ΠΠ ∂∂˘˘ÚÚÒÒËË ¯¯ÚÚÂÂÈÈ¿¿˙˙ÂÂÙÙ··ÈÈ ÙÙÔÔÓÓˆˆÙÙÈÈÎΤ¤˜˜ ÂÂÂÂÓÓ‰‰‡‡ÛÛÂÂÈȘ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Γεμάτ πρ κλήσεις είναι τ 2015 για την ΕΕ. Η ευρωπαϊκή ικ ν μία θα πρέπει να τ νωθεί με επενδύσεις π λλών δισεκατ μμυρίων και ι Ευρωπαί ι θα πρέπει να αναWητήσ υν μια κ ινή, /εκάθαρη στρατηγική στην υκρανική κρίση.

Τ επενδυτικ πρ γραμμα 315 δισεκατ μμυρίων ευρώ για την τ νωση της ικ - ν μικής ανάπτυ/ης και η καταπ λέμηση της ανεργίας στην ΕΕ, απ τελ ύν τις άμεσες πρ τεραι τητες της Ευρωπαϊκής Επιτρ πής για τ 2015. «Παράλληλα μως στ ς για την ε/υγίανση των δημ σιων ικ ν μικών παραμένει», κατέστησε σα ές πρ εδρ ς της Κ μισι ν Zαν Κλ ντ Γι ύνκερ, πρ ανώς για να μετριάσει τις υπερ λικές πρ σδ κίες ωρών, πως η Ιταλία ή η Γαλλία. Παρά τ ιλ δ / επενδυτικ πρ γραμμα η Ευρωπαϊκή Επιτρ πή αναμένει για τ νέ έτ ς ικ ν μική ανάπτυ/η μ λις 1,1%.

Απ την πλευρά της η ΕΚΤ θα συνε ίσει και έτ ς την καταπ λέμηση των επιπτώσεων της ικ ν μικής κρίσης και της αναιμικής ανάπτυ/ης. <ι κίνδυν ι υπερτερ ύν, επισημαίνεται σε πρ σ ατη ανάλυση της Φρανκ ύρτης. Π ν κέ αλ για την κεντρική τράπεWα ε/ακ λ υθεί να πρ καλεί αμηλ ς πληθωρισμ ς. Η ΕΚΤ πρ τίθεται να ρί/ει στην αγ ρά μεγάλες π σ τητες ρήματ ς, π τε υπάρ/ει ανάγκη. Την ώρα π υ η Ιταλία πιέWει πρ ς μια νέα παρέμ αση της ΕΚΤ, η Γερμανία πρ τιμά, ως συνήθως, μια πι συγκρατημένη δημ σι ν μική π λιτική.

Δεν απ κλείεται τ 2015 να έρει την επιστρ ή της ευρωκρίσης. Μια ενδε μενη νίκη τ υ ΣΥΡΙZΑ στις επικείμενες εκλ - γές στην Ελλάδα ίσως να κλ νίσει την εμπιστ σύνη των αγ ρών. «<ι Έλληνες γνωρίW υν καλά π ιες επιπτώσεις θα μπ ρ ύσε να έ ει ένα λάθ ς απ τέλεσμα στις εκλ - γές», εί ε πρ ειδ π ιήσει απρ κάλυπτα πρ εδρ ς της Κ μισι ν Zαν Κλ ντ Γι ύνκερ. Ακ μα πι σα ής η ανάλυση της επενδυτικής τράπεWας Gold­man-Sachs: «Σε περίπτωση π υ ΣΥΡΙZΑ πραγματ π ιήσει την απει- λή τ υ και σταματήσει να ε/υπηρετεί τ ρέ ς και επιλέ/ει την μετωπική σύγκρ υση με τ υς διεθνείς πιστωτές, ενδέ εται η ΕΚΤ να αναγκαστεί να κρατήσει κλειστές τις ελληνικές τράπεWες για αρκετές μέρες».

Στην κ ρυ ή της ευρωπαϊκής ατWέντας ρίσκεται σύμ ωνα με τ ν πρ εδρ τ υ Ευρωπαϊκ ύ Συμ υλί υ Ντ ναλντ Τ υσκ, η υκρανική κρίση και η σ έση με τη Ρωσία. Τ Μάρτι η ΕΕ απ ασίWει για την παράταση των κυρώσεων π υ έ υν επι ληθεί στην Ρωσία. Μια πρώτη και σημαντική δ κιμή για την συν ή της Ένωσης. Ήδη σήμερα υπάρ υν ωνές απ την Ιταλία ή την <υγγαρία π υ αμ ισ ητ ύν την απ τελεσματικ τητα των κυρώσεων. < λετ ν ς υπ υργ ς Ε/ωτερικών Έντγκαρς Ρίνκε ικς, τ υ π ί υ η ώρα αναλαμ άνει απ σήμερα την εκ περιτρ πής πρ εδρία της ΕΕ, απ δίδει ιδιαίτερη σημασία σε μια ενδεδειγμένη απάντηση ΕΕ και ΝΑΤ< στην π λιτική τ υ Κρεμλίν υ έναντι της <υκρανίας. Σε συνέντευ/ή τ υ δήλωσε τι «τ Wητ ύμεν είναι π λιτικ ς διάλ γ ς με την Ρωσία, αλλά ταυτ ρ να και μια στρατηγική περι ρισμ ύ της επιθετικής συμπερι ράς. Σε κάθε περίπτωση μως πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως πρ σεκτικ ί».

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.