¶ÔȘ ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ 2015

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η αγ ρά ακινήτων απ τελείται απ ντ πι υς και /έν υς αγ ραστές π υ λ γω των γεγ ν των δεί ν υν μια κατι ύσα π ρεία απ πλευράς πρά/εων.

Είναι εμ ανής η δια ρά και η π ρεία ταν δε μάλιστα αναλ γιστ ύμε τι ι πωλήσεις τ έτ ς 2007/8 απ τελ ύνταν απ 35.912 με 50% σε /έν υς, είναι ένδει/η της λης κατάστασης π υ θάσαμε. Παρ λα ταύτα τ έτ ς 2014 δεί νει μία ελα ρά αυ/ητική τάση.

Τ να μπ ρεί κάπ ι ς με ε αι τητα να πρ λέψει την αγ ρά ακινήτων για τ 2015 θα πρέπει να είναι είτε π λύ άπειρ ς, ή να έ ει ίδι ν ενδια έρ ν [π. . de­vel­op­ers]στ ν τ μέα των ακινήτων. <υδείς γνωρίWει αγαπητ ί μας αναγνώστες τ μέλλ ν δι τι ε/αρτάται απ π λυάριθμ υς παράγ ντες, τ σ στην τ πική σ και στην διεθνή ικ ν - μία, με ιδιαίτερη έμ αση εκείνης της Ρωσίας.

Η τ πική αγ ρά – Τ ενδια έρ ν παραμένει σε αμηλά π σ στά και απευθύνεται κυρίως για διαμερίσματα (70%), σε κατ ικίες (20%) και σε ικ πεδα (5%), ενώ για λα τα υπ λ ιπα 5%. Τ ενδια έρ ν ανα έρεται σε τιμές ευκαιρίας π υ στις πλείστες των περιπτώσεων είναι κάτω απ τ κ στ ς κατασκευής εργ λά υ. [πως έ ει σήμερα (και κατ’ επέκταση τ έτ ς 2015) η αγ ρά δεν συμ έρει πλέ ν η αγ ρά καιν ύργιας ικ δ μής, αλλά με τις επικρατ ύσες τιμές η Wήτηση θα πρέπει να απευθύνεται σε έτ ιμες μ νάδες π υ πως ανα έραμε είναι κάτω τ υ κ στ υς.

Σε λη αυτή την παγωμένη απ ενδια έρ ν αγ ρά δεν ηθά η έλλειψη ρηματ δ τησης, η α ε αι τητα τ υ ικ - ν μικ ύ μέλλ ντ ς, η μη ύπαρ/η εμπιστ σύνης στις καταθέσεις ( υλάγ νται σε ρηματ κι ώτια τραπεWών και άλλων, πλέ ν ασ αλώς στην κατ ικία), ενώ ι δανειστικ ί τ κ ι της τά/ης τ υ 6%-7% (έστω και εάν αναμένεται η μείωση τ υς κατά 1%-1?% εντ ς τ υς 2015) είναι σ αρ ί ανασταλτικ ί παράγ ντες. Και λα αυτά με την σταθερή και ίσως την αυ/ητική (έτ ς 2015) π ρεία της ανεργίας, ιδιαίτερα στ υς νέ υς ι π ί ι και αυτ ί συνεισέ εραν στην Wήτηση τ υλά ιστ ν της τ πικής αγ ράς. Λ γω της μει νεκτικής τάσης των ακινήτων έ ει στρέψει την πρ σ ή η ντ - πια αγ ρά σε εν ικιάσεις π υ δεί ν υν μια αυ/ητική μεν π ρεία αλλά σε τιμές π λύ αμηλές. Απ την άλλην, παρατηρ ύμε μία ελα ρά αυ/ητική π ρεία ντ πιων και /ένων στις αγ ρές και αυτ είναι θετικ , είναι μως π λύ γρήγ ρα για να ε/α θ ύν συμπεράσματα.

Η αγ ρά /ένων – Η κατρακύλα τ υ ενδια έρ ντ ς αίνεται απ τ ν πι πάνω πίνακα. έν ι επιμέρ υς αγ ραστές απ τελ ύνται κυρίως απ ΚινέW υς, Λι ανέW υς, Λί υ υς και σε κάπ ι π σ στ στην πι ψηλή κλίμακα Ρώσ υς/ <υκραν ύς. <ι τελευταί ι μως εκτ ς απ την π λιτική κατάσταση επηρεάW νται απ συνθήκες π υ δεν μπ ρ ύμε να ελέγ/ υμε, πως η π λιτική α ε αι τητα στις ώρες αυτές, η κατρακύλα τ υ ρ υ λί υ, τ de­off­shoriza­tion της Ρωσίας, η διπλή ρ λ γία με την <υκρανία (τώρα υπ αμ ισ ήτηση) και ασ αλώς στην καλυτέρευση η μη της αερ π ρικής σύνδεσης (παράδειγμα Cyprus Air­ways) της Κύπρ υ με τ ε/ωτερικ .

Γενικά – Δεν μας παίρνει ώρ ς για να αναλύσ υμε και άλλες παραμέτρ υς, αλλά σας υπ άλλ υμε τα ακ λ υθα ως παραδείγματα.

- Δεν είμαστε μ ν ι μας με θηνά ακίνητα. Παρατηρ ύμε π λύ πι θηνές αγ ρές ακινήτων στην Ελλάδα/Ισπανία/Π ρτ γαλία. <ι τιμές στην Κύπρ , για τ υς /έν υς ακ μη θεωρ ύνται ψηλές - τα πρ λήματα της ρη- ματ δ τησης, τίτλων κλπ επιπλέ ν).

- <ι δημ σιευμένες τιμές δεν είναι πάντ τε αυτές π υ είναι και ι απ δεκτές. [λες ι τιμές έ υν «παWάρι» π υ είναι ανάλ γ με την ικ ν μική πίεση π υ έ ει πωλητής.

- Θα αναμέν υμε με αγωνία πως θα ειριστ ύν ι ρηματ δ τες τις εκπ ιήσεις ακινήτων. Τυ ν εκπ ιήσεις μεγάλ υ αριθμ ύ θα επηρεάσει κάθετα τις τιμές, ιδιαίτερα εάν τα εκπ ιηθέντα ακίνητα θα συν δεύ νται με δανει δ τηση, καθαρ ύς τίτλ υς κλπ. Δεν αναμέν υμε εκπ ιήσεις δανείων για έργα, αν και δια άW υμε διά ρες θεωρίες, μια και π ι ς θα αγ ράσει ένα έργ με 100 π. . μ νάδες ταν υ ιστάμεν ς ιδι κτήτης δεν μπ ρεί να τ πωλήσει, ενώ τ έργ έ ει πωληθεί, ίσως να κατέ εται απ αγ ραστές, έ ει πρ λημα με τίτλ υς κλπ.

- Ευκαιρίες - Ναι θα αυ/ηθ ύν κατά τ έτ ς 2015 αν και μ ν ριακά για τα π ι τικά ακίνητα, μια και π υ αρκετά έ υν διατεθεί τα τελευταία 2 ρ νια της πίεσης. Παραμέν υν σε Wήτηση ακίνητα κυρίως στην περι ή Αμμ ώστ υ (διαμερίσματα), στην Λευκωσία (διαμερίσματα) σε ρισμένες ικιστικές περι ές στην Λάρνακα και Λεμεσ , πλησί ν της παραλίας, ενώ η Πά ς κυριαρ είται απ την Βρετανική αγ ρά (και ΚινέWικη), σε επαναπωλήσεις.

- Πάντ τε θα υπάρ υν ι ρισμέν ι πλ ύσι ι και ι /έν ι επενδυτές ι π ί ι τελευταία αγ ράW υν κτίρια κατηγ ρίας Α’ (γρα εία) εν ικιασμένα σε πρώτης τά/ης εν ικιαστές σε μακρ ρ νιες περι δ υς (8-12 ρ νια) με απ δ ση ±6%.

- Zήτηση για καλής π ι τητας γρα εία πρ ς εν ικίαση υπάρ ει κυρίως στην Λεμεσ και Λευκωσία, ενώ π λλά γρα εία αμηλής π ι τητας εν ικιάW νται σε «ασύμ ρα» αμηλά επίπεδα.

- *άσαμε και την ευκαιρία να ρ ύμε πρ σθετες /ένες αγ ρές για τ γκάWι π υ και μ ν τ υ ψυ λ γικά επηρεάWει τ σ τ υς ντ πι υς σ και τ υς μέ ρι σήμερα ενδια ερ μεν υς για την ιασύνη π υ έτρε/αν να επενδύσ υν σε παρεμ ερείς υπηρεσίες και ι μη ανικές εγκαταστάσεις (παράδειγμα απ γ ήτευση για την τελευταία γεώτρηση και τις αντιδράσεις της Τ υρκίας).

Παραθαλάσσιες μ νάδες θα παραμείν υν σε π σ στά ψηλ ύ ενδια έρ ντ ς κυρίως σε μ νάδες των 250.000 - 300.000 ευρώ ε/αρτ μενα πάντ τε απ την τ π θεσία / π ι τητα και τις διευκ λύνσεις π υ πρ σ έρ υν, ενώ τ ενδια έρ ν των /ένων για αγ ρές πέρα τ υ 1 εκ. ευρώ θα παραμείνει σταθερ . Εκείν π υ είναι πρ σεκτ είναι η π λύ περι ρισμένη Wήτησης σε ικ πεδα και ωρά ια, ενώ για γεωργικά κτήματα είναι σ εδ ν ανύπαρκτη. Εκείν τ π ί είναι α/ι πρ σκετ είναι τι ενώ η ΕΚΤ δανείWει τες επιμέρ υς τράπεWες με 0,5%, ι ίδιες, τ υς πελάτες τ υς, τ υς ρεών υν 6% - 7% και αυτ , παρ’ λες τες παραινέσεις της Κυπριακής Κεντρικής τράπεWας, για τα αδικαι λ γητα ψηλά επίπεδα τ κων, ενώ η συμπερι ρά αυτή είναι εναντί ν τ υ <δικ ύ άρτη για τα Μη ε/υπηρετ ύμενα δάνεια.

[λα είναι τ σ ρευστά π υ ίσως ανά πάσα στιγμή να αλλά/ υν τα δεδ μένα.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.