ΔÔ ÚÔ‡‚ÏÈ ¤¯·Û ÙÔ 2014 ÙÔ 41% Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

< πληθωρισμ ς στη Ρωσία, π ί ς επιτα ύνεται λ και περισσ τερ , κυρίως λ γω των κυρώσεων της Δύσης και των αντιμέτρων π υ έ ει λά ει η Μ σ α ε/αιτίας της κρίσης στην <υκρανία, αλλά και της ελεύθερης πτώσης τ υ ρωσικ ύ ν μίσματ ς, έ θασε τ 11,4% στα τέλη τ υ 2014, ένα επίπεδ π υ είναι τ υψηλ τερ απ τ 2008, σύμ ωνα με την πρώτη εκτίμηση της ρωσικής εθνικής στατιστικής υπηρεσίας π υ δημ σι π ιήθηκε.

Η απ γείωση των τιμών, με τ ν πληθωρισμ να αναμένεται, σύμ ωνα με αναλυτές, να θάσει τ 15% ή ακ μη και τ 20% τ υς αμέσως πρ σε είς μήνες, είναι η πι ρατή συνέπεια της ν μισματικής κρίσης η π ία ενέσκηψε τ ν Δεκέμ ρι , στ απ κ ρύ ωμα των κινήσεων για την απ μ νωση της Ρωσίας ε/αιτίας της κρίσης στην <υκρανία.

Η άν δ ς τ υ δείκτη τιμών καταναλωτή αυ/ήθηκε ειδικά τ ν Δεκέμ ρι , τ ν μήνα π υ καταγρά ηκε ακ μη πι σ δρή υπ - ώρηση της συναλλαγματικής ισ τιμίας τ υ ρ υ λί υ, κατά 2,6% εν σ έσει με τ ν Ν έμ ρι , ανέ ερε η ρωσική στατιστική υπηρεσία, η Ros­stat.

Τα διατρ ικά πρ ϊ ντα ακρί υναν κατά 15,% εντ ς τ υ 2014.

Μετά την υπ ώρησή τ υ στ 6,5% τ 2013, πληθωρισμ ς άρ ισε /ανά να αυ/άνεται ραγδαία, ιδίως μετά την επι λή τ ν Αύγ υστ απ τη ρωσική κυ έρνηση εμπάργκ σε αμερικανικά και ευρωπαϊκά αγρ διατρ ικά πρ ϊ ντα, σε αντίπ ινα για τις κυρώσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Η τάση αυτή εντάθηκε με την υπ ώρηση της συναλλαγματικής ισ τιμίας τ υ ρ υ λί υ τ υς μήνες π υ ακ λ ύθησαν, ε/αιτίας των δυτικών ικ ν μικών κυρώσεων, π υ κλιμακών νταν λ και περισσ τερ , την ελεύθερη πτώση της τιμής τ υ αργ ύ πετρελαί υ (της ασικής πηγές εσ δων για τ ρωσικ κράτ ς) στις αγ ρές και της δυσπιστίας π λλών π λιτών, π υ μετέτρεψαν τα ρ ύ λια τ υς σε συνάλλαγμα.

Συν λικά τ ρ ύ λι έ ασε τ 2014 τ 41% της α/ίας τ υ έναντι τ υ δ λαρί υ και τ 34% της α/ίας τ υ έναντι τ υ ευρώ.

Την 15η και την 16η Δεκεμ ρί υ δέ τηκε την πι σ δρή υπ ώρησή τ υ μετά την στάση πληρωμών π υ εί ε κηρύ/ει η Ρωσική <μ σπ νδία τ 1998, τ ρ ύ λι εί ε υπ ωρήσει σε μια συναλλαγματική ισ τιμία 80:1 έναντι τ υ δ λαρί υ και 100:1 την 16η Δεκεμ ρί υ, πριν ανακάμψει εν μέρει .

< υπ υργ ς <ικ ν μίας της Ρωσίας Αλε/έι <υλι υκάε εκτίμησε τι η αύ/ηση των τιμών θα επιτα υνθεί έως τ υλά ιστ ν τ ν Απρίλι κι τι αυτ θα έ ει συνέπεια την «ισ υρή πτώση της κατανάλωσης».

<ι ρωσικές αρ ές έ υν ήδη πρ λέψει τι τ εγ ώρι ακαθάριστ πρ ϊ ν (ΑΕγ Π) της ώρας ενδέ εται να συρρικνωθεί κατά 4% και πλέ ν τ 2015, μετά την ανάπτυ/η π υ υπ λ γίW υν τι ανήλθε σε 0,6% τ 2014.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.