««™™ÎÎÏÏËËÚÚ‹‹»» ¯¯ÚÚÔÔÓÓÈÈ¿¿ ÙÙÔÔ 22001144 ÁÁÈÈ·· ÙÙÔÔ ÃÃ..∞∞..

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων τριών ετών κατέγραψε τ 2014 Γενικ ς Δείκτης, τ υ *ρηματιστηρί υ Αθηνών υπ ωρώντας κατά 28,94%. < Γ.Δ. έ θασε μέσα στ περασμέν έτ ς στις 1.379 μ νάδες (στις 19 Μαρτί υ) αλλά στις 29 Δεκεμ ρί υ υπ ώρησε μέ ρι τις 756 μ νάδες Αντίστ ι η η πτώση και για τ ν δείκτη υψηλής κε αλαι π ίησης με υψηλ στις 445 μ νάδες και αμηλ στις 240.

Στις επιμέρ υς μετ ές απ λ γισμ ς είναι ακ μη πι σκληρ ς α ύ αρκετές μετ ές έγραψαν Wημιές π υ /επέρασαν μέ ρι και τ 50%.

Ενδεικτικά στ υς μεγαλύτερ υς αμέν υς της ρ νιάς συμπεριλαμ άν νται ι μετ ές των: ΔΕΗ (-50%), ΕΥΑΘ (51%), ΕΛΠΕ (-50%), Fri­go­glass (-67%), ΣΩΛΚ (-62%), Σιδεν ρ (-73%) και Ανεμ ς (-62%). Απ την άλλη πλευρά, με κέρδη υπ δέ νται τ 2015 ι μετ ές των: Folli Fol­lie, με ετήσια απ δ ση της τά/ης τ υ 14%, Ae­gen με κέρση 15%, Gri­valia με άν δ 11,7% αλλά και η μετ ής Σαράντης με θετική απ δ ση 7,7%. Μικρές ι απώλειες για τ ν <ΤΕ (4,2%), τ ν <ΠΑΠ (-7%), αλλά και τ ν Τιτάνα (-7,6%).

Σε ,τι α ρά τις τραπεWικές μετ ές ι απώλειες ήταν αρκετά αριές α ύ μέσα στ 2014 η Eurobank υπ ώρησε κατά 65,5%, η Εθνική κατά 62%, η Πειραιώς κατά 35,5% και η Al­pha Bank κατά 27,3%.

Η Αθήνα εμ άνισε την τρίτη ειρ τερη επίδ ση παγκ - σμίως (28,9%) μετά τις αγ ρές της <υκρανίας και της Ρωσίας. <ι αρνητικές απ δ σεις, μως στις τραπεWικές μετ ές ήταν π λύ μεγαλύτερες ενώ υψηλές ήταν και ι απώλειες απ τιμές των αυ/ήσεων κε αλαί υ ταν στην Ελλάδα τ π θετήθηκαν 8,5 δισ. ευρώ, κυρίως απ τ ε/ωτε- ρικ .

[πως σημείωνε επικε αλής αναλυτής της Beta Se­cu­ri­ties, Μάν ς *ατWηδάκης, τ 2014 ήταν μια ρηματιστηριακή ρ νιά με δύ πρ σωπα. Τ πρώτ ε/άμην αρακτηρίστηκε απ αν δικές τάσεις και έντ νες εισρ ές κε αλαίων τ σ πρωτ γενώς σ και δευτερ γενώς. Τ ρηματιστήρι πρ ε/ λησε τ γύρισμα της ικ ν μίας στ δεύτερ και τ τρίτ τρίμην της ρ νιάς, την επιτυ ή έ/ δ της Ελλάδας στις αγ ρές με δύ εκδ σεις μ λ γων και την επιτυ ή έκ αση των εγ ειρημάτων κε αλαιακής ενίσ υσης των τραπεWών. Τ δεύτερ ε/άμην τ υ 2014 ήταν ρτισμέν απ τις π λιτικές ε/ελί/εις. Μετά τ Σεπτέμ ρι και καθώς η καθυστέρηση της 5ης α/ι λ γησης πλησίαWε επικίνδυνα στην ημερ μηνία της Πρ εδρικής εκλ γής η αγ ρά σταδιακά ενσωμάτωσε τ παράγ ντα τ υ π λιτικ ύ ρίσκ υ επιστρέ ντας στην εσωστρέ εια.

Σε ένα τ σ ευμετά λητ περι άλλ ν, είναι δύσκ λ να καθ ρίσει κανείς τ π τε η αγ ρά θα μπ ρ ύσε να πιάσει πάτ , σ λιάWει Μάν ς *ατWηδάκης της Beta *ρηματιστηριακή, σε ανάλυσή τ υ για την ελληνική αγ ρά. Ωστ σ , πως λέει, ι επενδυτές θα πρέπει να παρακ λ υθ ύν την Ελλάδα πρ σεκτικά. Στ ασικ της σενάρι η ρηματιστηριακή αναμένει κυ έρνηση (είτε με τ σημεριν συνασπισμ ή υπ την ηγεσία τ υ ΣΥΡΙZΑ) π υ δεν θα πρ - ωρήσει σε μετωπική σύγκρ υση με την ΕΕ. Σε αυτή την περίπτωση, ι επενδυτές θα πρέπει να επικεντρωθ ύν σε π ι τικά “ αρτιά” και σε εταιρείες με ισ υρ ύς ισ λ γισμ ύς και ταμειακές ρ ές, πως ι : <ΤΕ, Jumbo, <ΠΑΠ, Μυτιληναί ς, Folli Fol­lie και Ελληνικά *ρηματιστήρια. Με άση τ ειρ τερ σενάρι , αναμένεται πτώση 25% στην αγ ρά απ τα σημερινά επίπεδα (με τ ν Γενικ Δείκτη στις 600 μ νάδες), κάτι π υ συνεπάγεται κε αλαι π ίηση μ λις 22% ως π σ στ τ υ ΑΕΠ (έναντι τ υ ιστ ρικ ύ μέσ υ ρ υ στ 55%), ένα ε/αιρετικά αμηλ ΡΕ 2015 και σημαντικές μειώσεις στα ίδια κε άλαια.

Αν και δεν υπάρ υν “παντ ς καιρ ύ” μετ ές, σ λιάWει η ΒΕΤΑ, αυτές με δυνατ ύς ισ λ γισμ ύς και δυναμική στα κέρδη θα πρ σελκύσ υν τ ενδια έρ ν ταν π λιτικ ς κίνδυν ς επιστρέψει σε υσι λ γικά επίπεδα.

Υπ αυτή την ένν ια τα κριτήρια για την επιλ γή των μετ ών απ τ υς αναλυτές της ρηματιστηριακής έγιναν με άση: i) Τις παρελθ ύσες επιδ σεις στη δια είριση κρίσεων ii) Τη διεθνή έκθεση (Πωλήσεις / ε/αγωγές), iii) τα κέρδη και τις ταμειακές ρ ές iv) τ μέγεθ ς και τη σημασία της εταιρείας.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.