««ΔΔÛÛÔÔ˘˘ÓÓ¿¿ÌÌÈÈ»» ÛÛÙÙËËÓÓ ∂∂˘˘ÚÚÒÒËË ÁÁÈÈ·· ÙÙÔÔ ÂÂÏÏÏÏËËÓÓÈÈÎέfifi GGr­re­exxi­itt

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η καταιγίδα δημ σιευμάτων και αναλύσεων για τ ενδε μεν εν ς ελληνικ ύ Grexit συνε ίστηκε και θες καθώς πως λα δεί ν υν τ άρθρ τ υ Spiegel έ αλε ωτιά στα σενάρια.

Μπ ρεί κάπ ι ι να πιστεύ υν τι είναι δια ειρίσιμη μια έ/ δ ς της Ελλάδας απ την ευρωWώνη, ι αγ ρές μως δεί ν υν άλλα μιας και τ ισ υρ τερ ν μισμα τ υ κ σμ υ κατρακύλησε σε επίπεδα π υ είναι αμηλ τερα των τελευταίων εννέα ετών σε σ έση με τ δ λάρι .

Τ ε ιαλτικ σενάρι για τ ευρώ ενισ ύεται και απ την δια αιν μενη κίνηση της ΕΚΤ να αρ ίσει αγ ρές κρατικών μ λ γων (δηλαδή εκτύπωση ρήματ ς) μετά τις δηλώσεις Ντράγκι τι δεν μπ ρεί να απ κλείσει τ ν απ πληθωρισμ στην ευρωWώνη.

Τ ευρώ υπ ώρησε ήδη κατά 0,5% στ 1,1943 δ λάρια στην αγ ρά τ υ Τ κι , α ύ άγγι/ε και τ επίπεδ τ υ 1,1864, π υ είναι τ αμηλ τερ επίπεδ απ τ Μάρτι τ υ 2006.

Για την είσ δ της κρίσης τ υ ευρώ σε μια νέα άκρως επικίνδυνη άση με την Ελλάδα να ρίσκεται για άλλη μια ρά στ επίκεντρ μετά την πρ κήρυ/η πρ ώρων εκλ - γών κάνει λ γ Economist σε δημ σίευμά τ υ με τίτλ «Η επ μενη κρίση τ υ ευρώ».

Τ περι δικ ανα έρεται στην αρνητική αντίδραση των αγ ρών στ άκ υσμα της πρ ωρης πρ σ υγής στις κάλπες και απ δίδει αυτή τ μαδικ /έσπασμα σε ρηματιστήρι και αγ ρά μ λ γων στ πρ άδισμα τ υ ΣΥΡΙZΑ στις δημ σκ πήσεις.

[πως σημειώνει συντάκτης τ υ άρθρ υ στην έντυπη έκδ ση τ υ Economist τ πρ γραμμα τ υ Αλέ/η Τσίπρα π υ πρ λέπει απ ρριψη των περισσ τερων ρων των πακέτων διάσωσης, την ακύρωση των περικ πών στ ν κατώτατ μισθ και στις δημ σιες δαπάνες «για να τ θέσω ήπια, δεν στέκεται άνετα με την παραμ νή της Ελλάδας στ ενιαί ν μισμα».

Απ την πλευρά της η εκπρ σωπ ς της Ευρωπαϊκής Επιτρ πής, Ανίκα Μπράιτ αρτ, κληθείσα να σ λιάσει δημ - σιεύματα σ ετικά με ενδε μενη έ/ δ της Ελλάδας απ την ευρωWώνη, τ νισε πως «H συμμετ ή της Ελλάδας στην ευρωWώνη είναι αμετάκλητη», ενώ αρνήθηκε να σ λιάσει τ δημ σίευμα της γερμανικής ε ημερίδας Spiegel, υπενθυμίW ντας τι «η Επιτρ πή δε σ λιάWει ήμες ή σπέκ υλες».

Η ίδια, αρκέστηκε να παραπέμψει στη δήλωση τ υ επιτρ π υ <ικ ν μίας, Πιερ Μ σκ ισί, στις 29 Δεκεμ ρί υ, πριν απ την ανακ ίνωση των πρ ωρων εκλ γών στην Ελλάδα, λέγ ντας τι η Επιτρ πή αναμένει την ψή τ υ ελληνικ ύ λα ύ στις 25 Ιαν υαρί υ. «Αυτ π υ πρ έ ει είναι τι θα ψη ίσ υν Ιαν υαρί υ», ανέ ερε.

Ε/άλλ υ, κληθείσα να υπενθυμίσει τι ανα έρει η Συνθήκη της ΕΕ σ ετικά με την ακ ύσια έ/ δ μιας ώραςμέλ υς απ την ευρωWώνη, η εκπρ σωπ ς της Επιτρ πής απάντησε τι «σύμ ωνα με τ άρθρ 143, παράγρα ς 3 της Συνθήκης της ΕΕ, η συμμετ ή στην ευρωWώνη είναι αμετάκλητη». Συνέ ισε, λέγ ντας τι τ ευρώ έ ει απ δεί/ει την ανθεκτικ τητά τ υ και τι η ευρωWώνη διευρύνεται, καθώς απ την 1η τ υ έτ υς η Λιθ υανία έγινε τ 19 μέλ ς της. «Τ ευρώ είναι εδώ για να παραμείνει», πρ σθεσε η Ανίκα Μπράιτ αρτ.

ι Έλληνες

π λίτες

στις

25

Απ την άλλη η αίσθηση τ υ υ π υ τρ δ τείται απ τα δημ σιεύματα αίνεται να μην περνά τ σ σ πριν απ 2 ρ νια. Σε δημ σίευμά τ υ τ Bloomberg παίρνει τις απ ψεις Ελλήνων π λιτών για τ θέμα:

«[λα είναι μια πρ παγάνδα για να τρ μά/ υν τ υς ανθρώπ υς. Εγώ δεν τ πιστεύω», δήλωσε κάτ ικ ς Ρ δ υ.

«Περίπ υ τ 60% τ υ ελληνικ ύ πληθυσμ ύ πιστεύει τι τ Grexit είναι μια μπλ α» είπε Νίκ ς ΜαραντWίδης, δημ σκ π ς και καθηγητής π λιτικών επιστημών στ Πανεπιστήμι της Μακεδ νίας. «Τ 2012, η αίσθηση τ υ υ ήταν π λύ πι εμ ανής» πρ σθεσε.

“Τ ασικ ρίσκ απ ένα Grexit παραμένει η μετάδ ση της κρίσης στις υπ λ ιπες ώρες της ευρωπαϊκής περι έρειας και πι συγκεκριμένα στην Ιταλία. Τα απ τελέσματα στην ευρύτερη ικ ν μία και τα ρηματ δ τικά κ στη παραμέν υν σημαντικά για τις ευρωπαϊκές τράπεWες”, ανα έρει η επενδυτική τράπεWα JP Mor­gan.

Τέλ ς «Ανεπιθύμητ πείραμα με α έ αιη έκ αση» αρακτηρίWει την έ/ δ της Ελλάδας απ τ ευρώ η γερμανική ε ημερίδα, Rheinis­che Post.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.