ΠΠ UUSSBB ÛÛÙÙËËÚÚ››˙˙ÂÂÈÈ ÙÙÔÔ˘˘˜˜ ÊÊ››ÏÏÔÔ˘˘˜˜ ÙÙˆˆÓÓ ÂÂÊÊËË‚‚ÈÈÎÎÒÒÓÓ ÍÍÂÂÓÓÒÒÓÓˆˆÓÓ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

[λ ι έ υμε δικαίωμα στα *ριστ ύγεννα, τη μεγάλη γι ρτή της αγάπης και της συμπαράστασης, κυρίως τα παιδιά! Γι’ αυτ έτ ς τα *ριστ ύγεννα , η USB BANK, στ πλαίσι της εταιρικής κ ινωνικής ευθύνης στήρι/ε και ενίσ υσε ικ ν μικά τ σύνδεσμ «<ι Φίλ ι των Ε η ικών ενώνων Λευκωσίας», με σκ π την υλ π ίηση των στ ων τ υ Συνδέσμ υ.

< σύνδεσμ ς ιδρύθηκε τ 2006, με σκ π να παρέ ει κάθε δυνατή ήθεια και στήρι/η, ηθική, ικ ν μική και ψυ λ γική στ υς ε ή υς των /ενώνων, πρ σ έρ ντας τη συνεργασία και συμπαράσταση τ υ στ Επαρ ιακ Γρα εί Ευημερίας Λευκωσίας, τ π ί είναι υπεύθυν για τη λειτ υργία των Ε η ικών ενώνων.

<ι ασικ τερ ι στ ι τ υ Συνδέσμ υ είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών με ε/ειδικευμένη και ατ μική διδασκαλία, η ανάπτυ/η και η ευημερία των ε ή ων, η ψυ αγωγία τ υς αλλά και η κ ινωνική πρ - σαρμ γή τ υς, η παρ ή ήθειας για ε/εύρεση εργασίας καθώς επίσης η ελτίωση και ε/ πλισμ ς των κτιριακών εγκαταστάσεων για τη δημι υργία εν ς Wεστ ύ και άνετ υ περι άλλ ντ ς.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.