ΠΠ ∂∂ÏÏÏÏ¿¿‰‰·· ÚÚÒÒÙÙËË ÙÙÔÔ˘˘ÚÚÈÈÛÛÙÙÈÈÎ΋‹ ÂÂÈÈÏÏÔÔÁÁ‹‹ ÁÁÈÈ·· ÙÙÔÔ˘˘˜˜ ∫∫‡‡ÚÚÈÈÔÔ˘˘˜˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Εκδήλωση παρ υσίαση της Ηπείρ υ ως τ υριστικ πρ - ρισμ , δι ργάνωσε στην Κύπρ , Ελληνικ ς ργανισμ ς Τ υρισμ ύ δι ργάνωσε υπ την αιγίδα της Πρεσ είας της Ελλάδας.

ι Κύπρι ι, σύμ$ωνα με τα στ ι εία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρ υ, επιλέγ υν την Ελλάδα ως τ ν πρώτ πρ ρισμ τ υς τ σ για ανάπαυση και ψυ αγωγία σ και για επαγγελματικές δραστηρι τητες. Επιπρ σθετα, δεν είναι λίγ ι ι Κύπρι ι π υ επιλέγ υν την Ελλάδα για θρησκευτικ ή πράσιν τ υρισμ αλλά και για τα θεραπευτικά ιαματικά λ υτρά π υ υπάρ υν σε π λλές ελληνικές περι$έρειες.

Παρ υσιά# ντας την Περι$έρεια της Ηπείρ υ Αντιπερι$ερειάρ ης, Στράτ ς Ιωάνν υ ανά$ερε τι τ υρίστας έ ει τη δυνατ τητα καθ’ λη την διάρκεια τ υ ρ ν υ να απ λαύσει στην Ήπειρ τα κρυστάλλινα νερά, τη συγκλ - νιστική θέα απ τα επι λητικά υνά, μ ναδικές λτες στα πέτρινα γε$ύρια, στιγμές &εκ ύρασης στα ι ν δρ μικά κέντρα και μ ναδικές ν στιμιές απ την μεγάλη γκάμα της Ηπειρώτικης κ υ#ίνας.

Τις εντυπώσεις κέρδισε η μ ντέρνα ιν γαστρ ν μική πρ ταση-παρ υσίαση της ηπειρώτικης κ υ#ίνας απ κ ρυ$αί υς σε$ π υ α&ι π ίησαν τα μέγιστα παραδ σιακές συνταγές και μ ναδικά σε αγν τητα και ταυτ τητα πρ ϊ ντα απ την Ήπειρ .

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.