ÃÚ‹ÛË Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Δεδ μένης της αυ!αν μενης σημασίας της Τε ν λ γίας των Πληρ ριών και Επικ ινωνίας (ΤΠΕ) στ πλαίσι της παγκ - σμιας ικ ν μίας και τις τεράστιες δυνατ - τητες αυτ ύ τ υ τ μέα απ την άπ ψη της δημι υργίας θέσεων απασ λησης, υπάρ ει ανάγκη για ένα κ ιν πλαίσι π υ θα επιτρέπει στ υς επαγγελματίες των ΤΠΕ να περιγράψ υν και να αναπτύ! υν τις επαγγελματικές ικαν τητές τ υς. Η δημι υργία τ υ κ ιν ύ πλαισί υ επαγγελματικών ικαν τήτων θα επιτρέπει επίσης στις επι ειρήσεις και τ υς εργ δ τες να πρ σδι ρίσ υν π ια άτ μα κατέ υν τις δε!ι τητες π υ ρειά/ νται.

Τ Ευρωπαϊκ Πλαίσι Ικαν τήτων «Εuro­pean Com­pe­tence Frame­work» (e-CF) παρέ ει την δυνατ τητα της περιγρα ής των επαγγελματικών δε!ι τήτων π υ σ ετί/ νται με την ΤΠΕ, ρησιμ π ιώντας ένα κ ιν πλαίσι αρμ δι τήτων και επιπέδων. Τ κ ιν αυτ πλαίσι μπ ρεί να γίνει καταν ητ σε λη την Ευρώπη και Διεθνώς. Τ πλαίσι αυτ πρ ρί/εται για ρήση απ επι ειρήσεις π υ είναι πρ μηθευτές ή ι ρήστες των ΤΠΕ, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ρείς κατάρτισης, και άλλ υς ργανισμ ύς τ σ στ δημ σι σ και στ ν ιδιωτικ τ μέα.

Τ Ευρωπαϊκ Πλαίσι Ικαν τήτων είναι ένα σημαντικ συστατικ της μακρ πρ θεσμης ατ/έντας ηλεκτρ νικών δε!ι τήτων (es­kills for the 21th cen­tury) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, π υ υπ στηρί/εται απ την Ευρωπαϊκή Επιτρ πή, τ Συμ ύλι Υπ υργών και τ ν Μεγάλ Συνασπισμ Ψη ιακών θέσεων Εργασίας. (The Grand Coali­tion for Dig­i­tal Jobs)

Η πρ σπάθεια δημι υργίας των απαραίτητων σ ετικών πρ τύπων π υ θα στηρί- / υν την ανάπτυ!η τ υ Ευρωπαϊκ ύ Πλαισί υ Ικαν τήτων (e-CF) είναι κάτω απ την αιγίδα τ υ Ευρωπαϊκ ύ &ργανισμ ύ Τυπ π ίησης (CEN) στ πλαίσι των εργασιών της επιτρ πής CEN Work­shop on ICT Skills. Η επιτρ πή αυτή αναγνωρί/εται απ την Ευρωπαϊκή Επιτρ πή και τ Ευρωπαϊκ Κ ιν ύλι και εντάσσεται σε μία ευρύτερη ευρωπαϊκή π λιτική πρ τυπ π ίησης των ικαν τήτων των (ΤΠΕ) στη διεθνή αγ ρά εκπαίδευσης και εργασίας. Τα περιγρα μενα τ υ Ευρωπαϊκ ύ Πλαισί υ Ικαν τήτων (eCF) θα συνδέ νται άμεσα με τ Ευρωπαϊκ Πλαίσι Επαγγελματικών Πρ σ ντων (ΕΠΕΠ).

Η Τε νική Επιτρ πή συστάθηκε τ 2003 και απ τ τε έ ει δημ σιεύσει 15 Τε νικά Έγρα α γνωστά και ως ‘CEN Work­shop Agree­ments (CWA)’ για τ Ευρωπαϊκ Πλαίσι Ικαν τήτων των ΤΠΕ, τα π ία μπ - ρ ύν ι ενδια ερ μεν ι να τα πρ μηθευτ ύν απ τ Κέντρ Ε!υπηρέτησης Πελατών τ υ Κυπριακ ύ &ργανισμ ύ Τυπ π ίησης.

& στ ς της εν λ γω επιτρ πής είναι να αναπτύ!ει ένα λ κληρωμέν Ευρωπαϊκ Πρ τυπ για τ Πλαίσι Δε!ι τήτων των ΤΠΕ. Τ Ευρωπαϊκ Πρ τυπ τείνει να διαμ ρ ώσει μία κ ινή γλώσσα ανα ράς για τε νικ ύς ρ υς επαγγελματικής κατάρτισης. Η κ ινή αυτή γλώσσα θα είναι διαθέσιμη για πανευρωπαϊκή ρήση σε τι α ρά (πρ σλήψεις πρ σωπικ ύ, εθνικ ύς και διεθνείς διαγωνισμ ύς κ.λ.π.)

Τ παράδ ! στ ν Τ μέα των ΤΠΕ σε διεθνές επίπεδ , είναι τι ενώ απ την μια η ανεργία αυ!άνεται, απ την άλλη υπάρ ει υπερ άλλ υσα /ήτηση για τις δε!ι τητες των ΤΠΕ (ελλείψεις και κενά στ ώρ πρ - σληψης σε συνδυασμ με την εκπαίδευση). Να σημειωθεί τι απ τ 2005 υπάρ ει μείωση τ υ αριθμ ύ των πτυ ι ύ ων στα θέματα πληρ ρικής και επικ ινωνιών εντ ς της Ευρωπαϊκής επικράτειας. Απ την άλλη σύμ ωνα με τις επίσημες στατιστικές της Ευρωπαϊκής Επιτρ πής τ μέας των δε!ι - τήτων στ τ μέα της τε ν λ γίας των πλη- ρ ριών και επικ ινωνίας θα έ ει σημαντική αύ!ηση απ 372,000 σε 870,000 μέ ρι τ έτ ς 2015.

Η υ ιστάμενη ανησυ ητική κατάσταση στ επάγγελμα των ΤΠΕ είναι πι στερε τυπη λ γω έλλειψης πρ σανατ λισμ ύ, καθ - δήγησης και πλ ήγησης επαγγελματικών πρ σανατ λισμών. Σύμ ωνα με τα επίσημα στ ι εία της Ε.Ε

αριθμ ς επαγγελματικών θέσεων και απ ιτων αναμένεται να τάσει μέ ρι και ένα εκατ μμύρι . Στη Κύπρ , σύμ ωνα με πρ σ ατες στατιστικές απ τ Τμήμα Στατιστικής τ υ Υπ υργεί υ &ικ ν μικών, υπάρ υν περίπ υ 300 άτ μα άνεργ ι,

ε!ειδικευμένα στ ώρ Τε ν λ γίας των Πληρ ριών Επικ ινωνίας.

Είναι δε ευρέως απ δε τ τι ι επαγγελματίες των ΤΠΕ, απ τελ ύν ασικ πυλώνα τ υ σύγ ρ ν υ εργατικ ύ δυναμικ ύ σε λ υς τ υς τ μείς της ευρωπαϊκής ικ ν μίας. Ωστ σ , π λλές αν ικτές θέσεις για τ υς επαγγελματίες των ΤΠΕ δεν μπ ρ ύν να πληρωθ ύν, παρά τ υψηλ επίπεδ της ανεργίας στην Ευρώπη, ενώ η της και /ήτηση για τ υς επαγγελματίες των ΤΠΕ αυ!άνεται κατά περίπ υ 3% κάθε ρ ν .

Για την επίλυση τ υ παράδ ! υ αυτ ύ αιν μέν υ, είναι απαραίτητη η συνε ής και στ ευ μενη εμπλ κή της ι μη ανίας π υ καταγίνεται με την τε ν λ γία των πληρ - ριών και της επικ ινωνίας (ΤΠΕ) και τ υ εκπαιδευτικ ύ συστήματ ς.

&ι Επαγγελματίες των ΤΠΕ , συμπεριλαμ αν μένων των εργα/ μένων και εκπαιδευτικών ρέων, ρειά/ νται πρ γράμματα κατάρτισης π υ να ανταπ κρίν νται στις πραγματικές ανάγκες της Βι μη ανίας και των εργ δ τών. Αυτ απαιτεί μια στενή συνεργασία και την ανταλλαγή θέσεων και απ ψεων μετα!ύ της ι μη ανίας και τ υ εκπαιδευτικ ύ τ μέα. Ειδικά εκπαιδευτικά πακέτα θα πρέπει να σ εδιαστ ύν σε συνεργασία με τη ι μη ανία ΤΠΕ, καθώς και πι ευθυγραμμισμένα πρ γράμματα σπ υδών σε επαγγελματική τριτ άθμια εκπαίδευση.

Για περισσ τερες πληρ ρίες ι ενδια ερ μεν ι παρακαλ ύνται να επικ ινωνήσ υν με τ ν αρμ δι λειτ υργ τ υ Κυπριακ ύ &ργανισμ ύ Τυπ π ίησης CYS στ τηλέ ων 22- 411420.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.