™™ÔÔ‚‚··ÚÚ¤¤˜˜ ··ÚÚÂÂÓÓ¤¤ÚÚÁÁÂÂÈȘ˜ ··fifi ÙÙÔÔ ƒƒˆˆÛÛÈÈÎέfifi ÂÂÌÌ¿¿ÚÚÁÁÎÎÔÔ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Σ αρές παρενέργειες στις ελληνικές ε&αγωγές αλλά και στ ν τ υριστικ κλάδ της Ελλάδας πρ καλ ύν η κρίση της ρώσικης ικ ν μίας αλλά και ι π λιτικές ε&ελί&εις. Η παρατεταμένη πτώση τ υ ρώσικ υ ν μίσματ ς έναντι τ υ ευρώ και η μείωση της αγ ραστικής δύναμης των Ρώσων καταναλωτών πλήττει κυρίως τις πωλήσεις των εισαγ μενων πρ ϊ ντων, συμπεριλαμ αν μένων των ελληνικών, καθώς έ υν ακρι ύνει έως και 80% σε σ έση με ένα ρ ν πριν. Ανησυ ία επικρατεί και στ υς παράγ ντες τ υ ελληνικ ύ τ υρισμ ύ, ι π ί ι εκ$ρά# υν $ υς για ανακ πή τ υ τ υριστικ ύ «ρεύματ ς» απ τη Ρωσία λ γω της αύ&ησης τ υ κ στ υς των τ υριστικών πακέτων αλλά και τ υ αρνητικ ύ κλίματ ς π υ επικρατεί στην ελληνική αγ ρά τ τελευταί διάστημα. ι τιμές των ελληνικών πρ ϊ ντων στη Μ σ α έ υν αυ&ηθεί ήδη έως και 100%.

Με ιδιαίτερη αγωνία παρακ λ υθ ύν την π ρεία της ρωσικής ικ ν μίας ι Έλληνες ε&αγωγείς, ι π ί ι ανησυ ύν έντ να για τις επιπτώσεις π υ μπ ρεί να πρ καλέσει στις πωλήσεις τ υς. Ύστερα απ τα τεράστια πρ λήματα π υ πρ κάλεσε τ εμπάργκ της Ρωσίας σε μια μεγάλη γκάμα ευρωπαϊκών πρ ϊ ντων, ως «αντίπ ινα» στις κυρώσεις π υ επέ αλε η Δύση, ι ε&αγωγικές επι ειρήσεις της Ελλάδας ρίσκ νται αντιμέτωπες με τη δραστική συρρίκνωση της αγ ραστικής δύναμης των Ρώσων καταναλωτών και τη ραγδαία αύ&ηση των τιμών στα πρ ϊ ντα τ υς. Υπ λ γί#εται πως ι τιμές των ελληνικών πρ ϊ ντων έ υν αυ&ηθεί έως και 80% τ ν τελευταί ρ ν , υπ ν μεύ ντας την ανταγωνιστικ τητά τ υς σε σ έση με τα εγ ώρια.

*πως ανέ$ερε στην «Ημερήσια» Ηλίας Θανασάς, Γενικ ς Σύμ υλ ς τ υ Γρα$εί υ ικ ν μικών και Εμπ ρικών Υπ θέσεων της ελληνικής πρεσ είας στη Μ σ α είναι π λύ πιθαν ν τ επ μεν διάστημα ι πωλήσεις των ελληνικών πρ ϊ ντων και κυρίως τα $ρ ύτα και τα λα ανικά να μειωθ ύν περαιτέρω, καθώς ι Ρώσ ι καταναλωτές θα στρα$ ύν σε $θην τερες λύσεις για να καλύψ υν τις ανάγκες τ υς. Επιπλέ ν, κ. Θανασάς εκτιμά τι είναι π λύ πιθαν ν και ι εμπ ρικ ί αντιπρ σωπ ι και εισαγωγείς των ελληνικών πρ ϊ - ντων να επανε&ετάσ υν τη συνεργασία τ υς με τις ελληνικές επι ειρήσεις ή και να την διακ ψ υν εντελώς ε&αιτίας των ικ ν μικών δυσκ λιών π υ υπάρ υν. Πιέσεις αναμένεται να δε θ ύν και ι ε&αγωγές ελληνικής γ ύνας, ι π ίες καθίστανται πλέ ν π λύ πι ακρι ές για τ ρώσικα ν ικ κυριά. Τ πλήγμα για τ ν κλάδ , εάν δεν αλλά&ει κάτι άμεσα θα είναι αρύ, καθώς η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη αγ ρά της ελληνικής γ ύνας. Μεγαλύτερ ς είναι πρ ληματισμ ς για τις ελληνικές επι ειρήσεις π υ έ υν αυτ ν μη παρ υσία και διατηρ ύν μ νάδες παραγωγής. Κάπ ιες μάλιστα, παρ τι μέ ρι στιγμής δηλών υν πως τηρ ύν στάση αναμ νής και δεν πρ τίθεται να λά υν δραστικά μέτρα, παραδέ νται τι είναι έτ ιμες να ε&ετάσ υν εναλλακτικές λύσεις, ε$ σ ν τα πραγματα ειρ τερέψ υν. εμπ ρικ ς διευθυντής της Klee­mann, Λά#αρ ς Ασ εστ π υλ ς μιλώντας στην «Η» επισημαίνει τι η εταιρεία τ υ παρακ λ υθεί απ π λύ στενά τα δρώμενα στη Ρωσία, ενώ δεν κρύ ει τι η α ε αι τητα σ ετικά με την επ - μενη ημέρα δημι υργεί ανασ$άλεια. Σύμ$ωνα με τ ν κ. Ασ εστ π υλ , μεγαλύτερ ς κίνδυν ς π υ υπάρ ει στην παρ ύσα $άση είναι να απ $ασισθεί μια αύ&ηση των δασμών στα εισαγ μενα πρ ϊ ντα, κάτι π υ θα ανέ α#ε περαιτέρω τ κ στ ς τ υς, καθιστώντας επιτακτική την ρι#ική αναθεώρηση της στρατηγικής της.

Με ψυ ραιμία αντιμετωπί#ει την επιδείνωση της κατάστασης στην ρώσικη αγ ρά και η δι ίκηση της Coca- Cola HBC, η π ία λειτ υργεί 11 εργ στάσια και 71 κέντρα διαν μής στη ώρα. Πηγές π υ είναι κ ντά στη δι ίκηση της εταιρείας, ανα$έρ υν πως η εταιρεία έ ει ρεθεί αντιμέτωπη με ανάλ γες και ειρ τερες καταστάσεις στ παρελθ ν - πως τ 1998 ταν πτώ ευσε η ώρα αλλά και τ 2008, ταν η ρώσικη ικ - ν μία ρέθηκε σε ε&ίσ υ δύσκ λη θέση, και ως εκ τ ύτ υ έ ει την πείρα να δια ειριστεί δύσκ λες καταστάσεις. ι ίδιες πηγές υπ γραμμί# υν τι η εταιρεία έ ει λά ει κάπ ια μέτρα θωράκισης των ικ ν μικών της, κατά τα πρ ηγ ύμενα τρίμηνα, πως η μείωση τ υ λειτ υργικ ύ κ στ υς και η ανατίμηση της α&ίας των πρ ϊ ντων της, πρ κειμέν υ να αντισταθμίσει την αρνητική σ έση στις συναλλαγματικές ισ τιμίες, και &εκαθαρί# υν πως η δέσμευσή της στην ρώσικη αγ ρά παραμένει σταθερή.

Να σημειωθεί τι τ 20% των πωλήσεων της Coca-Cola HBC πραγματ π ιείται στην αγ ρά της Ρωσίας και είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ελληνικών συμ$ερ ντων π υ δραστηρι π ιείται στη ώρα. Να σημειωθεί τι στη ρώσικη επικράτεια σύμ$ωνα με στ ι εία της ελληνικής πρεσ είας παρ υσία έ υν περίπ υ 70 εταιρείες ελληνικών συμ$ερ ντων. Εκτ ς απ την Coca-Cola HBC είναι η Fri­go­glass, με εργ στάσι παραγωγής στην π λη Orel ν τίως της Μ σ ας, η Chipita τ υ γνωστ ύ επι ειρηματία Σπύρ υ Θε δωρ π υλ υ με εργ στάσι στην Αγία Πετρ ύπ λη και π λύ μεγάλ αριθμ σημείων πώλησης, τα Πλαστικά Κρήτης, η κατασκευαστική Άκτωρ, και ι τράπε#ες Πειραιώς και Eurobank (γρα$εία αντιπρ σωπείας).

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.