ΠΠ °°ÂÂÚÚÌÌ··ÓÓ››·· ¤¤¯¯ÂÂÈÈ ··ÓÓ¿¿ÁÁÎÎËË ··fifi ÌÌÂÂÙÙ··ÓÓ¿¿ÛÛÙÙ˜˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

πρ εδρ ς της μ σπ νδίας Γερμανικών Βι μη ανιών (BDI) ύλρι Γκρίλ εκτίμησε τι η ώρα τ υ θα πρέπει να υπ δε θεί περισσ τερ υς μετανάστες, την ώρα π υ εντείνεται στη Γερμανία ένα κύμα αντιισλαμικών διαδηλώσεων.

«Είμαστε εδώ και καιρ μια ώρα μετανάστευσης και πρέπει να παραμείν υμε», δήλωσε Γκρίλ σε συνέντευ&ή τ υ στ Γερμανικ Πρακτ ρεί .

«Ως ώρα π υ ευημερεί και επίσης απ ριστιανική αγάπη για τ ν πλησί ν, η ώρα μας θα πρέπει να μπ ρέσει να υπ δε θεί περισσ τερ υς μετανάστες», πρ σθεσε.

«Λαμ άνω &εκάθαρες απ στάσεις απ τ υς νε να#ί και τ υς ρατσιστές π υ συγκεντρών νται στη Δρέσδη και αλλ ύ», υπ γράμμισε Γκρίλ .

Περίπ υ 17.500 άνθρωπ ι διαδήλωσαν την Δευτέρα στη Δρέσδη, στην ανατ λική Γερμανία, για να καταγγείλ υν τ ν ε&ισλαμισμ , πως λένε, της Γερμανίας.

Ήταν η δέκατη $ ρά π υ πραγματ π ι ύνταν μια τέτ ια διαδήλωση, μως π τέ έως τώρα δεν εί ε συγκεντρώσει τ σ μεγάλ αριθμ διαδηλωτών. Για την επ μενη Δευτέρα δεν έ ει πρ γραμματιστεί κάπ ια κινητ π ίηση.

ι διαδηλώσεις αυτές έ υν πρ καλέσει έντ νες αντιδράσεις στη Γερμανία, κυρίως μετα&ύ των π λιτικών, συμπεριλαμ αν μένης και της καγκελαρί υ Άγγελας Μέρκελ, ενώ έ υν ωθήσει επίσης π λλ ύς αντιδιαδηλωτές στ υς δρ μ υς.

Την Δευτέρα τ ράδυ σε λη τη Γερμανία συγκεντρώθηκε μεγαλύτερ ς αριθμ ς υπέρμα ων των μεταναστών απ’ ,τι ι αντίπαλ ί τ υς. Στις «διαδηλώσεις της Δευτέρας» συμμετεί αν κυρίως σ ι $ ύνται την ενδε μενη αύ&ηση των ισλαμιστών στην Γερμανία με τη μα#ική εισρ ή μεταναστών απ τη Συρία, τ Α$γανιστάν και τ Ιράκ.

«Πρέπει να αντιτα θ ύμε σε λες τις μ ρ$ές &εν $ - ίας», επεσήμανε επικε$αλής της BDI, στην π ία συμμετέ υν περισσ τερες απ 100.000 εταιρείες.

ίδι ς υπενθύμισε τι η Γερμανία, πληθυσμ ς της π ίας γερνάει, έ ει ανάγκη απ &έν υς ε&ειδικευμέν υς εργάτες. «Ε&αιτίας της δημ γρα$ικής ε&έλι&ης, με τη μετανάστευση διασ$αλί# υμε την ανάπτυ&η και την ευημερία», επεσήμανε. Τ 2013 στη Γερμανία # ύσαν περίπ υ 7,6 εκατ μμύρια αλλ δαπ ί σε σύν λ πληθυσμ ύ 81 εκατ μμυρίων, ένα π σ στ ρεκ ρ απ τ τε π υ &εκίνησαν να τηρ ύνται στατιστικά στ ι εία.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.