∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˜ Î·È ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Θα πρέπει να ανα ερθ ύμε και σε ρισμένα θέματα π υ α ρ ύν και τ επάγγελμα μας, στα κτηματ μεσιτικά. & ν μ ς περί Κτηματ μεσιτών είναι στην λ τητα τ υ ικαν - π ιητικ ς αλλά ρειά/εται δι ρθωση και ανα άθμιση σε αρκετά σημεία. Jητείται π. . απ τ ν κτηματ μεσίτη να πληρ ρήσει τ ν αγ ραστή κατά π σ ένα κτήμα αρύνεται με υπ θήκες, ενώ δεν έ ει την ικαν τητα (δεν τ υ επιτρέπει ν μ ς) να διενεργήσει έρευνα στ Κτηματ λ γι . Τ υ /ητά πως εκ έρει την άπ ψη τ υ για τυ ν στατική επάρκεια ή άλλες ικ δ μικές παραμέτρ υς, ωρίς μως να είναι π λιτικ ς μη ανικ ς κλπ κλπ.

Τ επάγγελμα αυτ είναι πρ στατευμέν δια ν μ υ πως είναι και τα πλείστα επαγγέλματα στην Κύπρ απ τ υς κ μμωτές μέ ρι τ υς δικηγ ρ υς και λα τα τε νικά επαγγέλματα, αν και υπάρ υν ρισμέν ι υλευτές π υ πιέ/ υν πως αυτ τ συγκεκριμέν επάγγελμα να ελευθερωθεί. Η ρύθμιση τ υ επαγγέλματ ς τ υ κτηματ μεσίτη δια ν μ υ σκ π έ ει την πρ στασία τ υ κ ιν ύ κατά κύρι λ γ , δι τι θέτει και διά ρες παραμέτρ υς για ευθύνες στ υς κτηματ μεσίτες, την ασ αλιστική τ υ κάλυψη και ένα κώδικα συμπερι ράς, περιλαμ αν μένων και επιθεωρητών για ε!έταση της «καλής» λειτ υργίας τ υ κτηματ μεσίτη (τ μ ν επάγγελμα π υ έ ει αυτήν την απαίτηση). Πέρασε αυτ τ επάγγελμα δύσκ λες συνθήκες και τώρα με την αλλαγή της ηγεσίας στ Συμ ύλι Εγγρα ής, θα αναμέν υμε καλύτερες ημέρες και περαιτέρω ανα άθμιση τ υ επαγγέλματ ς.

Εκείν τ π ί είναι ανησυ ητικ είναι τι αδει ύ ι κτηματ μεσίτες «π υλ ύν» την άδεια τ υς με διά ρα κ λπα σε τρίτ υς και ι τρίτ ι αυτ ί υπ την κάλυψη τ υ εγγεγραμμέν υ ασ λ ύνται με τ θέμα. Απαράδεκτ μεν αλλά αυτ υπάρ ει σε ευρεία κλίμακα στην αγ ρά, καταστρατηγώντας τ ν ν μ , ενώ π λύ λίγες δικαστικές απ άσεις εί αν επιτυ ία (ίδε τ ν εκ Πά υ ρμώμεν κτηματ - μεσιτικ γρα εί π υ η δικαστική διαδικασία ρισμένων ρ νων κατέλη!ε σε τίπ τα). Μια ε! θαλμη παραν μία σε ευρεία κλίμακα. Άλλ ι κατά τα άλλα δια ημιστές (στην υσία κτηματ μεσίτες) δια ημί/ υν ακίνητα μεν αλλά πρ - άλλ νται ως δια ημιστές/mar­ket­ing agents και άρα απ - εύγ υν την ν μ θεσία.

Υπάλληλ ι κτηματ μεσιτικών γρα είων θα πρέπει να έ υν τ υλά ιστ ν απ λυτήρι Γυμνασί υ/Λυκεί υ. Λ γικ μεν, αλλά τι γίνεται με τ υς !έν υς υπαλλήλ υς με ρ νια εμπειρία και π υ τα σ λεία τ υς έκλεισαν εδώ και 30 ρ - νια και δεν μπ ρ ύν να ε!ασ αλίσ υν αντίγρα τ υ τ τε απ λυτηρί υ; Και αυτ αν τ πετύ υν, ρειά/εται εκτ ς της μετά ρασης και πιστ π ιητικ απ την ίδια την πρεσ εία/Υπ υργεί Παιδείας της ώρας τ υς περί τ υ ισ τιμ υ της Κύπρ υ – σ εδ ν αδύνατ ν να επιτευ θεί.

Η ανεργία έ ει πρ σελκύσει στ επάγγελμα αρκετ ύς (για κάπ ι λ γ ι απ λυθέντες απ τις Κυπριακές Αερ γραμμές δεί ν υν μια ιδιαίτερη πρ τίμηση!) και π υ εργ δ τ ύνται απ αδει ύ α γρα εία και π υ μως τυγ άν υν εκμετάλλευσης. Xωρίς ιδιαίτερη εκπαίδευση, εργ δ - τ ύνται ωρίς μισθ και τιδήπ τε άλλα ω ελήματα, με την πρ μήθεια να διανέμεται στ ν υπάλληλ κατά 30%-40%. Απ τέλεσμα ι άπειρ ι αυτ ί νέ ι υπάλληλ ι ωρίς σταθερ εισ δημα να π υλ ύν « ύρν υς πα!ιμάδια» στ υς α άπαρ υς πελάτες, να υπάρ ει ένας μεγάλ ς κύκλ ς υγής (turnover) υπαλλήλων και αυτ να απ τελεί σ αρ πρ - λημα.

Επίσης και εδώ ι παλιές ν τρ πίες δύσκ λα πεθαίν υν. Αρκετ ί κτηματ μεσίτες συμ ων ύν μια X τιμή πώλησης με τ ν ιδι κτήτη, πρ σθέτ υν ένα δικ τ υς π σ επιπλέ ν (ίσως και 30%) και τ πρ ωθ ύν κυρίως σε !έν υς π υ δεν είναι γνώστες της αγ ράς. Τ θέμα αυτ μας απασ λησε ιδιαίτερα δι τι πρ καλεί σύγ υση στην αγ ρά, πρ λήματα με τ ΤΕΠ και ίσως ν μικά πρ λήματα π υ εμ ανί/ νται εκ των υστέρων (π. . σε ένα έργ με τιμή πώλησης μ νάδων 230.000 ευρώ πωλήθηκε κατ ικία πρ ς 300.000 ευρώ). Τ αιν μεν αυτ ε! γκώθηκε ιδιαίτερα με την έλευση των Κινέ/ων, π υ ι Κινέ/ ι κτηματ μεσίτες μα/ί με τα δικά μας «ρηγάκια» /ητ ύν πρ μήθεια 20%+, ενώ για την ε!ασ άλιση ί/ας η τιμή αγ ράς θα πρέπει να είναι τ υλά ιστ ν 300.000 ευρώ. Άρα και ιδιαίτερα στην Πά , π υ δεί ν υν πρ τίμηση ι άτυ ι Κινέ/ ι πελάτες, λα έ υν μια ελά ιστη τιμή 300.000 ευρώ, είτε είναι αυτ ένα διαμέρισμα τ υ εν ς, δύ , τριών ή/και έπαυλη. Σε μια απ τις τελευταίες Κυπριακές εκθέσεις ακινήτων στην Κίνα, ι εκ των υστέρων ε!απατηθέντες Κινέ/ ι αγ ραστές παρ υσιάστηκαν ακ μη και με παν διαμαρτυρίας - τι τ ειρ τερ μετά την δυσ ήμιση απ τ υς Βρεταν ύς.

Επειδή τ επάγγελμα αυτ δεν έ ει ανα αθμισθεί σε επιθυμητ επίπεδ , συστήνεται σε αγ ραστές/πωλητές πως κάν υν ρήση δικηγ ρων στις πρά!εις τ υς. Ιδιαίτερα στην σημερινή επ ή π υ δια ι ύμε, θα πρέπει να ελέγ εται η ύπαρ!η υπ θηκών/εμπ δίων, τ επίπεδ των κ ιν - ρήστων, η ύπαρ!η ή ι δια ειριστικής επιτρ πής, ενώ διά ρα άλλα συνιστώντα μέρη, πως η ηλικία και η λειτ υργικ τητα των μη αν λ γικών περιλαμ αν μένων και τ υ ανελκυστήρα, κεντρικής θέρμανσης, συστημάτων κλιματισμ ύ και π υ υπάρ υν εγκαταστάσεις κ υ/ίνας κλπ, να ελέγ νται και αυτές απ τ υς αγ ραστές. Είναι επίσης επιθυμητ πως /ητηθεί και η γνώμη εν ς π λιτικ ύ μη ανικ ύ εκεί π υ τ κτίρι είναι κάπ ιας ηλικίας, παρ υσιά/ει πρ - λημα υγρασίας, ρωγματώσεις κλπ. Τα πι πάνω υπ δηλ ύν αυ!ημέν κ στ ς στ ν αγ ραστή, αλλά πως λέμε « ύλαγε τα ρ ύ α σ υ να έ εις τα μισά».

Τελειών ντας θα θέλαμε να υπ δεί! υμε τι τα μεσιτικά δικαιώματα είναι α αιρετέα απ τ ν υπ λ γισμ τ υ ρ υ εισ δήματ ς/κε αλαι υ ικών κερδών μ ν εάν κτηματ μεσίτης είναι αδει ύ ς.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.