AAÓÓ··‚‚ÚÚ··ÛÛÌÌ­fifi˜˜ ÛÛÙÙËËÓÓ ∂∂˘˘ÚÚÒÒËË…… ÏÏ­fi­fiÁÁˆˆ ∂∂ÏÏÏÏ¿¿‰‰··˜˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η απ αση τ υ ελληνικ ύ κ ιν υλί υ να δηγήσει σε εκλ γές απ ρρίπτ ντας τ ν πρ τειν μεν απ τ ν πρωθυπ υργ Αντώνη Σαμαρά πρ εδρ /αναρί νει την Ευρώπη πίσω στ ν ανα ρασμ .

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπ ρεί, ωστ σ , να πρ λά ει μια γενικευμένη υπαρ/ιακή κρίση εάν παραδε τεί πως η ικ ν - μική δύνη της Ελλάδας είναι πραγματική και ι εντελώς αυτ δημι ύργητ ι, και πως η κ πωση απ την λιτ τητα απ - τελεί πρ λημα για περισσ τερα απ ένα μ ν μέλ ς τ υ ευρώ.

<ι δημ σκ πήσεις δεί ν υν πως τ κ μμα της αντιπ λίτευσης, ΣΥΡΙZΑ θα αναλά ει την ε/ υσία στην Ελλάδα. < αρ ηγ ς τ υ, Αλέ/ης Τσίπρας, θέλει να αλαρώσει τις περικ πές των κρατικών δαπανών ώστε να σταματήσει αυτ π υ απ καλεί «ανθρωπιστική κρίση» στη ώρα. Εάν κερδίσει τη θέση τ υ πρωθυπ υργ ύ στις 25 Ιαν υαρί υ, η ΕΕ θα πρέπει να λά ει σ αρά υπ ψη τις ανησυ ίες τ υ, να αναγνωρίσει πως η δημ σι ν μική πισθ ώρηση είναι πρ τιμ τερη απ τ να δει την Ελλάδα να γαίνει απ τ ευρώ και να παραδε τεί πως η ατυ ής λύση για τ μη ιώσιμ ρέ ς τ υ έθν υς είναι να συγ ωρεθεί μέρ ς τ υ.

Η ικ ν μική τρύπα στην π ία ρίσκεται η Ελλάδα είναι αθιά: <ι καν νες για τα μέλη τ υ ευρώ, πως ρίW νται απ τη Συνθήκη τ υ Μάαστρι τ τ υ 1992, υπ δεικνύ υν πως τ ρέ ς μιας ώρας δε θα πρέπει να /επερνά τ 60% τ υ ακαθάριστ υ εγ ώρι υ πρ ϊ ντ ς της. Τ ρέ ς της Ελλάδας είναι τ τριπλάσι απ αυτ – αρκετά υψηλ ώστε η ν μισματική ένωση να υπ δεί/ει στην Ελλάδα την έ/ δ . <ι αρ ηγ ί της ΕΕ, ωστ σ , γνωρίW υν τι η πρ ηγ ύμενη απ τυ ία τ υς να τιμωρήσ υν ελλείμματα της Γερμανίας και της Γαλλίας, σε συνδυασμ με τις επίμ νες παρα άσεις απ τ τε, καθιστ ύν την επι λή αδύνατη.

<ι επενδυτές μ λ γων, π υ έ υν επιδεί/ει αναταρα ή απ τη στιγμή π υ Σαμαράς επι είρησε τ πρ εδρικ τ υ στ ί ημα μερικές ε δ μάδες νωρίτερα, έ υν δηγήσει, εν ψει της σημερινής ψη ρίας, τ ν τριετή δανεισμ της Ελλάδας κ ντά στ 12%. Και αυτ καταρρίπτει π ιαδήπ τε ελπίδα της Ελλάδας να απ συνδεθεί απ τ σύστημα στήρι/ης της έκτακτης ήθειας και να επιστρέψει στις κε αλαιαγ ρές για να καλύψει τις ικ ν μικές ανάγκες της.

<ι επικείμενες εκλ γές θα μπ ρ ύσαν να αναWωπυρώσ υν την αναταρα ή π υ απειλεί τ ευρώ τα τελευταία ρ - νια. πρ εδρ ς της ευρωπαϊκής Κ μισι ν Zαν-Κλωντ Γι ύνκερ ε/ήγγειλε πρ σ ατα σ έδι επένδυσης ύψ υς 315 δισεκατ μμυρίων ευρώ σε πρ γράμματα υπ δ μής, κάτι π υ υπ δηλώνει σιωπηλή αναγνώριση πως η ΕΕ ρειάWεται να κάνει περισσ τερα για να ωθήσει την ανάπτυ/η. [μως αυτ τ αίσθημα θα πρέπει να ανεί στις μελλ ντικές διαπραγματεύσεις με τ υς ηγέτες της Ελλάδας, και άλλων ωρών π υ τα εκλ γικά σώματα έ υν κ υραστεί σε επικίνδυν αθμ απ τη λιτ τητα.

<ι συντελεστές της ΕΕ θα πρέπει να λά υν σ αρά υπ ψη τις απαιτήσεις τ υ ΣΥΡΙZΑ για τη αλάρωση της ικ - ν μικής αυστηρ τητας στην Ελλάδα – ή να διακινδυνέψ υν να μετατρέψ υν τ π λιτικ δράμα σε μια ικ ν μική κρίση. Εάν η Ελλάδα ά ηνε τ σ έδι τ υ κ ιν ύ ν μίσματ ς, θα δημι υργ ύνταν ερωτήματα και για άλλα μέλη των εθνών τ υ ευρώ.

Με την Ελλάδα κ λλημένη στη ι τική συντήρηση στ πρ λεπ μεν μέλλ ν, η τρ ικα της ΕΕ, τ υ Διεθν ύς Ν μισματικ ύ Ταμεί υ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής ΤράπεWας θα πρέπει να διαγράψει ένα κ μμάτι τ υ ρέ υς των 322 δισεκατ μμυρίων ευρώ. Είναι μια κακή λύση, καθώς τ κ στ ς της διαγρα ής θα επι αρύνει τελικώς τ υς ρ - λ γ ύμενης τ υς ευρωWώνης, αλλά είναι καλύτερη απ π ιαδήπ τε εναλλακτική διαθέσιμη αυτή τη στιγμή.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.