€ 8800 ÂÂÎÎ.. ··fifi ∂∂ΔΔ∂∂ ÁÁÈÈ·· ÙÙÔÔÓÓ ÂÂÏÏÏÏËËÓÓÈÈÎέfifi ÂÂÓÓÂÂÚÚÁÁÂÂÈÈ··Îέfifi ÙÙÔÔÌ̤¤··

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η Ευρωπαϊκή Τράπε α Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ρήγησε 80 εκ. ευρώ στην Ελλάδα για τη ρηματ δ τηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε 18 νησιά τ υ ) ρει υ και ανατ λικ ύ Αιγαί υ, της Δωδεκανήσ υ, των Κυκλάδων και τ υ συμπλέγματ ς των Διαπ ντιων Νήσων.

Η Ευρωπαϊκή Τράπε α Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι ργανισμ ς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ρήγηση μακρ πρ θεσμων ρηματ δ τήσεων. Μέτ ι της ΕΤΕπ είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η ΕΤΕπ ρηγεί μακρ πρ θεσμες ρηματ δ τήσεις για υγιείς επενδύσεις, με σκ π να πρ άγει τ υς στ υς π λιτικής της ΕΕ.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.