KK‡‡ÚÚÔÔ˜˜ Îη·ÈÈ Â¢˘ÚÚÒÒ –– ∞∞ÏÏ‹‹ııÂÂÈȘ˜ Îη·ÈÈ „„¤¤ÌÌ··ÙÙ··

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Επειδή συνε!ί/ νται ι συ/ητήσεις για τ Ευρώ, ιδιαίτερα λ γω επικαιρ τητας με τις εκλ γές στην Ελλάδα, θεωρώ ρθ και απ επιστημ νικής και απ π λιτικής απ ψεως να εστιάσ υμε τη πρ σ !ή μας και να $εκαθαρίσ υμε τις θέσεις μας τ σ για τ Ευρώ σ και για τη π ρεία μας στην Ευρώπη και την Ευρω/ώνη. Αυτ πρέπει να τ πρά$ υμε λ ι και να μην κρύ νται πίσω απ λαϊκισμ ύς, ψευδ διλήμματα, συνθηματ λ γίες - υπ κρισίες και εκμετάλλευση των λαϊκών ευαισθησιών και πρ λημάτων.

Καταθέτω την άπ ψη μ υ δηλών ντας εμ αντικά τι θεωρώ σημαντικ εθνικ επίτευγμα τ σ την έντα$η μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σ και στην Ευρω/ώνη. Έτσι παραθέτω ενδεικτικά ΠΕΝΤΕ ΣΗΜΕΙΑ π υ ενισ!ύ υν την θέση –αρ!ής τι στην Ευρώπη ανήκ υμε, στην Ευρώπη διεκδικ ύμε και στην Ευρώπη είμαστε, παραμέν υμε και συνε!ί- / υμε για να ενισ!ύσ υμε και να εμ αθύν υμε τις σ!έσεις, τη συνεργασία και τη κ ινή π ρεία και πρ πτική.

1. Με την !αραυγή τ υ 2015 ι !ώρες της Ευρω/ώνης αυ$ήθηκαν απ 18 σε 19 με την είσ δ της Λιθ υανίας. Παρά τα πρ λήματα στην Ευρω/ώνη, παρά την άν δ τ υ Ευρωσκεπτικισμ ύ, ακ μη μία !ώρα της Ε.Ε. με γνώμ να την ικ ν μική και κ ινωνική πρ δ της !ώρας και των π λιτών της απ - ασί/ει να γίνει μέλ ς της Ευρω/ώνης. ‘Ηδη τ 75% των !ωρών της Ε.Ε. ανήκ υν στην Ευρω/ώνη υι θετώντας τ Ευρώ ως τ κ ιν –δικ τ υς ν μισμα.

2. Στην ιστ ρία της Ευρω/ώνης καμία !ώρα δεν σκέ θηκε την απ !ώρηση τ υναντί ν νέες !ώρες πρ σπαθ ύν να γίν υν τ σ μέλη της Ε.Ε. σ και νέα μέλη της Ευρω/ώνης. Ακ μη και στην Ελλάδα π υ ρίσκεται σε ικ ν μική κρίση και για π λλά !ρ νια κάτω απ σκληρά μέτρα λιτ τητας, παρά τ τι ? ΣΥΡΙ\Α απειλεί με έ$ δ απ τ ευρώ Ελληνικ ς Λα ς, σύμ ωνα με πρ - σ ατη δημ σκ πηση σε εκπληκτικ π σ στ 74%, θέλει παραμ νή στ Ευρώ.

3. Στη πατρίδα μας , αυτ ί π υ έ εραν την κυπριακή ικ ν μία στα πρ θυρα ασύντα- κτης !ρε κ πίας, με περισσ θράσ ς εκμεταλλευ μεν ι την ργή και αγανάκτηση τ υ λα ύ για σκληρές απ άσεις της Ευρώπης πρ σπάθησαν να στηρί$ υν τη θέση, να συρθεί η !ώρα στ ν καταστρ ικ κατή ρ της ε$ δ υ της !ώρας απ τ Ευρώ. Φυσικά δεν ε$ήγησαν στ λα τι δεν ταίει τ Ευρώ για τη κακή διακυ έρνηση τ υς, τις σπατάλες, τα σκάνδαλα, τα ελλείμματα, την μη έγκαιρη υπ γρα ή μνημ νί υ, τ διπλασιασμ τ υ !ρέ υς μέσα σε μία πενταετία.

4. Η μικρή Κύπρ ς σήμερα ανήκει στη /ώνη τ υ Ευρώ. Αυτ τ ισ!υρ πλε νέκτημα δήγησε τα τελευταία !ρ νια να καταστεί η Κύπρ ς Κέντρ Παρ !ής Cρηματ ικ ν μικών Υπηρεσιών κι’ απέ υγε τ π ς ν μισματικές αναταρά$εις π υ σήμερα υ ίστανται ν μίσματα ισ!υρών ικ ν μιών πως η Ρωσία. Φυσικά η Κύπρ ς επλήγην ικ ν μικά τα τελευταία !ρ νια ε$αιτίας της σταθερής π ρείας ικ ν μικής !ρε κ πίας π υ δήγησαν εσ αλμένες π λιτικές.

5. Παρά ταύτα κάπ ι ι ‘επι ανείς ωστήρες’ συνε!ί/ υν να εμπαί/ υν τ λα παραπλανώντας τι τά!ατες με την έ$ δ απ τ Ευρώ και τη μετά αση στη Λίρα θα ευημερ ύν ι π λίτες. Μέγα ψέμα με καταστρ ι- κές συνέπειες. Εάν η πανίσ!υρη Κεντρική Ρωσική Τράπε/α ‘ρί!ν ντας’ δισεκατ μμύρια ρ ύ λια στην αγ ρά δεν μπ ρεσε να συγκρατήσει τ ρ ύ λι, τ π ί υπ τιμήθηκε μέσα σε έ$ι μήνες περισσ τερ απ 50%, δεν !ρειά/εται νάσαι ικ ν μ λ γ ς για να αντιλη θείς π υ θα δηγείτ η Κυπριακή Λίρα με την υπ τίμηση και π υ θα κατρακυλ ύσε η ικ ν μία και ι κύπρι ι π λίτες. ?υσιαστικά, ενώ η παρ ύσα κυ έρνηση, με π λλ ύς αγώνες αλλά και με αιματηρές θυσίες τ υ κυπριακ ύ λα ύ, έσωσε τ τ π απ την !ρε κ πία τ 2013, κάπ ι ι άλλ ι π υ απ τελ ύν τ Λ πυ της Λίρας και ‘συμπτωματικά’ ανήκ υν και σ’ αυτ ύς π υ δεν ήθελαν την Κύπρ στην Ε.Ε. επιδιώκ υν να μας δηγήσ υν στη έ αιη !ρε κ πία μέσω της ε$ δ υ απ τ Ευρώ και την επιστρ ή στη Λίρα.

Για την πατρίδα μας, για την ευημερία τ υ τ π υ και τ υ λα ύ, για την πρ πτική τ υ μέλλ ντ ς δεν υπάρ! υν διλήμματα και δεν απαιτ ύνται πειραματισμ ί και στ ι!ήματα, Τ στ ί!ημα τ κέρδισε τ π ς με την έντα$η στην Ε.Ε. καθώς και με την είσ δ στην Ευρω/ώνη. Σε μας επα ίεται να α$ι π ιήσ υμε τη θέση μας στην Ευρώπη πρ ς ελ ς τ υ τ π υ και των π λιτών.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.