«∞Ó·ÙÚÔ¤˜» ÛÙËÓ ·ÁέfiÛÌÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ 2015

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Συγκρατημένα αισι δ / ι τι τα διεθνή ρηματιστήρια θα παραμείν υν σε αν δική τρ ιά και τ 2015, καθώς τα περισσ τερα ε/ αυτών έκλεισαν τ 2014 με αν δικά πρ - σημα εμ ανίW νται ι αναλυτές επτά /ένων ίκων.

Σύμ ωνα με άρθρ της Λαλέλας *ρυσανθ π ύλ υ και τ υ *άρη Σα ίδη π υ δημ σίευσε η Ημερισία, μετά απ ένα ταρα ώδες δ’ τρίμην , ιδίως για τ υς ασικ ύς ευρωπαϊκ ύς δείκτες, παραδέ νται τι η πρ λεψη αυτή θα μπ ρ ύσε να ανατραπεί, καθώς ι κίνδυν ι π υ σκιάW υν τ ν ρίW ντα των αγ ρών είναι π λλ ί, απ την π λιτική α ε αι τητα στην Ευρώπη έως την κρίση στη Ρωσία και απ την ανώμαλη πρ - σγείωση της Κίνας έως την «ιαπων π ίηση» της ΕυρωWώνης και την κλιμάκωση της γεωπ λιτικής αστάθειας.

Η Credit Suisse παραμένει αισι δ /η για τις μετ ές τ α’ ε/άμην τ υ 2015, ωστ σ λέπει μεγάλες πιθαν τητες για μια σημαντική δι ρθωση τ ’ ε/άμην . Η τιμή-στ - ς για τ ν S&P στ τέλ ς τ υ επ μεν υ έτ υς είναι ι 2.100 μ νάδες.

Η Cit­i­group πρ λέπει παραμ νή των ταύρων με συγκρατημέν μως ηματισμ , καθώς υπάρ ει πληθώρα κινδύνων π υ θ λών υν τ τ πί . Ένα ευρύ πρ γραμμα QE απ την ΕΚΤ μπ ρεί να δηγήσει τ ευρώ σε ακ μα αμηλ τερα επίπεδα. <ι μετ ές παραμέν υν ε/αιρετικά ελκυστικές σε σύγκριση με τις απ δ σεις π υ πρ σ έρ υν κρατικά και εταιρικά μ λ γα.

Η JP Mor­gan As­set Man­age­ment θεωρεί ως εστία ανησυ ίας για τ 2015 την αυ/αν - μενη απ κλιση μετα/ύ των ικ ν μιών π υ μπ ρεί να πρ καλέσει αναταρά/εις. Η Fed θα είναι κεντρικ ς παίκτης, ενώ η δραματική πτώση των τιμών τ υ πετρελαί υ έρνει στ πρ σκήνι γεωπ λιτικ ύς κινδύν υς. [σ ι κεντρικές τράπεWες παραμέν υν η κινητήρια δύναμη των αγ ρών, η αγ ρά μετ ών παραμένει η πι πρ ανής επιλ - γή.

Η Mer­rill Lynch εκτιμά τι θα είναι της... μ δας για τ 2015 ι τ π θετήσεις στ δ λάρι , την υψηλή τε ν λ γία (Ap­ple), στην Ινδία και την Κίνα, τα μ λ γα και τις αμυντικές μετ ές. Εκτ ς μ δας αναμένεται να παραμείν υν τ πετρέλαι , τα μ λ - γα υψηλής απ δ σης, τα εμπ ρεύματα, ι αναδυ μενες αγ ρές Ρωσία-ΒραWιλία και ι μετ ές π υ ακ λ υθ ύν τις διακυμάνσεις τ υ ικ ν μικ ύ κύκλ υ.

Απ την πλευρά της η Gold­man Sachs πρ τείνει αυ/ημένες θέσεις στις μετ ές κάν ντας λ γ για απ δ ση 3,3% σε τρίμην ρίW ντα και 10,6% σε δωδεκάμην και μειωμένες θέσεις για τα μ λ γα εκτιμώντας τι μετά απ ακ μα ένα έτ ς υπ ώρησης των απ δ σεων τα περιθώρια για κέρδη είναι περι ρισμένα. Απ γεωγρα ικής πλευράς συστήνει αυ/ημένες θέσεις σε ΕυρώπηΙαπωνία και μειωμένες θέσεις στις ΗΠΑ ενώ σε κλαδικ επίπεδ πρ τιμά τις τηλεπικ νωνίες, την υψηλή τε ν λ γία και την ενέργεια.

Η Mor­gan Stan­ley εμ ανίWεται αισι δ /η για τις πρ πτικές των ευρωπαϊκών μετ - ών θέτ ντας τ ν πή υ για τ ν δείκτη MSCI Europe στις 1.560 μ νάδες σε δωδεκάμην ρίW ντα και πρ λέπ ντας υπ ώρηση τ υ ευρώ στ 1,12 δ λ. μέ ρι τ τέλ ς τ υ ρ - ν υ.

Η HSBC αρακτηρίWει ως ρ νιά με παγίδες για τα ρηματιστήρια τ 2015. Αν και η αθμιαία ανάκαμψη της παγκ σμιας ικ ν - μίας μάλλ ν θα απ δει θεί αρκετή ώστε να εμ ανίσ υν θετικές απ δ σεις ι μετ ές, αυτές θα είναι περι ρισμένες (5%).

Πρ τείνει διατήρηση αυ/ημένων θέσεων στην ΕυρωWώνη και μειωμένων θέσεων στις ΗΠΑ, α ύ τ bra de fer μετα/ύ Fed και ΕΚΤ λ γικά θα δηγήσει σε περαιτέρω ε/ασθένηση τ υ ευρώ.

Καθ ριστικ ς παράγ ντας για την π ρεία των αγ ρών τ επ μεν έτ ς θα είναι ι... ί ι αντίθετ ι μετα/ύ Fed και ΕΚΤ, καθώς η πρώτη ετ ιμάWεται να αυ/ήσει τα επιτ κια και η δεύτερη να τυπώσει ρήμα

Τ δια αιν μεν bra de fer μετα/ύ των δύ μεγαλύτερων κεντρικών τραπεWών τ υ κ σμ υ, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής ΤράπεWας και της Fed τ 2015 θα απ τελέσει αναμ ισ ήτητα καθ ριστικ παράγ ντα για την π ρεία της διεθν ύς ικ ν μίας και των αγ ρών: Ενώ η Fed έ ει σ ήσει τα πιεστήρια της εκτύπωσης ρήματ ς και πρ λειαίνει τ έδα ς για τ λεγ μεν liftoff, δηλαδή την απ κ λληση των επιτ κίων τ υ δ λαρί υ απ τα μηδενικά επίπεδα, η ΕΚΤ στις 22 Ιαν υαρί υ - πως λα δεί ν υν- θα πάρει τη σκυτάλη τ υ QE ε/αγγέλλ ντας πρ - γραμμα π σ τικής ν μισματικής αλάρωσης με αγ ρά κρατικών μ λ γων: Και τ ύτ δι τι απ την τελευταία συνεδρίαση τ υ Δ.Σ. τ ν Δεκέμ ρι ι τιμές τ υ πετρελαί υ υπ ώρησαν άλλ 15%, πρ ϊδεάW - ντας για «πέρασμα» τ υ πληθωρισμ ύ σε αρνητικ πρ σημ τ υς επ μεν υς μήνες, η Wήτηση για τ ν δεύτερ γύρ μακρ ρ νιων δανείων (TLTRO) ήταν απ γ ητευτική και τα τελευταία μακρ ικ ν μικά στ ι εία παραπέμπ υν σε συντήρηση της εικ νας ικ ν - μικής στασιμ τητας. Τα στ ι ήματα για τ ύψ ς τ υ πρ γράμματ ς δίν υν και παίρν υν (με π λλ ύς αναλυτές να συγκλίν υν στ π σ των 500 δισ. ευρώ), τ ίδι και τα σενάρια για τ υς ρ υς π υ θα τ συν δεύ υν: Τ γερμανικ στρατ πεδ δεν μαται - π νεί πλέ ν πρ σπαθώντας να μπλ κάρει τ πρ γραμμα (α ύ Μάρι Ντράγκι /εκαθάρισε τι δεν ρειάWεται μ ωνία για να πρ ωρήσει), αλλά θέτει πρ ϋπ θέσεις για να τ ? ανε θεί, γνωρίW ντας τι πρ εδρ ς της ΕΚΤ α εν ς δεν επιθυμεί μετωπική σύγκρ υση ύτε με την Bun­des­bank, ύτε - π λύ περισσ τερ - με την Καγκελαρία, α ετέρ υ /έρει τι πρέπει να ε/ασ αλίσει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση για να είναι τ πρ γραμμα α/ι πιστ .

Σύμ ωνα με τις τελευταίες πληρ - ρίες, η γερμανική πλευρά επιδιώκει να περι ρίσει τ ν πιστωτικ κίνδυν π υ μπ - ρεί να αναλά ει η ΕΚΤ, μετα έρ ντας την ευθύνη για τις αγ ρές κρατικών μ λ γων και τ ρίσκ π υ αυτές συνεπάγ νται, ιδίως για τ υς τίτλ υς αμηλ τερης πιστωτικής α/ι λ γησης, στις εθνικές κεντρικές τράπεWες. Φυσικά, έτσι τα δυνητικά έλη για τις πι αδύναμες ώρες θα μειών νταν δραματικά. [πως μως σ λιάWει αρθρ γρά ς τ υ Reuters Νιλ <ύμακ, «αν αυτ ς είναι μ ν ς τρ π ς για να διασ αλιστεί η έγκριση της Γερμανίας, είναι καλύτερ απ τ τίπ - τα?».

Τ 2015 στ κινέWικ ημερ λ γι είναι η ρ νιά της κατσίκας, π υ θεωρείται στ ι εί της γης. Σε αυτή αναμένεται να... επιστρέψει η ικ ν μία της ώρας, μετά την πτήση των πρ ηγ ύμενων δεκαετιών. Τ ΑΕΠ αναμένεται έτ ς να αυ/ηθεί με τ ραδύτερ ρυθμ μετά τη δεκαετία τ υ ‘90, καθώς τ Πεκίν έ ει θέσει ως στ τ 7%. Απ τ 2006 μέ ρι τ 2012 στ ς ήταν στ 8% και την τελευταία διετία μειώθηκε στ 7,5%, αλλά λα δεί ν υν τι τ 2014 θα είναι η πρώτη ρά μετά τ 1999 π υ επίσημ ς στ ς δεν θα επιτευ θεί.

Τ έργ της κινεWικής κυ έρνησης είναι αρκετά π λύπλ κ , καθώς την ώρα π υ η ικ ν μία κατε άWει τα ύτητα, η αγ ρά ακινήτων και τ ρηματιστήρι « λερτάρ υν» με τη ύσκα. Τ Πεκίν επι ειρεί να άλει τά/η στ ν τρ π ρηματ δ τησης των επι ειρήσεων αλλά και των περι ερειακών αρ ών. Διαρκώς, μως, υπάρ ει η απειλή απ κάλυψης κρυμμένων ελλειμμάτων π υ θα μπ ρ ύσαν να πρ καλέσ υν ντ μιν ρε κ πιών. Βασική αιτία των ικ ν μικών πρ λημάτων στην Κίνα είναι η παγκ σμια επι ράδυνση και η ε/ασθένηση της Wήτησης σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Στ ν αντίπ δα, έρι ήθειας αναμένεται να πρ σ έρει η υπ - ώρηση της τιμής τ υ πετρελαί υ διεθνώς, καθώς η Κίνα είναι μεγαλύτερ ς εισαγωγέας καυσίμων και η εγ ώρια παραγωγή είναι ε/αιρετικά περι ρισμένη.

Αν τ 2014 ήταν τ έτ ς διακ πής της εκτύπωσης δ λαρίων για την κεντρική τράπεWα των ΗΠΑ, τ 2015 αναμένεται να είναι η ρ νιά αύ/ησης των επιτ κίων, απ τ μηδενικ επίπεδ π υ ρίσκ νται μετά τ /έσπασμα της παγκ σμιας κρίσης, τ 2008.

Μια κίνηση π υ θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη πρ σ ή, καθώς η ν μισματική π λιτική της Fed υπήρ/ε τ ασικ καύσιμ για τ «τρελ ράλι» της Wall Street την τελευταία πενταετία.

[ταν την άν ι/η τ υ 2013 τ τε πρ εδρ ς της Fed, Μπεν Μπερνάνκι, άν ι/ε τη συWήτηση περί διακ πής της εκτύπωσης δ λαρίων, πρ κλήθηκαν ισ υρές πτωτικές πιέσεις στη Wall Street και κυρίως στις αναδυ μενες αγ ρές.

Σταδιακά, μως, αυτές υπ ώρησαν, και τ θιν πωρ π υ πέρασε η εκτύπωση δ λαρίων σταμάτησε, αλλά ι ρηματιστηριακ ί δείκτες συνέ ισαν να «πετάνε» απ τ ένα ρεκ ρ στ επ μεν .

Με την ίδια επιτυ ία ιλ δ /εί η Πρ εδρ ς Γέλεν να πρ ωρήσει και στα επ μενα ήματα, αυ/άν ντας τα επιτ κια κάπ ια στιγμή τ ’ τρίμην τ υ έτ υς. Τ πιθαν τερ είναι αυτ να συμ εί στα τέλη Απριλί υ, αν και στη Fed δεν θα διστάσ υν να καθυστερήσ υν την κίνηση, ε σ ν υπάρ ει αναταρα ή στις αγ ρές. <ι ειρισμ ί διευκ λύν νται απ την υπ ώρηση της διεθν ύς τιμής τ υ πετρελαί υ, καθώς π υθενά στ ν ρίW ντα δεν υπάρ υν πληθωριστικές πιέσεις.

Έτ ς της... κρίσης αναμένεται τ 2015 για τις ικ ν μίες Γαλλίας και Ιταλίας. Τ «ν 2» και τ «ν 3» της ΕυρωWώνης δέ - νται εδώ και καιρ σ δρή κριτική απ τ ν αγγλ σα/ νικ Τύπ και τ υς αναλυτές των μεγάλων τραπεWών, για αμηλή ανταγωνιστικ τητα και ισ υρ κρατικ παρεμ ατισμ .

Απ τ /έσπασμα της παγκ σμιας κρίσης τ 2008, αμ τερες μπαιν γαίν υν στην ύ εση, ενώ πλέ ν « λερτάρ υν» και με την παγίδα τ υ απ πληθωρισμ ύ. Αν και η δημ σι ν μική κατάσταση των δύ είναι ανησυ ητική, τ κ στ ς δανεισμ ύ ρίσκεται σε πρωτ ανή αμηλά επίπεδα (η Γαλλία να δανείWεται για 10 ρ νια με επιτ κι 0,82% και η Ιταλία με 1,85%) άρη στη δέσμευση Ντράγκι να πρά/ει ,τι ρειαστεί για να πρ ασπίσει τ ευρώ. Η στήρι/η απ την ΕΚΤ εί ε ως πρ απαιτ ύμεν τη δέσμευση των κυ ερνήσεων για πρ ώθηση μεταρρυθμίσεων και λιτ τητας. Ειδικά στη Γαλλία, μως, λα αυτά έμειναν στα... λ για, καθώς τ δημ σι ν μικ έλλειμμα θα είναι και τ 2015 πάνω απ τ 3% τ υ ΑΕΠ, ενώ έπρεπε να έ ει μειωθεί κάτω απ τ ρι αυτ πριν απ τ 2012.

Η γαλλική κυ έρνηση έ ει πρ θεσμία μέ ρι τ ν Μάρτι να πείσει τα κ ιν τικά ργανα για την απ τελεσματικ τητα των π λιτικών π υ ακ λ υθεί. Σε αντίστ ι η μ ίρα ρίσκεται η Ιταλία, π υ τ δημ σι - ν μικ έλλειμμα είναι μικρ τερ , αλλά τ δημ σι ρέ ς συγκρίνεται μ ν με τα επίπεδα τ υ... ελληνικ ύ. <ι δύ κυ ερνήσεις καλ ύνται τ 2015 να υι θετήσ υν νε ιλελεύθερες π λιτικές, π υ αναμένεται να τις έρ υν σε ευθεία σύγκρ υση με τις κ ιν - υλευτικές μάδες στις π ίες στηρίW - νται και κυρίως με τις κ ινωνίες.

™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ‡ˆÛË ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.