GGoolld­dm­maann SSaac­chhss:: ¶¶ÈÈıı··ÓÓ­fifi Îη·ÈÈ ÙÙÔÔ Î΢˘ÚÚÈÈ··Îέfifi ÌÌÔÔÓÓÙÙ¤¤ÏÏÔÔ ÁÁÈÈ·· ∂∂ÏÏÏÏ¿¿‰‰··

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Κατά τη διάρκεια τ υ τελευταί υ τριμήν υ, ι ελληνικ ί επενδυτικ ί τίτλ ι (μετ ές και μ λ γα) δέ νται ισ υρές πιέσεις. Η απ δ ση των 10ετών μ λ γων τ υ Ελληνικ ύ Δημ σί υ ανήλθε στ 9,1%, απ 5,5% τ ν Σεπτέμ)ρι , και τ ρηματιστήρι Αθηνών καταγρά&ει σημαντικ τατες απώλειες. Αυτή η επιδείνωση των συνθηκών της αγ ράς έρ εται, μάλιστα, σε μία περί δ π υ καταγρά&εται συνε ής )ελτίωση των μακρ ικ ν μικών δεικτών.

Bμως, πως επισημαίν υν ι αναλυτές της Gold­man Sachs, ι ρευστ π ιήσεις π υ πλήττ υν τ υς ελληνικ ύς μετ ικ ύς και μ λ γιακ ύς τίτλ υς είναι απ τέλεσμα της εκλ γικής α)ε)αι τητας εν ψει μιας κρίσιμης ρ νιάς για την ανάκαμψη της ελληνικής ικ ν μίας.

Η Ελλάδα πρέπει να διασ&αλίσει τη ρηματ ικ ν μική σταθερ τητά της, τ νί υν ι αναλυτές, δεδ μέν υ τι τ 2015 είναι, πράγματι, ένα κρίσιμ έτ ς για την Ελλάδα. Τα τελευταία στ ι εία για την ικ ν μική ανάπτυ'η δεί ν υν τι η ανάκαμψη μπ ρεί να κερδί ει έδα& ς, αλλά ε'ακ λ υθ ύν να υπάρ υν κίνδυν ι π υ θα μπ ρ ύσαν να απ σταθερ π ιήσ υν την ελληνική ικ ν - μία δηγώντας την 'ανά σε ύ&εση.

Πι συγκεκριμένα, πως επισημαίνεται στη σ ετική έκθεση, τ 2015 είναι τ τελευταί έτ ς π υ η κυ)έρνηση αντιμετωπί ει μεγάλες ρηματ δ τικές ανάγκες, ι π ίες πλησιά υν τα 24 δις ευρώ. Μέρ ς αυτών των αναγκών μπ ρεί να καλυ&θεί με εγ ώρι υς π ρ υς. Ωστ σ , είναι πιθαν να ρειαστ ύν πρ σθετα κε&άλαια για να ε'ασ&αλιστεί τι η κυ)έρνηση θα είναι σε θέση να ανταπ κριθεί στις υπ ρεώσεις της. Bι πρ - σθετ ι αυτ ί π ρ ι μπ ρεί να κυμανθ ύν απ 6 δισ. ευρώ έως 15 δις ευρώ.

Είναι σημαντικ να σημειωθεί τι απ τ 2016 και μετά, ι συν λικές ρηματ δ τικές ανάγκες της Ελλάδας θα είναι π λύ πι δια ειρίσιμες και θα υπ ωρήσ υν στα 10 δις ευρώ, ή και αμηλ τερα, έως τ 2022. Ωστ σ , εάν τ πρωτ γενές πλε νασμα απ δει θεί αμηλ τερ απ’ ,τι πρ )λέπεται ή εάν ι απ δ σεις των μ λ γων είναι υψηλ τερες απ εκείνες π υ πρ )λέπ νται στ πρ γραμμα, τ π σ αυτ μπ ρεί να είναι κάπως υψηλ τερ .

Με τις απ δ σεις των κρατικών μ λ - γων να )ρίσκ νται σε απαγ ρευτικά υψηλά επίπεδα, η ελληνική κυ)έρνηση θα ρειαστεί ρηματ δ τηση απ τ ν επίσημ τ μέα για να )ρει τα πρ σθετα κε&άλαια π υ ρειά εται για τ 2015. Απ τ ΔΝΤ είναι διαθέσιμα, υπ πρ ϋπ θέσεις, κε&άλαια 7,1 δις στ πλαίσι τ υ ελληνικ ύ πρ γράμματ ς στήρι'ης. Επιπλέ ν, τ Eurogroup απ &άσισε τη Δευτέρα να δώσει στην Ελλάδα μια πρ ληπτική πιστωτική γραμμή (ECCL) υπ την πρ ϋπ θεση τι η Ελλάδα θα λ κληρώσει την αναθεώρηση έως τ τέλ ς τ υ Φε)ρ υαρί υ.

Για να λ κληρωθεί, μως, η αναθεώρηση πρέπει να υπάρ'ει συμ&ωνία α&εν ς για να συνε ιστ ύν ι μεταρρυθμίσεις στην αγ ρά εργασίας και στ συντα'ι δ τικ σύστημα και α&ετέρ υ για να γίν υν περαιτέρω δημ σι ν μικές περικ πές. Η Ελλάδα είναι επίσης πιθαν επίσης να παραμείνει κάτω απ στενή ικ ν μική επ πτεία.

Σύμ&ωνα με τ Σύνταγμα της Ελλάδας, τ κ ιν ) ύλι πρέπει να εκλέγει Πρ εδρ της Δημ κρατίας κάθε πέντε ρ νια. Εάν τ κ ιν ) ύλι δεν κατα&έρει να εκλέ'ει Πρ εδρ , θα πρέπει να γίν υν ) υλευτικές εκλ γές.

Λ γω των στενών ρ νικών περιθωρίων μετα'ύ της νέας πρ θεσμίας για την λ - κλήρωση της αναθεώρησης τ υ πρ γράμματ ς και την εκπν ή της πρ θεσμίας για τις πρ εδρικές εκλ γές, η κυ)έρνηση απ &άσισε να επιτα ύνει τη διαδικασία της εκλ γής. Θα γίν υν τρεις ψη& & ρίες, εκ των π ίων ι δύ στις 27 και 23 Δεκεμ)ρί υ. Bι πρώτες δύ διαδικασίες απαιτ ύν μια πλει ψη&ία 200 ψή&ων, η π ία είναι απίθαν να επιτευ θεί. Η πι κρίσιμη ψη& & ρία είναι η τρίτη και τελευταία στις 29 Δεκεμ)ρί υ, π υ η ελληνική κυ)έρνηση θα πρέπει να )ρει 180 ψή& υς για να υπ στηρί'ει τ ν υπ ψή&ι για την Πρ εδρία. Qπως έ υν τα πράγματα, η κυ)ερνητική πλει ψη&ία δεν αρκεί για την εκλ γή Πρ έδρ υ και την απ &υγή των εκλ γών. Θα πρέπει να συναινέσ υν και 25 ανε'άρτητ ι ) υλευτές και ) υλευτές απ τα μικρά κ μματα.

Σε περίπτωση π υ τ κ ιν ) ύλι εκλέ'ει Πρ εδρ , η κυ)έρνηση και η τρ ικα θα συνε ίσ υν τις διαπραγματεύσεις και είναι πιθαν να υπάρ'ει συμ&ωνία. Bι ρηματ ικ ν μικ ί κίνδυν ι θα υπ ωρήσ υν και είναι πιθαν να δ ύμε άν δ σε ρηματιστήρι και μ λ γα.

Qμως, σε περίπτωση π υ τ κ ιν ) ύλι δεν κατα&έρει να εκλέ'ει Πρ εδρ , θα γίν υν εκλ γές και ι πιέσεις και η α)ε)αι - τητα θα παραταθ ύν. Σε αυτ τ σημεί , επισημαίν υν ι αναλυτές της Gold­man Sachs, είναι σημαντικ να γίνει καταν ητ τι ι πιέσεις των αγ ρών δεν συνδέ νται ύτε με τη διαδικασία των εκλ γών ύτε με τ ενδε μεν να αλλά'ει η κυ)έρνηση. Συνδέ νται με τ ν κίνδυν να υπάρ'ει ασυνέ εια σε επίπεδ ε&αρμ μενης π λιτικής, καθώς και με τ ν κίνδυν μιας σ )αρής σύγκρ υσης ανάμεσα στην Ελλάδα και τ υς διεθνείς πιστωτές της. Ωστ σ , ι αναλυτές της Gold­man Sachs θεωρ ύν τι τα περιθώρια της Ελλάδας να πάρει πίσω μεταρρυθμίσεις π υ έ υν ήδη ε&αρμ στεί είναι π λύ περι ρισμένα. Bπ ιαδήπ τε τέτ ια απ πειρα θα δηγ ύσε σε διακ πή της επίσημης ρηματ δ τησης πρ ς την Ελλάδα.

Αναμ&ισ)ήτητα, ακ μη και στην περίπτωση π υ αλλά'ει η κυ)έρνηση, υπάρ υν περιθώρια για να )ρεθεί λύση μετα'ύ Ελλάδας και Ευρώπης. Η Ελλάδα έ ει σημειώσει σημαντική πρ δ σε επίπεδ μεταρρυθμίσεων και η απ κλιση μετα'ύ εκείνων π υ έ υν ήδη γίνει και εκείνων π υ απ μέν υν να γίν υν μπ ρεί να καλυ&θεί.

Επίσης, κίνητρα για σύγκρ υση δεν υπάρ υν. Για παράδειγμα, π ιαδήπ τε κυ)έρνηση θα πρ τιμ ύσε πιθαν ν να κε&αλαι π ιήσει τη δυναμική π υ δεί νει να απ - κτά η ελληνική ικ ν μία και να απ &ύγει να πυρ δ τήσει μια μα ική &υγή κε&αλαίων π υ θα 'ανα)ύθι ε σε ύ&εση τη ώρα. Επιπλέ ν, δεδ μέν υ τι πάνω απ τ 80% τ υ ελληνικ ύ ρέ υς )ρίσκεται στην κατ - ή τ υ επίσημ υ τ μέα και δεδ μέν υ τι π ιαδήπ τε συμμετ ή τ υ επίσημ υ τ μέα θα ήταν ε&ικτή μ ν στ πλαίσι μιας συμ&ωνίας με την Ευρω ώνη, π ιαδήπ τε ελληνική κυ)έρνηση θα εί ε λ γ υς να επιδιώ'ει συνεργατικές λύσεις.

Ωστ σ , η ιστ ρία της κρίσης της Ευρω ώνης έ ει δεί'ει τι η πιθαν τητα εν ς «ατυ ήματ ς» δεν μπ ρεί π τέ να απ - κλειστεί. Και είναι σημαντικ για τις αγ ρές να μπ ρ ύν να καταν ήσ υν και να π σ τικ π ιήσ υν τις επιπτώσεις εν ς πιθαν ύ αρνητικ ύ σεναρί υ, πως η διακ πή της επίσημης ρηματ δ τησης πρ ς την Ελλάδα.

B μεγαλύτερ ς κίνδυν ς είναι να διακ - πεί η ρηματ δ τηση των ελληνικών τραπε ών απ την ΕΚΤ

Qσ πιεστικ κι αν &αίνεται τ πρ γραμμα ανα ρηματ δ τησης της κυ)έρνησης, είναι απίθαν να γίνει πραγματικ πρ )λημα σ η ΕΚΤ στηρί ει τ ελληνικ τραπε ικ σύστημα. Αλλά εδώ )ρίσκεται σημαντικ - τερ ς κίνδυν ς για την Ελλάδα. Η ικ ν μία ρειά εται απ την ΕΚΤ, τ ν μ ν δανειστή έσ ατης ανάγκης πρ ς τ τραπε ικ σύστημα, να διατηρήσει ά&θ νη την παρ ή ρευστ τητας. Και αυτ ι μ ν επειδή ι τράπε ες μπ ρεί να ρειαστ ύν π ρ υς για να μειώσ υν τ υς μελλ ντικ ύς κινδύν υς ανα ρηματ δ τησης αλλά και επειδή ι τράπε ες ε'αρτώνται απ τ υς τίτλ υς π υ εκδίδει τ Δημ σι ή &έρ υν την εγγύηση τ υ Δημ σί υ για να διατηρήσ υν σταθερά τα τρέ ντα επίπεδα ρευστ τητας.

Σημειώνεται τι στ απ γει της κρίσης για την Ελλάδα, ταν υπήρ'ε μα ική &υγή καταθέσεων και κε&αλαίων, ι τράπε ες τα έ)γαλαν πέρα με τη ) ήθεια της ΕΚΤ και τ υ μη ανισμ ύ ELA.

Σε περίπτωση, λ ιπ ν, σ )αρής σύγκρ υσης με τ υς δανειστές, ενδε μενη διακ πή της ρευστ τητας πρ ς της ελληνικές τράπε ες απ την ΕΚΤ θα μπ ρ ύσε ενδε μενως να δηγήσει σε μια παρατεταμένη «τραπε ική αργία», πως συνέ)η στην Κύπρ , και ι & ) ι της αγ ράς για την πιθαν τητα ε' δ υ της Ελλάδας απ την Ευρω ώνη θα μπ ρ ύσαν να ανα ωπυρωθ ύν.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.