Æ‹ÊÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Ô›ÎÔ˘˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Με την έλευση τ υ 2015 δεν θα μπ ρ ύσαν να λείψ υν ι εκτιμήσεις των διεθνών ίκων για λα σα αναμένεται να ρεθ ύν στ επίκεντρ τ υ ενδια$έρ ντ ς της παγκ σμιας ικ - ν μίας.

Στην πλει ψη$ία τ υς ι διεθνείς ίκ ι δίν υν ψή$ εμπιστ σύνης στις μετ ές, εκτιμώντας πως τ bull mar­ket θα συνε ιστεί. Σύμ$ωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών και τ 2015 ι αγ ρές σε Ευρώπη και ΗΠΑ θα σημειώσ υν κέρδη, τα π ία &εκιν ύν απ 5% και $τάν υν μέ ρι και τ 12%.

Και ι αναλυτές της Bar­clays πρ λέπ υν πως ι μετ ές παγκ σμίως θα συνε ί# υν να κιν ύνται αν δικά και θα καταγράψ υν κέρδη της τά&εως τ υ 9%. Η επενδυτική σε έκθεσή της για τις παγκ σμιες πρ πτικές εστιά#ει την πρ σ ή της στα #ητήματα π υ αναμένεται να μ ν πωλήσ υν τ ενδια$έρ ν πως η συνε ής ενδυνάμωση τ υ δ λαρί υ, η π λιτική π υ θα ακ λ υθήσει η μ σπ νδιακή Τράπε#α των ΗΠΑ. Η πτώση στην τιμή τ υ πετρελαί υ και ι αρνητικές συνέπειες καθώς και η πρ θεση της ΕΚΤ να πρ ωρήσει σε π σ τική αλάρωση.

Ψή$ εμπιστ σύνης στις μετ ές για τ 2015 δίνει και η Citi δηλών ντας την πρ τίμησή της σε αυτές σε σύγκριση με τα πάγια εισ δήματα. Αυτή η πρ τίμηση τ υ διεθν ύς ίκ υ υπ στηρί#εται απ έναν ευν ϊκ συνδυασμ ελα$ρώς ελτιωμένης ανάπτυ&ης και τ υ αμηλ ύ πληθωρισμ ύ, κάτι π υ συνεπάγεται τη διατήρηση της αλαρής ν μισματικής π λιτικής ακ μη και μεσ πρ θεσμα. ι αναλυτές της αμερικανικής τράπε#ας παραμέν υν θετικ ί στις εκτιμήσεις τ υς για την π ρεία των μετ ών επισημαίν ντας τι η αύ&ηση των κερδών θα απ τελέσει τη ασική κινητήρια δύναμη για τις παγκ σμιες ρηματαγ ρές απ εδώ και πέρα. Επιπλέ ν, τ ενδε μεν υι θέτησης π λιτικών π σ τικής αλάρωσης απ την ΕΚΤ κάνει τ υς αναλυτές τ υ ίκ υ να δηλών υν την πρ τίμησή τ υς στις ευρωπαϊκές ρηματ πιστωτικές αγ ρές απ εκείνες των ΗΠΑ. ι αναλυτές της Citi λέπ υν επίσης υψηλ τερες απ δ σεις μεσ πρ θεσμα στις σημαντικ τερες αγ ρές κυ ερνητικών μ λ γων σημειών ντας τις εκτιμήσεις τ υς για υπεραπ δ ση στα μ λ γα της Ευρωπαϊκής ικ ν μικής και Ν μισματικής Ένωσης και της Ιαπωνίας τηρ υμένων πάντ τε των αναλ γιών.

Ανα$ ρικά τώρα με τα εμπ ρεύματα αμερικανικ ς ίκ ς αναμένει μια αλαρή ενίσ υση της #ήτησης στη διάρκεια τ υ 2015 με τις τάσεις να είναι υδέτερες με πτωτικές για τ νέ έτ ς. Σ ετικά με την αγ ρά συναλλάγματ ς ι αναλυτές της Citi λέπ υν περαιτέρω κέρδη για τ δ λάρι . Σε δια$ ρετική έκθεση τ υ ίκ υ για τις πρ πτικές των αναδυ μενων αγ - ρών επισημαίνεται τι η σημαντικ τερη αλλαγή για αυτές είναι τ γεγ ν ς τι ι ικ ν μ9ικές ε&ελί&εις στην Κίνα γίν - νται λ ένα και λιγ τερ $ιλικές πρ ς αυτές. Η ανάπτυ&η τ υ κινε#ικ ύ εισ δήματ ς έ ει μειωθεί την ίδια ώρα π υ ι αρ ές πρ σπαθ ύν να αντιμετωπίσ υν την υψηλή μ λευση της ικ ν μίας. Η συνακ λ υθη συρρίκνωση στις κινε#ικές εισαγωγές έ ει συνδεθεί με μία μεγαλύτερη ε&ασθένιση τ υ πληθωρισμ ύ στα εμπ ρεύματα σε παγκ σμι επίπεδ .

Με τ ν αρακτηριστικ τίτλ «Η #ωή στην αργή λωρίδα», ι αναλυτές της HSBC θέτ υν στ μικρ σκ πι την π ρεία των ευρωπαϊκών μετ ών για τ 2015. Σύμ$ωνα με τ υς αναλυτές της ρετανικής τράπε#ας δύ είναι ι παράγ ντες π υ αναμένεται να στηρί& υν τα κέρδη στα ευρωπαϊκά ρηματιστήρια παρά την ασθενή ανάπτυ&η της ικ ν μίας στην Ευρώπη. πρώτ ς είναι η ενίσ υση τ υ δ λαρί υ και δεύτερ ς ι αδύναμες τιμές στα εμπ ρεύματα.

ι ικ ν μ λ γ ι τ υ ίκ υ διατυπών υν την πρ τίμησή τ υς στις μετ ές με υψηλές απ δ σεις καθώς εκτιμ ύν τι μπ ρεί να απ δει θ ύν περισσ τερ ανθεκτικές στ ενδε - μεν απρ σμενων γεγ ν των. Η HSBC με άση τ ικ ν μικ της μ ντέλ αναμένει αύ&ηση κερδών 13% στην Ευρώπη με τ υς επενδυτές ωστ σ να διατυπών υν τις επι$υλά&εις τ υς ανα$ ρικά με τη συγκεκριμένη εκτίμηση λ γω των ισ νών σημαδιών ανάπτυ&ης. Παρά τ γεγ ν ς τι τ ασικ σενάρι της τράπε#ας παραμένει θετικ ωστ σ επισημαίνεται τι υπάρ ει ένας μεγάλ ς αθμ ς κινδύν υ για τη νέα ρ νιά.

ι θετικές εκτιμήσεις κάν υν λ γ για μια ήπια ικ ν μική ανάκαμψη, για ενίσ υση τ υ δ λαρί υ και αύ&ηση κερδών της τά&εως τ υ 10 με 15%. Τα παραπάνω ωστ σ συνιστ ύν μ ν τη μια πλευρά της ιστ ρίες. ι κίνδυν ι π υ συν δεύ υν αυτές τις πρ λέψεις έγκεινται στη ν μισματική διελκυστίνδα ανάμεσα στη Fed, την ΕΚΤ και την Τράπε#α της Ιαπωνίας, στην απ τ μη πτώση στην τιμή τ υ πετρελαί υ και των ασικών αγαθών, στην επι ράδυνση της ικ ν μίας της Κίνας και στη στασιμ τητα στην Ευρώπη. *λ ι ι παραπάνω παράγ ντες κρύ υν τ ενδε μεν να επηρεάσ υν αρνητικά τ υς επενδυτές μετ ών. Για τ λ γ αυτ ι ικ ν μ λ γ ι της ρετανικής τράπε#ας πρ τείν υν την υι θέτηση μιας στρατηγικής ανθεκτικής σε τέτ ι υ είδ υς σ κ πως η ι επενδύσεις σε μετ ές με σύσταση για απ δ ση μεγαλύτερη απ εκείνη της αγ ράς.

Στην άλλη πλευρά τ υ Ατλαντικ ύ εστιά# υν ι αναλυτές της Mor­gan Stan­ley, ι π ί ι πρ λέπ υν υψηλές απ δ σεις για τις αμερικανικές μετ ές για Τρίτη διαδ ική ρ νιά. Συγκεκριμένα αναμέν υν τι δείκτης S&P 500 θα διαμ ρ$ωθεί 10% υψηλ τερα απ τα τρέ ντα επίπεδα στ τέλ ς τ υ 2015. κεντρικ πυρήνας αυτής της εκτίμησης εδρά#εται στ τι ρισκ μαστε στη μέση μιας σημαντικής επέκτασης των ΗΠΑ η π ία μπ ρεί να διαρκέσει μέ ρι και τ 2020. *σ ν α$ ρά τώρα στις ευρωπαϊκές μετ ές, ι ικ ν μ λ γ ι τ υ διεθν ύς ίκ υ παραμέν υν θετικ ί παρά τ γεγ ν ς τι κατά τ υς τελευταί υς έ&ι μήνες τ επενδυτικ κλίμα στις ρηματαγ ρές της Ευρώπης παρ υσιά#εται αρνητικ ε&αιτίας της σημαντικής εκρ ής κε$αλαίων. Ωστ σ , διατηρ ύν την αισι - δ &ία τ υς για τ 2015, πρ λέπ ντας άν δ τ υ ικ ν μικ ύ μ μέντ υμ και αύ&ηση των μετ ικών κερδών κατά 10%. Σύμ$ωνα με την Mor­gan Stan­ley ι ευμενέστερες ικ ν μικά συνθήκες, ι πρωτ υλίες της ΕΚΤ στη άρα&η της ν μισματικής π λιτικής και ένα ελτιωμέν ε&ωγενές περι άλλ ν αναμένεται να επιτρέψ υν μια μετρι παθής ανάκαμψη στ ΑΕΠ της Ευρώπης τ νέ έτ ς και κατά επέκταση στη διαμ ρ$ωση εν ς καλύτερ υ κλίματ ς για τις μετ ές.

Υπέρ των μετ ών τάσσεται και η Gold­man Sachs σε έκθεσή της για τις παγκ σμιες επενδυτικές ευκαιρίες τ υ νέ υ έτ υς. διεθνής ίκ ς δίνει σύσταση για απ δ ση μεγαλύτερη απ εκείνη της αγ ράς για τις μετ ές ενώ παράλληλα πρ τείνει την απ $υγή επενδύσεων σε κρατικά μ λ γα και σε πάσης $ύσεως πιστώσεις. Επιπλέ ν, διατυπώνει τη συγκρατημένη αισι δ &ία της για τα εμπ ρεύματα. Στην αγ ρά τ υ συναλλάγματ ς τ δ λάρι αναμένεται να συνε ίσει να πρωταγωνιστεί. Σύμ$ωνα με την Gold­man Sachs η παγκ σμια ικ ν μία θα αναπτυ θεί με ρυθμ ς της τά&εως τ υ 3,4% τ 2015 απ 3% τ 2014 με τ ν πληθωρισμ να παραμένει σε αμηλά επίπεδα κυρίως εν μέρει της συνε ι# - μενης υπ ώρησης στις τιμές των εμπ ρευμάτων, κάτι π υ συνεπάγεται την αναμεν μενη συνέ ιση της διευκ λυντικής ν μισματικής π λιτικής.

Τ συγκεκριμέν πλαίσι σύμ$ωνα με τ υς ικ ν μ λ - γ υς τ υ διεθν ύς ίκ υ μπ ρεί να ευν ήσει τις τ π θετήσεις σε επιλ γές π υ θεωρ ύνται ριψ κίνδυνες πως ι μετ - ές. Η Gold­man Sachs πως και η πλει ψη$ία των επενδυτικών ίκων, θεωρεί τι υπάρ υν σημαντικές πιθαν τητες η ΕΚΤ να πρ ωρήσει στην υι θέτηση π σ τικής αλάρωσης τ α’ ε&άμην τ υ 2015. Τα αμηλά επίπεδα τ υ πληθωρισμ ύ και η απειλή τ υ απ πληθωρισμ ύ στην Ευρω#ώνη θα απ τελέσ υν τις ασικές αίτιες για τις π ίες ι κεντρικές τράπε#ες ανά την υ$ήλι θα παραμείν υν ιδιαίτερα συγκρατημένες στην π λιτική π υ θα ακ λ υθήσ υν σ ν α$ ρά στα επιτ - κια.

*λα τα παραπάνω απ τελ ύν μια πρώτη γεύση απ τι αναμένεται να $έρει τ 2015 στις διεθνείς και ευρωπαϊκές αγ ρές. Απ μένει λ ιπ ν μ ν ρ ν ς για να δεί&ει εάν ι εκτιμήσεις των επενδυτικών ίκων και των παγκ σμιων ικ - ν μικών αναλυτών είτε επαληθευτ ύν είτε διαψευστ ύν.

HSBC

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.