ºfiÚÔ˜ ·Î›ÓËÙ˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Î·È ÂÚ›ÂÚÁ·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

B & ρ ς της ακίνητης ιδι κτησίας 1.1.2013 έθεσε πλέ ν μια νέα )άση στ ν μερικ έστω εκσυγ ρ νισμ της & ρ λ γίας της ακίνητης ιδι κτησίας. Θα θέλαμε κατ’ αρ ή να πρ σ&έρ υμε ένα μπρά) στ Κτηματ λ γι π υ κατ ρθωσε σε 9 μήνες να ετ ιμάσει την νέα & ρ λ γία, ενώ η πρ ηγ ύμενη (1.1.1980) ρειάστηκε 4 ρ νια και μάλιστα με πλήρες πρ σωπικ ( ι πως της 1.1.2013 με δανεικ ύς και άπειρ υς απ άλλες υπηρεσίες υπαλλήλ υς) και με π λλαπλάσια ακίνητα (μ νάδες π υ ανεγέρθηκαν μετά τ 1980 κλπ). Ασ&αλώς η Μνημ νιακή αυτή υπ ρέωση λ γω τα ύτητας και π ι - τητας των λειτ υργών, εμπεριέ ει και π λλά λάθη και πρ ς τα πάνω και πρ ς τα κάτω. Είναι καταν ητή η δηγία τ υ Υπ υργ ύ Εσωτερικών για τ πρώτ στάδι της διερεύνησης και ε'ασ&άλισης ε'ήγησης πως κατέλη'ε η α'ία αυτή (και αυτ ωρίς ρέωση) και η υπ ) λή ένστασης μετά εάν & ρ λ γ ύμεν ς δεν ικαν π ιείται.

Συ ητήσαμε κατ’ επανάληψη με τ Κτηματ λ γι τα διά& ρα περίεργα μως π υ παρ υσιά νται και π υ επι)αρύν υν τ υς π λίτες:

- Μερίδι – Η εκτίμηση γίνεται για τ λ μερίδι της ιδι κτησίας. Έτσι εάν σε ένα π. . ικ πεδ υπάρ υν δύ ιδι κτήτες (1/2 μερίδι καθένας) και ένας ιδι κτήτης έ ει σπίτι μέσα στ δικ τ υ ? και άλλ ς ι, τ τε και ι δύ & ρ λ γ ύνται τ ίδι , ύτε και γίνεται απ δεκτή η ένσταση τ υ ιδι κτήτη τ υ κεν ύ ικ πέδ υ ως τέτ ι . «Να τα )ρ υν ι δύ ιδι κτήτες» είναι η απάντηση τ υ Κτηματ λ γί υ». Μας πως τα )ρίσκεις: Σε ένα απτ παράδειγμα σε ένα έργ 80 κατ ικιών, de­vel­oper πώλησε ένα κεν ικ πεδ π υ αντιστ ι ύσε στ 1/100 τ υ λ υ. Φ ρ λ γήθηκε αγ ραστής αυτής τ 1/100 και των 80 κατ ικιών – δηλαδή ίσως δεκαπλάσι απ την αγ ραία α'ία τ υ ικ - πέδ υ. Δεν θα ήταν ρθ σε τέτ ια περίπτω- ση αδικ ύμεν ς & ρ λ γ ύμεν ς να παρ υσιάσει τα δικαι λ γητικά τ υ στ ΤΕΠ και να γίνει ένσταση – σε συνενν ηση με τ Κτηματ λ γι ή ανακαταν μή τ υ & ρ υ;

- `εν δ εία – Μια π λύ ευαίσθητη εκτίμηση μια και π υ ανα&ερ μαστε σε ιλιάδες ευρώ & ρ υς. Στην πραγματικ τητα και ακ - λ υθώντας τ υς διεθνείς καν νες εκτίμησης, ένα τ υριστικ κατάλυμα εκτιμάται )άσει της επικερδ τητας τ υ. Είναι δεδ μέν τι η επικερδ τητα των τ υριστικών μ νάδων εκτ ς απ ρισμένες ε'αιρέσεις είναι π λύ αμηλή. Τ Κτηματ λ γι δεν απ - δέ εται αυτήν την πρ σέγγιση, αλλά τ κ στ ς αντικατάστασης, δηλαδή π σ α'ί ει τ γήπεδ και π σ τα κτίρια. Απ τέλεσμα να καταλήγ υμε σε α'ίες εκτ ς πραγματικ τητας. Μας είναι ασ&αλώς καταν ητ γιατί η μέθ δ ς επικερδ τητας δεν είναι απ δεκτή για τ ν σκ π αυτής της εκτίμησης και δι τι υπάρ ει τ ενδε μεν παραπ ίησης των λ γιστικών )ι)λίων και δι τι η επικερδ τητα αντικατ πτρί ει και την π ι τητα τ υ δια ειριστή. Αυτ είναι μεν ρθ , αλλά σε περίπτωση π υ ι ιδι κτήτες (τ υλά ιστ ν) είναι Δημ σιες Εταιρείες και Δια ειριστής γνώστης τ υ επαγγέλματ ς/ικαν ς, δεν πρέπει η μέθ δ ς της επικερδ τητας να αγν είται. Ίσως η δημι υργία εν ς ειδικ ύ καταλ γ υ τ υ επιπέδ υ της επικερδ τητας ανά δωμάτι , ανά αστέρα ανά επαρ ία να απ τελεί μια )άση ( πως είναι και τ κ στ λ γι ανά τ.μ. της στατιστικής υπηρεσίας για τα κτίρια – ανά έτ ς ανά είδ ς). Πρ ς τ ύτ η ) ήθεια τ υ ΤΕΠ, των ελεγκτών και ακ μη των τραπε ών στην ετ ιμασία τ υ καταλ γ υ να μπ ρεί να καταλή'ει σε μια πι ρθή )άση.

- Η & ρ λ γία ανα&έρεται στην λέ'η Α'ία - Τι είναι αυτ ; «Δεν είναι η αγ ραία α'ία μας πληρ & ρεί τ Κτηματ λ γι , αλλά είναι η & ρ λ γική α'ία». Έτσι ρισμ ς (& ρ λ - γική α'ία) δεν υπάρ ει αγαπητ ί μας αναγνώστες και είμαστε της άπ ψης τι με την πρώτη δικαστική αμ&ισ)ήτηση η λέ'η αυτή και κατ’ επέκταση η & ρ λ γία θα ακυρωθεί.

- Τι θα π ύμε για τα κτήματα π υ υπάρ ει επι&ύλα'η ωής; Qπ υ ένα ακίνητ α'ί ει «κεν » έστω 500.000 ευρώ, αλλά εδώ ι γ νείς τ υ ιδι κτήτη δικαι ύνται να κατέ υν τ ακίνητ μέ ρι θανάτ υ τ υς, η α'ία μειώνεται σε 40.000 ευρώ; Να τ πληρώσει ιδι κτήτης μας ανα&έρει τ Κτηματ λ γι και να κατανέμει τ ν & ρ μετα'ύ των εγγεγραμμένων ιδι κτητών και των δικαι πάρ - ων». Είναι δυνατ ν; Γιατί να μην γίνεται καταμερισμ ς έστω απ τ ν & ρ λ γ ύμεν και τ υ δικαι πάρ υ απ την αρ ή;

- Η & ρ λ γία αυτή δεν λαμ)άνει υπ ψη την δυνατ τητα πληρωμής τ υ & ρ υ απ τ υς ιδι κτήτες και αυτ είναι μεν λ γικ «ας πωλήσει τ κτήμα για να ' &λήσει τ υς & ρ υς» μας πληρ & ρεί τ ΤΕΠ – Ναι αλλά ταν είναι μικρ -συνιδι κτήτης πως θα τ κατ ρθώσει;

- Ευτυ ώς π υ η πρ ταση μας/μα ί με άλλ υς για την καταν μή της α'ίας σε αγ - ραστές μη μετα)ι)άσιμων κτημάτων, έ ει υι θετηθεί, πως και αναμέν υμε τι η & ρ λ γία θα είναι πλέ ν σταθερή πρ ς 1δ - Πρ σθέτ υμε τι η πρ ταση ΑΚΕΛ για & ρ - λ γία πλ ύτ υ, δεν έ ει καμία σ έση με την & ρ λ γία της ιδι κτησίας (εδώ & ρ λ γ ύμε τα ακίνητα ι τ ν ιδι κτήτη).

- Παραμένει επίσης η τεράστια αδικία π υ τ κτήμα κατέ εται απ θέσμι εν ικιαστή με ελά ιστ εν ίκι (π. . 100 ευρώ τ ν μήνα ), ενώ ιδι κτήτης & ρ λ γείται ως εάν είναι κεν , με απ τέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις η & ρ λ γία να 'επερνά τ εν ίκι . Καταν ητή μεν η πρ σέγγιση τ υ Κτηματ λ γί υ δι τι θα ήταν π λύ δύσκ λ κάθε & ρά & ρ θέτης να ανε) -κατε)ά ει την α'ία και την & ρ λ γία. Qμως δε παρα- μένει αυτ να είναι π λύ άδικ και δεν έ υμε να πρ σ&έρ υμε εναλλακτική πρ ταση πρ ς τ παρ ν.

- Παρ μ ιες πρ σεγγίσεις ανα&έρ νται σε κτήματα π υ έ υν περι ρισμ ύς. Ένα ωρά&ι τ π ί εμπίπτει εντ ς της ώνης πρ στασίας της παραλίας (και άρα δεν μπ - ρεί να έ ει υσιαστική ρήση) λαμ)άνεται η πλήρης τ υ α'ία αγν ώντας τ ν περι ρισμ , πως και τα κτήματα π υ εμπίπτ υν εντ ς της ώνης ασ&αλείας κλπ π υ και πάλι αγν ύνται ι περι ρισμ ί αυτ ί. «Να πληρώσει ως ελεύθερ μας πληρ & ρεί τ Κτηματ λ γι και να ητήσει απ ημίωση απ τ Κράτ ς»!! Σ )αρ λ γ ύμε;

- Κτήματα τα π ία εν ικιά νται έστω μακρ ρ νια με εγγεγραμμένη μίσθωση στ ν τίτλ και άρα υπάρ ει κάθετη μείωση της α'ίας τ υ κτιρί υ π. . 25 ρ νια εν ικίαση σε σταθμ )εν ίνης – Δεν λαμ)άνεται υπ ψη η εν ικίαση, με απ τέλεσμα ιδι κτήτης να & ρ λ γείται υπερ) λικά.

Σίγ υρα η αύ'ηση τ υ εισ δήματ ς απ την ρ νιαία & ρ λ γία των 25 εκ. ευρώ στα 100 εκ. ευρώ είναι ένα επίτευγμα τ σ τ υ Κτηματ λ γί υ/Υπ υργεί υ Εσωτερικών σ και των & ρ λ γικών αρ ών.

Qμως θα πρέπει ε' &θαλμες υπερ ρεώσεις να αντιμετωπιστ ύν ανάλ γα. ρειά εται σκέψη και δια) ύλευση συνε ώς, για να καταλή' υμε σταδιακά σε πι δίκαιη & ρ λ γία – σ γίνεται.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.