ΔΔÔÔ ÚÚˆˆÛÛÈÈÎέfifi ÚÚÔÔ‡‡‚‚ÏÏÈÈ Îη·ÈÈ ËË Î΢˘ÚÚÈÈ··Î΋‹ ÏÏ››ÚÚ··

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Αυτή την περί δ παρακ λ υθ ύμε την ασταμάτaητη κατρακύλα τ υ άλλ τε κραται ύ ρωσικ ύ ρ υ λι ύ. Η πραγματικά ικ ν - μική παγκ σμια υπερδύναμη Ρωσία εδώ και μερικ ύς μήνες πρ σπαθεί με λα τα ικ - ν μικά και τραπε/ικά μέσα να στηρί!ει τ ν μισμά της, ωρίς υσιαστικ απ τέλεσμα. Παρά τ τι η Κεντρική Τράπε/α της Ρωσίας διέθεσε δισεκατ μμύρια δ λάρια για να διασώσει τ ν μισμά της και την ικ ν μία της, εντ ύτ ις τ Ρ ύ λι υπ τιμήθηκε πέραν τ υ 50%.

Τι σημαίνει για τη Ρωσική &ικ ν μία και για τη Ρωσική κ ινωνία αυτή η δραματική υπ τίμηση τ υ ρωσικ ύ ν μίσματ ς. Η υπ τίμηση 50% τ υ Ρ υ λι ύ αντιστ ι εί και σημαίνει απ λυτ κ ύρεμα 50% λων των καταθέσεων των Ρώσων, η υπ τίμηση σημαίνει κ ύρεμα 50% των μισθών των εργα/ μένων, των εισ δημάτων των μικρ μεσαίων, αγρ τών και κάθε π λίτη. Σημαίνει κ ύρεμα 50% των συντά!εων, των επιδ μάτων των ευάλωτων μάδων. Σημαίνει ακ μη, διπλασιασμ των τιμών των εισαγ μενων πρ ϊ - ντων και διπλασιασμ τ υ κ στ υς τα!ιδί υ σε κάθε Ρώσ Τ υρίστα στ ε!ωτερικ .

Μπ ρώ να συνε ίσω να απαριθμώ τις τραγικές συνέπειες για την ικ ν μία και την κ ινωνία π υ είναι αναρίθμητες και αλυσιδω- τές και σίγ υρα επαυ!άν νται, σ πι αδύναμη και ανίσ υρη είναι μία ικ ν μία.

Εάν η πανίσ υρη ικ ν μικά Ρωσία υ ίσταται λες αυτές τις επα θείς συνέπειες απ την αδυναμία τ υ ν μίσματ ς της να αντέ!ει στις πτώσεις των τιμών τ υ πετρελαί υ, ανταστείτε π υ θα δηγείτ η πατρίδα μας εάν αντικαθιστ ύσε τ Ευρώ με τη Κυπριακή Λίρα.

Δυστυ ώς κάπ ι ι και στ ν τ π μας ε!αιτίας των πρ λημάτων της κυπριακής ικ ν μίας, κατέ υγαν στ δημαγωγικ σύνθημα για επιστρ ή στη Λίρα. Αυτά π υ υ ίσταται τ Ρωσικ Ρ ύ λι θα ήταν παρωνυ ίδα στ τι θα πάθαινε τ π ς μας εάν τελικά εισακ ύ νταν ι γνωστές κραυγές της επιστρ ής της Λίρας και στην έ! δ απ τ Ευρώ. Η ρεωκ πία και η καταστρ ή θα ήταν δεδ μένη και υσικά ι γνωστ ί συναπ τελ ύντες τ Λ μπι της Λίρας, θα ανα/ητ ύσαν άλλ θι για τις καταστρ ικές τ υς συνταγές σε α ριστες συνωμ σίες !ένων. Πρέπει να επισημάνω τι τραγικά θύματα αυτής της ε!έλι!ης θα ήταν πρωτίστως ι απλ ί άνθρωπ ι, ι εργα/ μεν ι, ι συντα!ι ύ ι, αυτ ί δηλαδή π υ τά ατες θέλ υν να πρ στατεύσ υν ι θιασώτες της Επιστρ ής στη Λίρα.

Ευτυ ώς π υ στ τέλ ς επικράτησε η σ αρ τητα, η υπευθυν τητα και η ρθή ικ ν μική πρ σέγγιση και τ π ς απέ υγε έστω και με θυσίες την λική ρεωκ πία και παραμέν ντας στ Ευρώ και την Ευρώπη, μπ ρεί να ελπί/ει στην έ! δ απ τη κρίση και στη !αναδημι υργία της εύρωστης και ανθηράς κυπριακής ικ ν μίας.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.