ΠΠ ΔΔÔÔ˘˘ÚÚÎΛ›·· ˘˘ÔÔ‰‰¤¤¯¯ııËËÎΠÙÙÔÔ ÓÓ¤¤ÔÔ ¤¤ÙÙÔÔ˜˜ ÌÌ fi­fiÏÏ·· ÙÙ·· Ì̤¤ÙÙˆˆ·· ··ÓÓÔÔÈÈÎÎÙÙ¿¿

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

< σύγ ρ ν ς «σ υλτάν ς» της Τ υρκίας απ αιρέτησε τ 2014 με δύ συμ λικές κινήσεις, π υ μαρτυρ ύν τις πρ θέσεις τ υ για τ νέ έτ ς. Α εν ς, «καρατ μησε» τέσσερις εισαγγελείς ι π ί ι εί αν πρωταγωνιστήσει στις έρευνες για δια θ ρά π υ έγιναν τ ν Δεκέμ ρι τ υ 2013 και εί αν τάσει μέ ρι τ π λύ στεν περι άλλ ν τ υ. Α ετέρ υ, διεμήνυσε στ ν διάδ τ υ στην πρωθυπ υργία, Α μέτ Ντα ύτ γλ υ, τι θα πρ εδρεύσει αυτ πρ σώπως στην πρώτη υσιαστικά συνεδρίαση τ υ υπ υργικ ύ συμ υλί υ, στις 19 Ιαν υαρί υ. < Ερντ γάν παίρνει λ τ παι νίδι στα έρια τ υ. Αν απ τύ ει, θα πληρώσει και λ τ κ στ ς.

Αυτ ανα έρει Γιώργ ς Παυλ π υλ ς σε άρθρ τ υ στην Ημερισία, τ νίW ντας πως Ερντ γάν δεν διστάWει να τα άλει με τις ΗΠΑ και την Ε.Ε., αμ ισ ητώντας τις επιλ γές και τις απ άσεις τ υς.

Έ ει αν ι τά μέτωπα με λ υς σ εδ ν τ υς γείτ νές τ υ -απ τ Ισραήλ και τη Συρία, μέ ρι την Ελλάδα και την Κύπρ , για να μην ανα ερθ ύμε στ υς Κ ύρδ υς. [σ για τ εσωτερικ , μ ιάWει να έ ει επι άλει ένα άτυπ καθεστώς έκτακτης ανάγκης, «καρατ μώντας» μαWικά δικαστικ ύς και αστυν μ υς π υ τ λμησαν να τ υ εναντιωθ ύν, αλλά και επι ειρώντας να ελέγ/ει ασ υκτικά τη λειτ υργία της κυ έρνησης. Κι λα αυτά, μάλιστα, ωρίς να ενδια έρεται μήπως η μετακ μισή τ υ στ νέ πρ εδρικ «παλάτι» και η λιδή π υ τ αρακτηρίWει πλή/ει τη δημ σια εικ να τ υ και τη μαWική στήρι/η π υ απ λαμ άνει στα τω τερα και πι καθυστερημένα στρώματα της τ υρκικής κ ινωνίας.

< Ρετσέπ Ταγίπ Ερντ γάν συμπερι έρεται ως παντ δύναμ ς, δικαιών ντας έτσι σ υς τ ν έ υν αρακτηρίσει ως ένα σύγ ρ ν σ υλτάν . <ι δε ωτ γρα ίες και τα π ρτρέτα τ υ ρίσκ νται λ ένα πι συ νά σε ισ τιμη θέση δίπλα σε αυτά τ υ Κεμάλ Ατατ ύρκ, π ί ς είναι και μ ναδικ ς σύγ ρ ν ς π λιτικ ς με τ ν π ί ίδι ς καταδέ εται να συγκριθεί -είναι δε πρ ανές τι στ πίσω μέρ ς τ υ μυαλ ύ τ υ έ ει τη ιλ δ /ία η ιστ ρία να τ υ επι υλά/ει μια ανάλ γη θέση με εκείνη τ υ ιδρυτή της Τ υρκικής Δημ κρατίας.

Απ π ύ, μως, αντλεί Ερντ γάν την αυτ πεπ ίθηση π υ τ υ επιτρέπει να συμπερι έρεται με αυτ ν τ ν τρ π ; Είναι, πλέ ν, η Τ υρκία τ σ ισ υρή και σταθερή ώστε να μην υπ λ γίWει κανέναν; Είναι η ικ ν μία της τ σ εύρωστη και υγιής ώστε να μη άται κρίσεις και «αντίπ ινα» π υ θα τη έρ υν σε μια κατάσταση αντίστ ι η με αυτή π υ ρίσκεται σήμερα η Ρωσία τ υ Π ύτιν; Και είναι ι π λιτικ ί αντίπαλ ι τ υ Ερντ γάν και τ « αθύ κράτ ς» κεμαλιστών και στρατηγών τ σ απ δυναμωμέν ι, ώστε να μη συνιστ ύν υσιαστική απειλή για την κυριαρ ία τ υ; Ή μήπως έ υμε απλώς να κάν υμε με ένα υπέρμετρα αλλαW νικ ηγεμ να, π ί ς αργά ή γρήγ ρα θα καταρρεύσει με πάταγ , μαWί με τ σύστημα ε/ υσίας π υ έ ει ικ δ μήσει; Τ 2015 ενδέ εται να δώσει απαντήσεις σε π λλά απ αυτά τα ερωτήματα. < ίδι ς Ερντ γάν μ ιάWει να τις υπ λ γίWει ή, ενδε μένως, να τις άται. Και γι’ αυτ , παίρνει ήδη τα μέτρα τ υ...

Στ ς τ υ Ερντ γάν είναι να λ κληρώσει έτ ς την «τριλ γία» π υ /εκίνησε τ ν Μάρτι τ υ 2014 απ τ υς δήμ υς και τις περι έρειες και συνε ίστηκε τ καλ - καίρι με την εκλ γή τ υ στην πρ εδρία. Στις υλευτικές εκλ γές π υ θα διε/αθ ύν έτ ς θα επιδιώ/ει μια ακ μη συντριπτική νίκη τ υ Κ μματ ς Δικαι σύνης και Ανάπτυ/ης, π υ θα είναι η τέταρτη συνε - μενη μετά τ 2002, τ 2007 και τ 2011 -έτσι ώστε στ τέλ ς της θητείας της νέας κυ έρνησης, τ 2019, μια λ κληρη γενιά Τ ύρκων να έ ει μεγαλώσει με τ AKP και π λιτικ Ισλάμ στην κυ έρνηση...

Τ 2014 ήταν για τη λίρα τ ειρ τερ έτ ς απ τ 2009, καθώς έ ασε σ εδ ν τ 16% της α/ίας της έναντι τ υ δ λαρί υ. Συν λικά, έ ει δι λισθήσει κατά 28% απ τ ν Μάι τ υ 2013, με α ετηρία την πρ α- ναγγελία απ την αμερικανική Fed τ υ τέλ υς της αλαρής ν μισματικής π λιτικής και της εκτύπωσης ρήματ ς -επίδ ση π υ είναι η τρίτη ειρ τερη στις αναπτυσσ μενες ώρες, μετά τ 80% τ υ ρ υ λί υ και τ 30% τ υ ραWιλιάνικ υ ρεάλ. <ι πρ πτικές δεν είναι αισι δ /ες ύτε για τ 2015, καθώς δεν υπάρ υν ενδεί/εις για αύ/ηση της εισρ ής κε αλαίων, ενώ ι πρ λέψεις για τ υς ρυθμ ύς ανάπτυ/ης εντείν υν τ ν πρ ληματισμ - λα δεί ν υν τι για τ 2014 θα διαμ ρ ωθεί στ 2,8%, έναντι αρ ικ ύ στ υ για 4%. Έτσι, τα καλά νέα απ τη συρρίκνωση τ υ ελλείμματ ς στ ισ Wύγι τρε υσών συναλλαγών δεν αρκ ύν για να διαψεύσ υν σ υς επιμέν υν τι η τ υρκική ικ ν μία στηρίWεται σε πήλινα π δια.

Κάνει μπίWνες με τ υς Κ ύρδ υς τ υ ρεί υ Ιράκ, αλλά ταυτ ρ να κλείνει τ μάτι (αν δεν ενισ ύει) στ υς τWι αντιστές π υ σ άW υν τ υς μ εθνείς τ υς. Ανήκει στ ΝΑΤ< και έ ει κάνει αίτηση έντα/ης στην Ε.Ε., μως διατηρεί ιλικές σ έσεις με τη Ρωσία και τ Ιράν, αρν ύμενη υσιαστικά να ε αρμ σει τις δυτικές κυρώσεις. < πρωθυπ υργ ς επισκέπτεται την Αθήνα έρ - ντας κλάδ ελαίας, ταυτ ρ να μως ή ς των τ υρκικών μα ητικών ακ ύγεται πι συ νά και πι έντ να στ Αιγαί και την Κύπρ . [σ για τ Ισραήλ και την Αίγυπτ , η π λεμική συνε ίWεται και εντείνεται. Είναι ανερ , τι η Άγκυρα παίWει ταυτ ρ να π λλές γεωπ λιτικές παρτίδες (ένα σιμ υλτανέ, πως θα έλεγαν ι σκακιστές), η έκ αση των π ίων παραμένει άγνωστη. Τ ρίσκ π υ αναλαμ άνει Ερντ γάν είναι τεράστι , καθώς είναι πιθαν να δηγήσει τη ώρα τ υ στα ρά ια.

< Ερντ γάν έ ει μέ ρι σήμερα κερδίσει λες τις κρίσιμες αναμετρήσεις με τ υς αντιπάλ υς τ υ. Δεν τ υς έ ει «σκ τώσει», μως -κι αυτ απ δεί θηκε στη σύγκρ υσή τ υ με τ ν ιμάμη Γκι υλέν. [ταν, για να γει ίδι ς Wωνταν ς π λιτικά, αναγκάστηκε να συμ ι αστεί με τ υς στρατηγ ύς, δίν ντάς τ υς ως αντάλλαγμα την απ υλάκιση κάπ ιων π υ εί αν καταδικαστεί ως πρ δ - τες και πρα/ικ πηματίες.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.