μπει απευθείας μέσα στ παι νίδι και να πάρει την τύ η της στα έρια της. Γιατί &αίνεται πως αυτ τ παι νίδι θα συνε ιστεί με ή ωρίς την Κυπριακή Δημ κρατία. Τ σκηνικ π υ έ ει στηθεί αυτή τη & ρά δεν μ ιά ει καθ λ υ με εκείν τ υ 2004 γιατί τ τε δεν υπήρ ε &υσικ αέρι . Τώρα υπάρ ει &υσικ αέρι και τα ικ ν μικά συμ&έρ ντα είναι τεράστια.

Ασ&αλώς και δεν πρέπει να αγν ύμε τι η πρ ταση Τσα) ύσ γλ υ τελικά δεν είναι αυτ π υ αρ ικά ανακ ινώθηκε. Ενώ στ ν Βενι έλ και αργ τερα στην τηλε&ωνική επικ ινωνία τ υ με τ ν Πρ εδρ Αναστασιάδη στην Νέα Υ ρκη δεν είπε τίπ - τα για επίσκεψη και στ ν Τ/κ ηγέτη Ντερ)ίς Έρ γλ υ ταυτ ρ να, λίγες ώρες αργ τερα διευκρίνισε τι ενν ύσε να επισκε&θ ύν μα ί με τ ν Βενι έλ και τ υς δύ . Την διευκρίνιση αυτή την έκαναν πηγές τ υ τ υρκικ ύ ΥΠΕ` τ σ σε δήλωσή τ υς στ τ υρκικ ειδησε γρα&ικ πρακτ ρεί Ανατ λ ύ σ και στ ΡΙΚ. Η διευκρίνιση αυτή ήταν αναμεν μενη καθώς η πάγια τ υρκική θέση είναι να γίν νται συναντήσεις και με τις δύ πλευρές στην Κύπρ και να μην παραγκωνί εται η Τ/κ πλευρά. B Τσα) ύσ γλ υ ως νέ ς στ Υπ υργεί Ε'ωτερικών και ενθ υσιώδης τ αγν ησε κατά τις επα&ές τ υ με Βενι έλ και Αναστασιάδη. Αναγκάστηκε μως λίγες ώρες αργ τερα να πρ )εί σε νέες διευκρινίσεις. Τι γίνεται τώρα; Μπ ρεί η επαναδιατυπωμένη πρ ταση Τσα) ύσ γλ υ να μην μπ ρεί να γίνει απ - δεκτή απ την Ε/κ πλευρά, μως στην διπλωματία πάντ ντε υπάρ υν και άλλες δ ί π υ επιτρέπ υν την ανα ήτηση λύσεων ακ μη και απ εκεί π υ &αίνεται τι δεν υπάρ υν. Η λύση σε αυτή την περίπτωση είναι να )ρεθεί μια & ρμ υλα η π ία τελικά να επιτρέψει στ ν Πρ εδρ Αναστασιάδη να διαπραγματευτεί απευθείας με την Τ υρκία.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.