EÈΛӉ˘ÓÔ ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Ένα άρθρ &ωτιά για την π λιτική και ικ ν μική κατάσταση στην Ελλάδα, δημ σ Economist π ί ς ανα&έρει: «Τα τελευταία 40 ρ νια, δεν έ ει πρ κύψει καμία μεγάλη π λιτική αναστάτωση στην Ελλάδα. Αυτή τη & ρά μως τα πράγματα θα μπ ρ ύσαν να είναι δια& ρετικά».

Η κίνηση τ υ Αντώνη Σαμαρά να πρ κηρύ'ει πρ ωρες πρ εδρικές εκλ γές είναι ένα επικίνδυν στ ί ημα. Νιώθ ντας τι η π λιτική αστάθεια θα μπ ρ ύσε να ανα ωπυρώσει την κρίση τ υ ευρώ, ι αγ ρές πανικ )λήθηκαν. Bι τιμές στ ρηματιστήρι Αθηνών υπ - ώρησαν σ εδ ν κατά 13% την επ μένη της ανακ ίνωσης των πρ εδρικών εκλ γών και ι απ δ σεις των ελληνικών δεκαετών μ λ - γων αυ'ήθηκαν πάνω απ τ 8%.

B Σαμαράς δηλώνει τι επισπεύδ ντας τις πρ εδρικές εκλ γές θα απ κατασταθεί η π λιτική σταθερ τητα, π υ έ ει αθεί ύστερα απ τις επίμ νες απαιτήσεις τ υ ΣΥΡΙGΑ για πρ ωρες γενικές εκλ γές.

B ΣΥΡΙGΑ αναδεί θηκε πρώτ κ μμα στις ευρωεκλ γές τ ν Μάι και διατηρεί ισ υρ πρ )άδισμα έναντι της Νέας Δημ κρατίας στις δημ σκ πήσεις. Σε περίπτωση π υ Σταύρ ς Δήμας, πρώην Ευρωπαί ς Επίτρ π ς Περι)άλλ ντ ς απ τύ ει να κερδίσει 180 απ τις 300 ψή& υς στ ν τελικ γύρ , τ τε αυτ π υ επιθυμεί Αλέ'ης Τσίπρας θα γίνει πρά'η.

B κ. Τσίπρας υπ σ εται την απ κατάσταση τ υ κατώτατ υ μισθ ύ στα επίπεδα πρ κρίσης, δωρεάν ηλεκτρικ ρεύμα και τρ &ιμα σε άπ ρες ικ γένειες, και μείωση της ανεργίας με την πρ σληψη περισσ τερων δημ - σίων υπαλλήλων. Ωστ σ δεν είναι σα&ές πώς η κυ)έρνηση ΣΥΡΙGΑ θα μπ ρέσει να ρηματ δ τήσει τέτ ιες π λιτικές.

B Economist, θυμί ει τι κ Σαμαράς έ ει άσει ήδη ένα στ ί ημα: Τ σ έδι τ υ για τ ν τερματισμ τ υ πρ γράμματ ς διάσωσης στα τέλη Δεκεμ)ρί υ κατέρρευσε ταν ι αγ ρές αντέδρασαν άσ ημα, πιέ ντας τις απ δ σεις των ελληνικών δεκαετών μ λ γων.

Bι πρ εδρικές εκλ γές είναι ένα μεγαλύτερ στ ί ημα. Αν κ. Δήμας δεν εκλεγεί, ι δημ σκ πήσεις δεί ν υν τι η Νέα Δημ κρατία θα άσει στις εκλ γές απ τ ΣΥΡΙGΑ, ενώ τ ΠΑΣBΚ θα μπει ριακά στη Β υλή.

Ωστ σ , ΣΥΡΙGΑ μπ ρεί να μην κερδίσει με την απαραίτητη πλει ψη&ία, αυ'άν ντας την πρ πτική παρατεταμένης π λιτικής α)ε)αι τητας π υ θα μπ ρ ύσε να δηγήσει σε ακ μη μεγαλύτερη νευρικ τητα στην αγ ρά.

Bι πιστωτές αλλά και ι σύμμα ι της Ελλάδας παρακ λ υθ ύν νευρικά, απ τ Βερ λίν μέ ρι τις Βρυ'έλλες. Bρισμέν ι πιστεύ υν τι με την πρ κήρυ'η εκλ γών - στις π ίες κ. Δήμας θα δυσκ λευτεί να κερδίσει- Σαμαράς έ ει ήδη ρί'ει στην πετσέτα. Αλλά Pierre Moscovici εμ&ανίστηκε ενθαρρυντικ ς θεωρώντας τι η κίνηση τ υ Σαμαρά σήμαινε τι ήταν )έ)αι ς τι άνθρωπ ς τ υ θα γίνει πρ εδρ ς.

Σε άλλ άρθρ τ υ, υπ τ ν ειρωνικ τίτλ «Θύελλα στην Ελλάδα: Bπως παλιά», Economist ανα&έρεται στην ανθρωπ γεω- γρα&ία της Β υλής εν ψει πρ εδρικής εκλ - γής και στην κατρακύλα τ υ ΑΑ.

«Η Ελλάδα είναι και πάλι πρωτ σέλιδ σήμερα: Τ ρηματιστήρι Αθηνών έ ασε πάνω απ τ 10% των εσωτερικών συναλλαγών. Bι αγ ρές τρ μα'αν απ την απ &αση της κυ)έρνησης να επισπεύσει κατά ένα μήνα τις διαδικασίες πρ εδρικής εκλ γής

Ανα&έρει την δύναμη των 155 ) υλευτών π υ συγκεντρών υν ΝΔ-ΠΑΣBΚ και τ νί ει τι απαιτ ύνται 180 ψή& ι στ ν τρίτ γύρ . Παρ λ π υ η πρ εδρική εκλ γή καθαυτή είναι άνευ σημασίας, ι επιπτώσεις μιας κυ)ερνητικής ήττας μπ ρ ύν να απ ) ύν )αθιές: Θα πυρ δ τήσει γενικές εκλ γές και μια πιθανή νίκη τ υ αριστερ ύ κ μματ ς τ υ ΣΥΡΙGΑ.

«Αν και δεν είναι ακ μη απ λύτως 'εκάθαρ τι επιδιώκει ΣΥΡΙGΑ, κίνδυν ς να πρ σπαθήσει να επαναδιαπραγματευτεί τις συμ&ωνίες τ υ πρ γράμματ ς διάσωσης με τ ΔΝΤ και τις Ευρωπαϊκές αρ ές, ε'ηγεί την σημερινή νευρικ τητα» καταλήγει Economist.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.