ΠΠ ∂∂ÏÏÏÏËËÓÓÈÈÎ΋‹ ΔΔÚÚ¿¿ÂÂ˙˙·· ¯¯ÔÔÚÚËËÁÁ­fifi˜˜ ÛÛ¯¯¤¤ÛÛÂÂÈȘ˜ ÌÌÂÂÙÙ··Í͇‡ ÛÛ˘˘ÓÓ··‰‰¤¤ÏÏÊʈˆÓÓ ¤¤ÎΉ‰ÔÔÛÛˢ˜ ÁÁÈÈ·· ÙÙÈȘ˜ „„˘˘¯¯ÔÔÏÏÔÔÁÁÈÈÎΤ¤˜˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η Ελληνική Τράπε/α, είναι ρηγ ς της έκδ σης «&ι ψυ - λ γικές σ έσεις μετα!ύ συναδέλ ων στην εργασία», η π ία ετ ιμάστηκε απ τη Συντακτική Επιτρ πή Γιατρών Med­look. Η εν λ γω έκδ ση, είναι η τέταρτη στη σειρά, ενώ έ υν πρ ηγηθεί ι εκδ σεις «Τα μυστικά της ευτυ ίας στην ικ γένεια», «Τα μυστικά της μακρ /ωίας» και «Η πρ ληψη για καλύτερη /ωή με υγεία κι ευτυ ία».

Τ Med­look www.med­look.net είναι πύλη πληρ ριών για την υγεία στ διαδίκτυ , η π ία λειτ υργεί απ τ 2001 και παρέ ει έγκυρη, συνε ή ενημέρωση για θέματα υγείας, ιατρικής και π ι τητας /ωής.

Η π ι τητα των σ έσεων, μετα!ύ των εργα/ μένων σε π ι δήπ τε επαγγελματικ περι άλλ ν, επηρεά/ει άμεσα την απ δ τικ τητα τ υ ργανισμ ύ στ ν π ί απασ λ ύνται, αλλά και την π ι τητα της /ωής των ιδίων. Είναι αδύνατ να μην υπάρ υν πρ λήματα ανάμεσα σε ανθρώπ υς π υ ανήκ υν σε μια μάδα και ι π ί ι συνεργά/ νται για την επίτευ!η κ ινών στ ων. Η μάδα γιατρών της Med­look σε συνεργασία με την Ελληνική Τράπε/α, καταν ύν την τεράστια σημασία των καλών σ έσεων μετα!ύ εργα/ μένων. Έ ντας διαπιστώσει την έλλειψη καλής δια ώτισης και διαπαιδαγώγησης των ενδια ερ μένων, σας παρ υσιά/ υν στ ι λί αυτ μια επιλ γή απ άρθρα, π υ στ έ υν να αναδεί! υν με απλ , σύντ μ , αλλά περιεκτικ τρ π τα διά ρα πρ λήματα, π υ είναι δυνατ ν να πρ κύπτ υν μετα!ύ εργα/ μένων. Η έκδ ση θα διατεθεί στ κ ιν μέσω τ υ δικτύ υ καταστημάτων τ υ &μίλ υ της Ελληνικής Τράπε/ας.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.