Π ÂӉ¯fiÌÂÓË ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ™ÀƒπΣ∞ ÊÔ‚›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Φ υς τι σε μία ενδε μενη ικ ν μική αναταρα ή λ γω επικράτησης τ υ ΣΥΡΙQΑ σε περίπτωση π υ πρ κηρυ θ ύν πρ ωρες εκλ γές, η επι ειρηματική ανάπτυ&η και ι &ένες επενδύσεις θα «παγώσ υν», εκ$ρά# υν στη Wall Street Jour­nal επι ειρηματικά στελέ η και επενδυτές, σύμ$ωνα με τ Πρώτ Θέμα.

Στελέ η της εγ ώριας επι ειρηματικής σκηνής ανησυ ύν πως η διενέργεια εθνικών εκλ γών, στην περίπτωση δεν εκλεγεί Πρ εδρ ς της Δημ κρατίας ενδέ εται να $έρει στην ε& υσία τ αντιεπι ειρηματικ κ μμα της α&ιωματικής αντιπ λίτευσης, τ ν ΣΥΡΙQΑ, π ί ς θέλει να απ ρρίψει τ πακέτ διάσωσης της ώρας.

Η πρ πτική μιας νίκης τ υ ΣΥΡΙQΑ δημι υργεί πρ ληματισμ σε επι ειρηματίες πως Θε δωρ ς Σιετής, chief op­er­at­ing of­fi­cer της ΕΛΤΕX Άνεμ ς. «Η ικ ν μία της Ελλάδας ρίσκεται σε κρίσιμ σταυρ δρ μι», δήλωσε στην WSJ. «Σε μια περί δ π υ θα πρέπει να έ υμε επενδύσεις και η ώρα θα πρέπει να κινείται τα ύτατα μπρ στά, η κατάσταση επι ραδύνεται».

Η ΕΛΤΕX Άνεμ ς ήταν η πρώτη εταιρεία π υ έκανε εισαγωγή στ Xρηματιστήρι Αθηνών απ τ τε π υ &έσπασε η κρίση, πριν απ πέντε ρ νια. η εισαγωγή θεωρήθηκε απ π λλ ύς διεθνείς επενδυτές ως ένδει&η τι η Ελλάδα επέστρε$ε σιγά-σιγά στην μαλ τητα. Η ΕΛΤΕX Άνεμ ς άντλησε περίπ υ 35 εκ. ευρώ τ ν Ι ύλι , στ πλαίσι εν ς $ιλ δ - & υ σ εδί υ ύψ υς 200 εκ. ευρώ για τη δημι υργία αι λικών πάρκων στην Ελλάδα.

Τ σ έδι αυτ μως έ ει μπει «στ ν πάγ ». «Υπάρ υν αρκετές απ $άσεις π υ θα εί αμε λά ει μέ ρι τώρα, μως περιμέν υμε», σημείωσε.

Kαθυστερήσεις μως παρατηρ ύνται και στ μέτωπ των απ κρατικ π ιήσεων. Δυ ιδιωτικ π ιήσεις π υ σ εδιά# νταν για αυτ ν τ ν μήνα - τ αερ δρ μι της Κρήτης και η ΔΕΗ- είναι πιθαν να πάνε πίσω αρκετές ε δ μάδες, σύμ- $ωνα με α&ιωματ ύ υς. Μια άλλη ιδιωτικ π ίηση, τ υριστικ ύ ακινήτ υ π υ ανήκε στην κυ έρνηση και τ π ί πωλήθηκε νωρίτερα $έτ ς, καθυστερεί αναμέν ντας την τελική έγκριση, ανέ$ερε επι ειρηματίας π υ γνωρί#ει τη συμ$ωνία.

Εν τω μετα&ύ, παράγ ντες τ υ τ υρισμ ύ πρ ειδ π ι ύν τι τα early book­ings για την τ υριστική περί δ τ υ επ μεν υ έτ υς -π υ συνήθως γίν νται τ ν Δεκέμ ρι - έ υν επίσης «παγώσει».

*πως κ. Σιετής και άλλ ι, επι ειρηματίας Νίκ ς Μανεσιώτης ανησυ εί και αυτ ς. Είναι ιδι κτήτης μιας ικ - γενειακής εισαγωγικής εταιρείας, την π ία ίδρυσε παπ- π ύς τ υ τ 1919. Απ την ίδρυσή της, η εταιρεία, π υ εδρεύει στ ν Πειραιά, κατά$ερε να αντέ&ει π λέμ υς, κατ - ές, τραπε#ικές κρίσεις και αμέτρητες αλλαγές κυ ερνήσεων.

Η τελευταία δυσκ λία π υ εί ε να αντιμετωπίσει ήταν τ πιστωτικ πρ λημα π υ δημι υργήθηκε απ την κρίση της ευρω#ώνης στα μέσα τ υ 2012. Με τ μέλλ ν της Ελλάδας στην ευρω#ώνη να τίθεται εν αμ$ι λω, π λλ ί &έν ι πρ μηθευτές έκ ψαν την πίστωση και #ητ ύσαν μ ν μετρητά απ εταιρείες πως αυτή τ υ κ. Μανεσιώτη. Αναμέν ντας παρ - μ ια δυσκ λία, κ. Μανεσιώτης έ ει αρ ίσει να περι ρί#ει τ υς ρ υς πίστωσης π υ παρέ ει σε ρισμέν υς πελάτες τ υ στην Ελλάδα. «Τ υς τελευταί υς μήνες δίνω σε ρισμέν υς πελάτες πίστωση 40-45 ημερών, έναντι των 60 ημερών. Πρέπει να είμαστε πρ σεκτικ ί», ανέ$ερε.

Επι$υλακτικ ί είναι και ι &έν ι επενδυτές. Αυτ ν τ ν μήνα, δεκάδες κ ρυ$αί ι fund man­agers συγκεντρώθηκαν στ Met­ro­pol­i­tan Club της Νέας Υ ρκης στ πλαίσι συνεδρί υ για τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Πρ σ$έρ νταν τα πάντα, απ πρ ληματικά ενεργητικά, μέ ρι επενδύσεις σε real-es­tate, μέ ρι ναυτιλιακά αρτ $υλάκια. Η #ήτηση μως ήταν ελά ιστη.

Αντιθέτως, ι επενδυτές παραμέν υν στ περιθώρι , σύμ$ωνα με κυ ερνητικ α&ιωματ ύ π υ ρέθηκε στ συνέδρι . Λίγ υς μήνες πριν, τ turn­around της Ελλάδας $αίν νταν να σηματ δ τεί καλύτερες ημέρες. «Τώρα υπάρ ει μια αίσθηση αναμ νής, και διαισθάν μαι μια αντιστρ $ή τ υ κλίματ ς» σημείωσε ανώτατ ς κυ ερνητικ ς α&ιωματ ύ ς, π ί ς παρακ λ υθεί τις &ένες επενδύσεις στην Ελλάδα. « κ σμ ς δεν $εύγει, ε&ακ λ υθ ύν να διαπραγματεύ νται συμ λαια. Ε&ακ λ υθ ύν να πληρών υν δικηγ ρ υς και μη ανισμ ύς για να ε&ετάσ υν projects. *μως δεν είναι έτ ιμ ι ακ μα να υπ γράψ υν την επιταγή», σημείωσε.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.