ªÂ ‰ÂηӛÎÈ· Ù˘¯fiÓ Ó›ÎË ÙÔ˘ ™ÀƒπΣ∞

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Δεν λέπει αυτ δυναμία τ υ Συνασπισμ ύ Ρι/ σπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙJΑ) στις εκλ γές η Com­merzbank, η π ία εκτιμά πως η Xρυσή Αυγή θα είναι τρίτη δύναμη, τέταρτ κ μμα “Τ Π τάμι” και ακ λ υθ ύν ΚΚΕ, και ΠΑΣ&Κ.

Σύμ ωνα με τη γερμανική τράπε/α, ακ μα και αν ΣΥΡΙJΑ πάρει τ μπ ν υς των 50 εδρών, καθώς θα είναι τ μεγαλύτερ κ μμα στην Β υλή, θα ρειαστεί συνεργασίες για να σ ηματίσει κυ έρνηση. Σε ,τι α ρά στ θέμα των συνεργασιών ι αναλυτές της Com­merzbank λέπ υν “Τ Π τάμι”, τ υ Σταύρ υ Θε δωράκη να αναδεικνύεται σε ρυθμιστή, πως ανα έρεται σε άρθρ π υ δημ σίευσε τ Πρώτ Θέμα.

\πως ανα έρει η γερμανική τράπε/α ΣΥΡΙJΑ, έ ει πια ρί!ει τ υ τ ν υς, α ύ δεν υπάρ υν ωνές για έ! δ απ τ ευρώ ή την Ε.Ε., μως με πι διπλωματικ τ ν /ητείται κ ύρεμα τ υ ρέ υς, ήμα π υ για να γίνει ρειά/εται και η συμ ωνία των πιστωτών. Ωστ σ τ νί/ει πως είναι αδύνατ με τις παρ ύσες συνθήκες, για μία κυ έρνηση ΣΥΡΙJΑ, να επιτύ ει συμ ωνία με την τρ ικα, π υ θα ε!ασ αλίσει νέ πρ γραμμα στήρι!ης της ελληνικής ικ ν μίας.

Η αριστερή κυ έρνηση ΣΥΡΙJΑ, θα είναι δύσκ λ να συμ ωνήσει σε κάπ ι πρ - γραμμα στήρι!ης με την τρ ικα, α ύ θα επι ειρήσει να αυ!ήσει τ ν δημ σι τ μέα, θα αρνηθεί να περι ριστεί τ δημ σι , ενώ θα σταματήσει αρκετές μεταρρυθμίσεις στην αγ ρά εργασίας. Είναι απίθαν η τρ ικα να συμ ωνήσει σε νέ πρ γραμμα, υπ αυτές τις περιστάσεις, λένε ι Γερμαν ί.

Μία κυ έρνηση ΣΥΡΙJΑ, μπ ρεί να πρ - σπαθήσει να τα κατα έρει ωρίς την παρ υσία πρ γράμματ ς, α ύ θα καλύπτει τις δαπάνες της (λ γω τ υ πρωτ γεν ύς πλε - νάσματ ς) για τ 2015 ωρίς νέ δανεισμ , θα πρέπει μως να έρθει σε συμ ωνία με τ υς εταίρ υς πιστωτές για την κάλυψη των μ λ γων π υ λήγ υν. Τ 80% των π ίων ρίσκεται στα έρια κρατών είναι σε ιδιώτες).

Θεωρεί μάλιστα τι είναι πι εύκ λ να πρ ωρήσει σε μία αναδιάρθρωση τ υ ρέ υς σε τέτ ια κατεύθυνση, απ τ να υπάρ!ει συμ ωνία με την τρ ικα (!). Επισημαίνει επίσης τι με τα σημερινά δεδ μένα έ υν επιδεινωθεί ι ρ ι δανεισμ ύ της Ελλάδας απ τις αγ ρές και υ ίστανται ακανθώδη ερωτήματα, για τ τι θα γίνει με τα 35 δισ. μ λ γα π υ έ ει στα έρια της η ΕΚΤ. Ένα νέ κ ύρεμα στα ελληνικά μ λ γα, υσικά δεν είναι στην ημερήσια διάτα!η.

Απ την πλευρά της η JP Mor­gan εκτιμά πως υπάρ ει μικρ τερη πιθαν τητα απ 50% για να κερδίσει τις εκλ γές η Νέα Δημ κρατία ή να σ ηματιστεί ένας μεγάλ ς συνασπισμ ς.

Η αντίδραση της αγ ράς σε ένα τέτ ι απ τέλεσμα θα είναι σύμ ωνα με την JP Mor­gan ε!αιρετικά θετική και θα μειώσει

(τ υπ λ ιπ σημαντικά τ ν π λιτικ κίνδυν . Παράλληλα θα δηγήσει σε έ! δ της Ελλάδας απ τ πρ γραμμα με μια πιστωτική γραμμή απ τ ν ESM.

Τ πι πιθαν ενδε μεν ωστ σ είναι μια νίκη τ υ ΣΥΡΙJΑ, με πιθαν τητες πάνω απ 50%. Ε σ ν τελικά κερδίσει τις εκλ - γές τ κ μμα της ρι/ σπαστικής αριστεράς, ι αναλυτές της JP Mor­gan έ υν ως ασικ σενάρι μια συμ ωνία με τ υς διεθνείς δανειστές. Η συμ ωνία αυτή θα επέλθει μετά απ δύσκ λες και μακρ ρ νιες διαπραγματεύσεις, ενώ μέ ρι να λ κληρωθεί η αντίδραση των αγ ρών θα είναι αρνητική.

Τ ενδε μεν να μην επέλθει συμ ωνία με τ υς δανειστές και την κυ έρνηση ΣΥΡΙJΑ συγκεντρώνει σύμ ωνα με την JP Mor­gan λίγες πιθαν τητες. Σε περίπτωση ωστ σ π υ επι ε αιωθεί αυτ τ αρνητικ σενάρι υπάρ υν δύ πιθανές ε!ελί!εις.

Η πρώτη είναι να γίνει κ ύρεμα μ ν στ ρέ ς τ υ επίσημ υ τ μέα. Η δεύτερη είναι να γίνει κ ύρεμα στ ρέ ς τ υ ιδιωτικ ύ τ μέα και ταυτ ρ να να λερτάρει η ώρα με μια έ! δ απ την ευρω/ώνη. Η αντίδραση των αγ ρών σε μια τέτ ια ε!έλι!η θα είναι αρνητική και θα ρειαστεί τ ί ς πρ - στασίας για τ ν περι ρισμ της μετάστασης.

Αν ΣΥΡΙJΑ δεν κατα έρει μεγάλες π λιτικές συμμα ίες στην Ν. Ευρώπη, τ τε μαθηματικά θα απ τύ ει υπ στηρί/ει στέλε ς της Bar­clays. Κατά την άπ ψή τ υ «η κυ έρνηση υπ την ΝΔ υι θέτησε τ Γερμανικ δ γμα της λιτ τητας και έμεινε πιστ σε αυτ καθώς πείστηκε τι τα λάθη και ι παθ γένειες της Ελλάδ ς έπρεπε να θεραπευτ ύν με λιτ τητα. Η π λιτική αυτή έ ερε θετικά απ τελέσματα, αλλά συνέ η τ ε!ής παράδ ! . \ταν η Ελλάδα υπ την κυ έρνηση της ΝΔ και τ υ ΠΑΣ&Κ απ άσισαν να πρ ωρήσ υν μ ν μερώς σε έ! δ απ τ μνημ νι , δέ θηκε μεγάλ πλήγμα απ την Τρ ικα, τ ΔΝΤ και την ΕΕ. Αμ ισ ητήθηκε η Ελλάδα και η κυ έρνηση και ι αγ ρές έδει!αν τ ν δρ μ της απ μ - νωσης. Η Ελλάδα είναι απ μ νωμένη απ τις αγ ρές.

& ΣΥΡΙJΑ αίνεται τι θα κερδίσει τις εκλ γές. Επισήμως έ ει ανα έρει τι θα ακ λ υθήσει μια σκληρή γραμμή π υ σημαίνει τι στ πρώτ κύμα διαπραγματεύσεων της νέας ελληνικής κυ έρνησης με την Τρ ικα θα υπάρ!ει σκληρή κ ντρα.

Αν ι δύ πλευρές συμ ωνήσ υν τι δια ων ύν, ι αγ ρές θα πάνε 100% απέναντι στην Ελλάδα δημι υργώντας συνθήκες ασ υ!ίας ρευστ τητας.

\μως απ αυτά π υ δεν λέει ΣΥΡΙJΑ είναι τι άπα! και θέλει τ ευρώ .είναι έ αι τι δεν θα κρατήσει στα άκρα τ σ ινί. Αν τρα η τεί θα είναι για λίγ ώστε να διαπιστώσ υν ι δύ πλευρές μέ ρι π υ θάν υν τα ρια της κάθε πλευράς.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.