AÓ·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ CYTA ÌÂ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Ù˘ Dete­con Con­sult­ing

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Σε θυγατρική της Deutsche Telekom παρα ώρησε η Cyta τη μελέτη για την αναδιάρθρωση τ υ ργανισμ ύ μετά την εθελ ύσια απ ώρηση εκατ ντάδων υπαλλήλων της.

H Cyta ανακ ίνωσε θες και επίσημα την εμπλ κή της Dete­con Con­sult­ing στην παρ ή συμ υλευτικών υπηρεσιών για αναδι ργάνωση της, σημειών ντας ωστ σ τι διασ αλίστηκαν στ ι εία π υ θεωρ ύνται εμπιστευτικές πληρ ρίες π υ θα μπ ρ ύσαν να επηρεάσ υν τη διαδικασία απ κρατικ π ίησης. Η ανακ ίνωση της Cyta για την μελέτη αναδι ργάνωσης της ανα έρει τα ε!ής: - Στ πλαίσι υλ π ίησης της επι ειρηματικής της στρατηγικής και με δεδ μένες τις ανάγκες π υ πρ κύπτ υν απ την ε αρμ γή τ υ σ εδί υ εθελ ύσιας απ ώρησης πρ σωπικ ύ - π υ αυτές τις μέρες λ κληρώνεται με επιτυ ία-, η Cyta πρ ώρησε στη μελέτη αναδιάρθρωσής της. Για τ σκ π αυτ απευθύνθηκε σε διεθνείς εταιρείες π υ έ υν ευρεία γνώση τ υ τ μέα τηλεπικ ινωνιών. Μετά απ α!ι λ γηση των πρ τάσεων και με άση τη σ έση π ι τητα - α!ι πιστία - τιμή, η μελέτη ανατέθηκε τελικά στ συμ υλευτικ ίκ Dete­con Con­sult­ing, μια γερμανική εταιρεία 100% θυγατρική της T-Sys­tems π υ είναι ανε!άρτητη εταιρεία εντ ς τ υ μίλ υ της Deutsche Tele­com. & συμ υλευτικ ς αυτ ς ίκ ς έ ει διεκπεραιώσει παρ - μ ιες μελέτες για μεγάλ υς διεθνείς τηλεπικ ινωνιακ ύς &ργανισμ ύς. Παράλληλα εί ε συνεργαστεί και παλαι τερα με τη Cyta για άλλα έργα, τα π ία κρίθηκαν στην πρά!η με επιτυ ία. Συνεπώς εί ε γνώση τ υ &ργανισμ ύ κάτι π υ θα της επέτρεπε να λ κληρώσει τη μελέτη σε λιγ τερ ρ ν . Η απ αση για ανάθεση τ υ έργ υ λή θηκε απ την εκτελεστική διεύθυνση της Cyta και στη συνέ εια ενημερώθηκε σ ετικά τ Δι ικητικ Συμ ύλι .

- +εκαθαρί/εται τι κατά τη διάρκεια υλ π ίησης της μελέτης, διασ αλίστηκαν εκείνα τα στ ι εία π υ απ τελ ύν εμπιστευτικές πληρ ρίες τ υ ργανισμ ύ και π υ θα είναι στη διάθεση λων των υπ ψη ίων επενδυτών ταν έλθει η κατάλληλη στιγμή. &ι π ιες πληρ - ρίες δ θηκαν στη μελετητική εταιρία, για τις ανάγκες υλ π ίησης τ υ έργ υ, διέπ νται απ συμ λαι με ρήτρα και αυστηρ ύς ρ υς εμπιστευτικ τητας.

- Παρ μ ια στ ι εία θα είναι διαθέσιμα σε π ι δήπ τε δυνητικ πρ σ ρ δ τη ταν !εκινήσει η διαδικασία για ε!εύρεση στρατηγικ ύ επενδυτή.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.