∂ÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ££ÂˆˆÚÚ››·· Îη·ÈÈ ¶¶ÚÚ··ÎÎÙÙÈÈÎ΋‹

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τ θέμα της επιμήκυνσης της τ υριστικής περι δ υ συ#ητείται εδώ και ρ νια και λ ι ι σ ετικ ί $ ρείς ακ μη ψά ν νται να ρ υν κάπ ια λύση. Γίν νται μελέτες και μελέτες με τ υς λιγ τερ ενδια$ερ μεν υς, εκείν υς π υ θα εισπρά& υν την τυ ν επιτυ ία, τ υς &εν δ υς και τα κέντρα αναψυ ής. Η μ νη πρ ταση π υ υπάρ ει εκ μέρ υς τ υς είναι να επι ρηγ ύμε εμείς ι υπ λ ιπ ι τ κ στ ς των τ υριστών για να εισπράττ υν ι λίγ ι.

Υπ άλαμε και στ παρελθ ν πρ τάσεις επί τ υ θέματ ς σε διά$ ρα επίπεδα, ωρίς ιδιαίτερ κ στ ς για τ Κράτ ς. Έγιναν και συσκέψεις στην Λεμεσ με πρ εδρεύ ντα τ ν Δήμαρ Λεμεσ ύ, παρ υσία και των Βάσεων, Κ. .Τ., Τ.Α.Υ. και λ υς τ υς Δήμ υς της Λεμεσ ύ. Και τι έγινε; Μετά απ τ ν κα$έ, λ ι πήγαμε στα γρα$εία μας και δεν έγινε τίπ τε. Η άση της επέκτασης των ειμεριν ύ τ υρισμ ύ είναι ι μ ν καιρ ς αλλά επισκέπτης να έ ει κάτι να ασ ληθεί σε λες της ηλικίες και ασ$αλώς σε κ στ ς π υ να μπ ρεί να τ αντέ&ει ανάλ γα με τ ν υπάρ ντα ανταγωνισμ .

- Αθλ παιδιές - καιρ ς επιτρέπει την ρήση αυτ ύ τ υ εργαλεί υ πρ σέλκυσης και κατά τ υς ειμεριν ύς μήνες. Υπάρ υν τώρα 5 γήπεδα γκ λ$ ( λα δυστυ ώς στην Πά$ ) και αυτ είναι ένα σ αρ πρ σ ν. Εάν ελέγ&ετε μως τ κ στ ς τ υ παιγνιδι ύ σε σ έση με εκείνα της γήπεδα της Τ υρκίας και Ελλάδας – πλέ ν της Αιγύπτ υ π υ $αίνεται να άρ ισε να ανακάμπτει στ ν τ υρισμ , είναι 20% πι ψηλ τ κ στ ς τ υ παιγνιδι ύ.

- Τα $ράγματα, τα π ία αν και σήμερα είναι κάτω της επιτρεπτής ωρητικ τητας, εντ ύτ ις θα μπ ρ ύσαν υπ καλύτερες συνθήκες να έ υν και αυτά τ ν ρ λ τ υ στην πρ σέλκυση &ένων και ντ πιων τ υριστών με ενασ ληση κυρίως των νέων (Κυπρίων) και άλλων. Και μως αγαπητ ί μας αναγνώστες απαγ ρεύεται η ρήση των υδατ $ρακτών για σπ ρ κλπ (αν είναι δυνατ ν), δι τι ι σ ετικ ί καν νισμ ί εκκρεμ ύν στην Β υλή εδώ και 10 ρ νια. Η υι θέτηση ανέγερσης εγκαταστάσεων αθλητισμ ύ (π. . κωπηλασίας/μικρά σκά$η ιστι πλ ΐας κλπ) είναι τι τ καλύτερ . ρισμέν ι Δήμ ι, και καλά κάν υν, δεί ν υν στρα ά μάτια και επιτρέπ υν ευτυ ώς την ρήση τ υς, πως Δήμ ς Π λεμιδιών για τ δικ τ υ $ράγμα για σκι, Δήμ ς Γερμασ γειας για κωπηλασία (dragon rac­ing) και μια περι ρισμένη πρ σπάθεια επιπλέ ν για τ $ράγμα Κ ύρρη για κωπηλασία. Αυτές ι εγκαταστάσεις θα μπ - ρ ύσαν να ανεγερθ ύν απ ιδιώτες άσει πρ διαγρα$ών τ υ Κράτ υς και είμαστε πεπεισμέν ι τι θα είναι ιώσιμα, ι μ ν λ γω της εισ$ ράς των μελών, αλλά και απ διά$ ρες εκδηλώσεις και ρήση τ υς ως café/εστιατ ρια. Εδώ ρειά#εται πρ σ ή για να μην εμπίπτ υν τα τεμά ια αυτά εντ ς της απαλλ τριωθείσας #ώνης, δι τι θα υπάρ ει πρ λημα ν μικ . Ίσως επίτευ&η απαλλ - τρίωσης παραπλήσιων κτημάτων, με ανάλ - γες υπ δ μές πρ σ ασης στ υς $ράκτες. Τι κρίμα τ $ράγμα τ υ Ασπρ κρεμμ υ, Λευκάρων κλπ να είναι πλήρως ανα&ι π ίητα;

- Beach Vol­ley - Σπ ρ παντ ς καιρ ύ. Και μως, α$ ύ & δέψαμε 1 εκ. ευρώ για την δημι υργία της εγκατάστασης αυτής στ ν Πρωταρά για τ ν διεθνή διαγωνισμ πανεπιστημίων, παραμένει κλειστ και α ρησιμ π ίητ εδώ και 5 ρ νια.

- Ιστι πλ ΐα - Υπάρ υν πρ τάσεις για μικρά $υσικά κατα$ύγια για ιστι πλ ϊκά σκά$η μικρ ύ μεγέθ υς απ ιδιώτες επενδυτές και μως για τ ν ένα ή άλλ λ γ απ ρρί$θηκαν. Ένα παράδειγμα στ ν Πρωταρά.

- Θρησκευτικ ς Τ υρισμ ς – Μπρά στην Αρ ιεπισκ πής και στ ν α&ι λ γ Επίσκ π Μεσα ρίας κ. Γρηγ ρι , ρειά#εται μως ργάνωση μα#ί με τ υς &εν δ υς και tour op­er­a­tors.

- Μ τ σικλέτες αγώνων – Παράδειγμα πετυ ημέν ς στί ς στην Αγία Βαρ άρα Λευκωσίας και ι μ ν , απ τελεί ε&αιρετικ ώρ ενασ λησης για τ υς νέ υς μας και μ ρ$ θέαμα.

- Πάρκα Κυνηγί υ – Σε παρ μ ια άση πως της Βρετανίας, π υ η γη ανήκει σε ιδιώτες/Κράτ ς, με τ υς επίδ & υς κυνηγ ύς να συνεισ$έρ υν τ σ σε εγκαταστάσεις σ και σε θήραμα. Περι ές πως Δελίκηπ ςΛεύκαρα, αγρ τικές περι ές Πά$ υ και άλλες, είναι μια επιλ γή ως τ π θεσία. Ναι ρειά#εται επιδ τηση έστω 1-2 εκ. ευρώ αλλά ι 50.000 ντ πι ι κυνηγ ί, μα#ί με &έν υς επισκέπτες με δικαίωμα μέλ υς 200 ευρώ τ ν ρ ν , πλέ ν ρέωση επί τ υ θηράματ ς είναι μια σκέψη – Για Κύπρι υς π υ επισκέπτ νται την Β υλγαρία και Σκωτία επί τ υ θέματ ς.

- Πίστα αυτ κινήτων - Πρ ταση Σιακ λα για τ αερ δρ μι Λάρνακας, είτε επί διεθν ύς άσης είτε άλλως πως. Ας ενθαρρύν υμε αυτ ν τ ν επενδυτή/άλλ υς πρ ς αυτήν την κατεύθυνση.

- Συ#ητώντας με τις Αρ ές των Βάσεων ι τελευταί ι έδει&αν ενδια$έρ ν συμμετ ής εντ ς της δικής τ υς κυριαρ ίας να γίν νται $ιλανθρωπικές και άλλες εκδηλώσεις πως γαϊδ υρ δρ μίες κλπ (Παράδειγμα τ Happy Val­ley) – κατά περι δ υς.

- Kite surf­ing, wind surf­ing, jet ski clubs ιδιαίτερα στην περι ή Αυδήμ υ. Μεγάλες α ρησιμ π ίητες παραλιακές εκτάσεις π υ θα δώσ υν #ωή στην περι ή.

- Cow­boy Trails – Με ρήση αλ γων/γαϊδάρων για διασκέδαση για παιδιά (και μεγάλ υς). Ίσως μ ν πάτια στ ν π ταμ Κ ύρρη π υ να &εκινά απ την Ερήμη με 1-2 σταθμ ύς κατά μήκ ς με ειδικευμέν υς &εναγ ύς. Παρ μ ια στ ν π ταμ Έ# υσας.

Αυτά και άλλα, αλλά στ τέλ ς της ημέρας και εκτ ς τ υ κ στ υς της αερ π ρικής σύνδεσης για &έν υς (2 άτ μα με Aegean πρ ς Κύπρ 150 ευρώ – και ι δύ ) και μετά στην επιστρ $ή για να πάνω Πά$ απ την Λευκωσία τ υς κ στισε 48 ευρώ!!) – δηλαδή 30% τ υ κ στ υς αερ μετα$ ράς.

Η πρ σέλκυση τ υριστών με τις πι πάνω ιδέες και άλλες ως σύν λ θα κ στίσ υν περίπ υ στ υς ιδιώτες γύρω στα 10 εκ. ευρώ. Θα πρέπει μως να συνδέεται τ υρισμ ς με αυστηρή επί λεψη για τ παρε&ηγημέν ελεύθερ εμπ ρι τ υ free-for-all και ανε&έλεγκτων ρεώσεων.

- Τα&ί - Ίσως η μεγαλύτερη μα$ία π υ υπάρ ει και ανάλ γα των συμ$ερ ντων τ υς να καταργ ύν συνδέσεις με λεω$ ρεία (Πρωταράς – Αγία Νάπα – τα&ί 8 ευρώ και λεω$ ρεί 2.5 ευρώ). Σσυμπερι$ ρές π υ η δ λ $ νία της Γαλλίδας τ υρίστριας π υ πέτα&ε τα&ιτ#ής τ σώμα της σε πηγάδι στ ν Κ ρν τ &υλ κ πημα Αυστραλών τ υριστών απ τα&ιτ#ή στην Αγία Νάπα κλπ.

- Xρεώσεις εστιατ ρίων – Θα θυμάστε τι ρε#ίλι γίναμε ως Κύπρ ς στ διαδίκτυ για την ρέωση 2 ευρώ εν ς λεμ νι ύ στην Πά$ σε εστιατ ρι .

- Xρεώσεις π τών – τιδήπ τε π τ 3-4 $ ρές τ υ κ στ υς αγ ράς ( ρέωση 40 ευρώ για μια μπ υκάλα Μ σ $ίλερ κ στ υς αγ - ράς 7.50 ευρώ!!) και τ σα άλλα, για να μην ανα$ερθ ύμε τ κ στ ς τ υ εμ$ιαλωμέν υ νερ ύ.

Η Ελλάδα μας δεί νει τ ν δρ μ . Αύ&ηση τ υ τ υρισμ ύ κατά 20% τ ν τελευταί ρ ν λ γω ι μ ν των ελκυστικ τερων τιμών, αλλά και της αυ&ημένης π ι τητας, ενώ εμείς αιρ μαστε με 1%-2% αύ&ηση. Και α$ ύ αυτή η Ελλάδα πρ έ αλε σε κεντρικ δελτί ειδήσεων για υπερ ρέωση εν ς εστιατ ρί υ και διά$ ρων περιπτέρων π υ Υπ υργ ς Τ υρισμ ύ διέτα&ε την πρ σωρινή αναστ λή της λειτ υργίας τ υς. Έ υμε τέτ ια κ τσια να υι θετήσ υμε αυστηρά μέτρα; Δεν ν μί# υμε – παράδειγμα τι γίνεται με τις παραλίες και τα εμπλεκ μενα συμ$έρ ντα απ υλευτές μας/άρθρ τ υ κ. Xρ. Π υργ υρίδη είναι σ ετικ .

Xρεια# μαστε κύριε πρ εδρε τ υ Κ Τ μέτρα, πρ τάσεις, έντ νες πιέσεις, συνε είς δημ σι γρα$ικές πρ λές και πρ λή των θεμάτων σας στ κ ιν της Κύπρ υ, πρ ς α$ύπνιση τ υ και ε&άσκηση πιέσεων στ υς π λιτικ ύς για να έ υμε κάπ ια ελπίδα, δια$ ρετικά εδώ θα είμαστε πάλι μετά απ 3 ρ νια να επαναλαμ άν υμε τ ν εαυτ μας πως θα επεκτείν υμε τ ν ειμεριν τ υρισμ .

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.