√ ÈÔ ·‰‡Ó·ÌÔ˜ ÎÚ›ÎÔ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Â›Ó·È ÔÈ „ËÊÔÊ­fiÚÔÈ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η κρίση τ υ ευρώ επέστρεψε. <ι εκλ γές στην Ελλάδα σε 20 μέρες και η πιθανή νίκη τ υ ΣΥΡΙZΑ, ένα ακρ αριστερ κ μμα, θα ίσει π λιτικ ύς και επενδυτές.

Για άλλη μια ρά θα ρίσκ νται σε μια W ερή συWήτηση για τη σειρά των πιθανών επερ μενων τρ μων: ρε κ πία, τραπεWικ ς πανικ ς, πρ γράμματα διάσωσης, κ ινωνική αναταρα ή και η πιθανή «απ λή» της Ελλάδας απ την ευρωWώνη.

Είναι κατά κάπ ι ν τρ π ταιριαστ τ τι αυτή η κρίση /έσπασε στ τέλ ς μιας ρ νιάς κατά την π ία ι αγ ρές εί αν /εγελαστεί πως η κρίση τ υ ευρώ εί ε τελειώσει. Τ κ στ ς δανεισμ ύ για τ υς ειλέτες στην Ευρώπη εί ε πέσει σημαντικά, αντικατ πτρίW ντας την πεπ ίθηση πως η δήλωση απ την Ευρωπαϊκή Κεντρική ΤράπεWα να κάνει « τι ρειαστεί» για να σώσει τ ενιαί ν μισμα εί ε απ μακρύνει τ ν κίνδυν της κατάρρευσης τ υ ευρώ.

Αυτή η σκέψη ήταν πάντ τε α ελής, πως δεί ν υν τώρα τα γεγ ν τα στην Ελλάδα. < αδύναμ ς κρίκ ς στη θεωρία ήταν ι ευρωπαϊκές π λιτικές – και ιδιαίτερα κίνδυν ς ι ψη ρ ι να στρα ύν ενάντια στην ικ ν μική αυστηρ τητα και να στρα ύν σε «αντισυστημικά» κ μματα π υ απ ρρίπτ υν την ευρωπαϊκή συμ ωνία για τη διατήρηση τ υ ενιαί υ ν μίσματ ς.

Εάν σπάσει αυτή η συμ ωνία, λ κληρ τ εύθραυστ ικ δ μημα απ τραπ υλ - αρτα τ υ ρέ υς, της διάσωσης και της λιτ - τητας θα /εκινήσει να ταλαντεύεται. Και αυτ είναι π υ λέπ υμε τώρα στην Ελλάδα.

Η ε/έλι/η της κρίσης τ υ ευρώ σ ετιW - ταν πάντα με τις αλληλεπιδράσεις τριών στ ι είων: π λιτικής, αγ ρών και ικ ν μικών. [ταν τα πράγματα ελτιών νται, τα τρία αυτά στ ι εία μπ ρ ύν να δημι υργήσ υν έναν ευν ϊκ κύκλ : ι ψη ρ ι επιλέγ υν τ υς παραδ σιακ ύς π λιτικ ύς, ι αγ ρές αλαρών υν και τα επιτ κια πέ τ υν, έτσι η πραγματική ικ ν μία ελτιώνεται, ενισ ύ - ντας τη θέση τ υ π λιτικ ύ κέντρ υ. Δια ρετικά, ένας καταστρ ικ ς κύκλ ς μπ ρεί να εδραιωθεί. Η ικ ν μική ανέ εια δηγεί σε π λιτική ριW σπαστικ π ίηση π υ τρ μάWει τις αγ ρές, κάτι π υ δηγεί σε υψηλ τερα επιτ κια, αρύτερ ρέ ς και μεγαλύτερη αυστηρ τητα – κάτι π υ με τη σειρά τ υ δηγεί σε μεγαλύτερη ακ μη ριW σπαστικ - π ίηση.

[σ ι ήλπιWαν σε έναν ευν ϊκ κύκλ στην Ελλάδα επι ειρηματ λ γ ύσαν πως η ικ - ν μία εί ε επιτέλ υς επιστρέψει στην ανάπτυ/η κατά τ 2014. Τ πρ λημα είναι πως ανάπτυ/η είναι π λύ αργή και αδύναμη για να καθησυ άσει τη λαϊκή αγωνία για την κατάσταση τ υ έθν υς. Η ελληνική ικ ν μία έ ει συρρικνωθεί κατά περισσ τερ απ 25% απ τ /εκίνημα της κρίσης, η ανεργία στ υς νέ υς /επερνά τ 50% και λ γ ς τ υ κρατικ ύ ρέ υς πρ ς τ ακαθάριστ εγ ώρι πρ ϊ ν είναι αρκετά υψηλ τερ ς απ τι ήταν στην αρ ή της κρίσης. Υπ αυτές τις συνθήκες, η άν δ ς των αντισυστημικών π λιτικών κ μμάτων δεν είναι και τ σ δυσν ητη.

[πως πάντα, η Ελλάδα απ τελεί ακραία αλλά ι τη μ ναδική περίπτωση στην ευρωWώνη. Η αυστηρ τητα έ ει επίσης δηγήσει στην άν δ των ριW σπαστικών κ μμάτων και σε άλλες σημαντικές ικ ν μίας. Στην Ισπανία τ Pode­mos – ένα αριστερ κ μμα με ιδε λ γία παρ μ ια με τ υ ΣΥΡΙZΑ – πρ ηγείται αυτή τη στιγμή στις δημ σκ πήσεις. Στη Γαλλία, τ ακρ δε/ι Na­tional Front συγκέντρωσε τις περισσ τερες ψή υς στις εκλ - γές για τ Ευρωκ ιν ύλι τ ν περασμέν Μάι . Στην Ιταλία, ε/τρεμιστές τ σ στα δε/ιά σ και στα αριστερά ρίσκ νται σε ετ ιμ - τητα, περιμέν ντας την απ τυ ία της μεταρρυθμιστικής κυ έρνησης με επικε αλή τ ν Mat­teo Renzi.

[σ ι κυ ερνώντες είναι α σιωμέν ι στ σ έδι τ υ ευρώ, η πείρα υπ δεικνύει πως θα ρ υν τρ π να τ συντηρήσ υν. Η άν δ ς των αντισυστημικών κ μμάτων απειλεί την επι ίωση τ υ ευρώ επειδή τ ενιαί ν μισμα ε/αρτάται απ την διατήρηση των συμ ωνιών πρ -ευρώ ανάμεσα στις 18 ώρες π υ υι θέτησαν τ ν μισμα. [σ ι αρ ηγ ί π υ γύρω απ τ τραπέWι σε μία ακ μη «έκτακτη σύν δ κ ρυ ής» στις Βρυ/έλλες παραμέν υν υσιαστικά λ ι α σιωμέν ι στ σ έδι , η πείρα υπ δεικνύει πως θα τα κατα έρ υν.

Στη θεωρία, ΣΥΡΙZΑ δε θα έσπαγε αυτή τη συμ ωνία. <ι έλληνες ριW σπαστικ ί λένε πως έ υν σκ π να διατηρήσ υν τη ώρα τ υς εντ ς της ευρωWώνης. Τ πρ λημα είναι πως θέλ υν να διαγράψ υν περίπ υ τ μισ ε/ωτερικ ρέ ς της Ελλάδας – μια απαίτηση π υ πιθανώς δε θα γίνει απ δεκτή απ τα υπ λ ιπα μέλη της ευρωWώνης και κυρίως τη Γερμανία.

< ΣΥΡΙZΑ μπ ρεί να έ ει δίκι πως τα ρέη της Ελλάδας υσιαστικά δεν μπ ρ ύν να απ πληρωθ ύν. Αλλά η π λιτική τ υ «επε- κτείν υμε και υπ κριν μαστε» (επεκτείν υμε την περί δ απ πληρωμής και υπ κριν μαστε πως λα τα ρέη τελικώς θα απ πληρωθ ύν) ήταν απαραίτητη για να επιστρέψ υν στη γερμανίδα καγκελάρι Άγκελα Μέρκελ να πείσει τ υς ψη ρ υς της για τις κατά συρρ ή διασώσεις. Εάν ειπωθεί τώρα στ υς γερμαν ύς ψη ρ υς πως λα αυτά τα δάνεια στην Ελλάδα δε θα απ πληρωθ ύν στην πραγματικ τητα, μπ ρεί και εκείν ι να στρα ύν στα άκρα. Η δύναμη π υ ανε αίνει στη γερμανική π λιτική ρίσκεται στα δε/ιά και ι στα αριστερά, και έ ει τη μ ρ ή τ υ αντιευρωπαϊκ ύ κ μματ ς Al­ter­na­tive for Ger­many. Υπάρ υν και ε/ωτερικ ί παράγ - ντες π υ η Γερμανία θα πρέπει να είναι π λύ πρ σεκτική να μη δώσει έδα ς στ ν ΣΥΡΙZΑ. Μια διαγρα ή ρέ υς για την Ελλάδα ίσως και είναι ε ικτή – ωστ σ θα άν ιγε την π ρτα για παρ μ ιες απαιτήσεις απ την Ιταλία, την Π ρτ γαλία, την Ιρλανδία, την Ισπανία και ακ μη και τη Γαλλία.

Είναι αρκετά εύκ λ να δ ύμε πώς θα μπ ρ ύσε να δημι υργηθεί πρ λημα στην ευρωWώνη. [μως πώς θα μπ ρ ύσε να απ - ευ θεί; Υπάρ υν δύ ασικ ί τρ π ι. Αρ ικά, ι έλληνες ψη ρ ι μπ ρεί να ηθ ύν. Η δια ρά τ υ ΣΥΡΙZΑ απ τα παραδ σιακά κ μματα έ ει ελαττωθεί τις τελευταίες μέρες και ίσως πέσει ακ μη περισσ τερα απ τώρα έως τις 25 Ιαν υαρί υ. Αυτ θα μπ ρ ύσε να επιτρέψει σε κ μματα τ υ κέντρ υ να συσπειρωθ ύν και να απ μακρύν υν τα αντισυστημικά κ μματα – ένα μ τί π υ έ ει γίνει αρκετά σύνηθες στην Ευρώπη.

Δεύτερ ν, ακ μη κι αν ΣΥΡΙZΑ καταλά ει την ε/ υσία, είναι πιθαν τ κ μμα να μετριάσει τις απαιτήσεις τ υ μ λις αντικρύσει την ά υσσ της ρε κ πίας. Τίπ τα δε ηθά στη συγκέντρωση σ η θέα των άδειων ταμείων. Και ι γερμαν ί ίσως πρ ύν σε περισσ τερ υς συμ ι ασμ ύς ταν λά υν υπ ψη την αναρ ία π υ θα μπ ρ ύσε να /εσπάσει με την έ/ δ της Ελλάδας απ τ ευρώ.

< άτσαλ ς συμ ι ασμ ς είναι τ απ τέλεσμα π υ αίνεται πως περιμέν υν ι αγ - ρές. Αυτ είναι π υ υπ δεικνύει η πρ σ ατη ιστ ρία πως θα συμ εί. Ωστ σ η ιστ ρία τ υ ευρώ ακ μη ε/ελίσσεται. Και ένα ευτυ ισμέν τέλ ς δεν είναι καθ λ υ δεδ μέν .

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.