ΔΔÚÚ.. ∫∫‡‡ÚÚÔÔ˘˘:: √√ÏÏÔÔÎÎÏÏ‹‹ÚÚˆˆÛÛËË ÙÙˢ˜ ¢¢¶¶ ÁÁÈÈ·· ··‡‡ÍÍËËÛÛËË ÌÌÂÂÙÙÔÔ¯¯ÈÈÎÎÔÔ‡‡ ÎÎÂÂÊÊ··ÏÏ··››ÔÔ˘˘

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Την λ κλήρωση της Δημ σιας Πρ σ ράς, της τρίτης και τελευταίας άσης της Αύ$ησης Μετ !ικ ύ Κε αλαί υ ανακ ίνωσε η Τράπε/α Κύπρ υ.

Η Τράπε/α έ!ει παραλά ει έγκυρες αιτήσεις στ πλαίσι της Δημ σιας Πρ σ ράς για 567.188 νέες Συνήθεις Μετ !ές στην τιμή των 0,24 ευρώ ανά μετ !ή, συν λικής α$ίας 136.125 ευρώ. Με άση τα πι πάνω απ τελέσματα της Δημ σιας Πρ σ ράς, συν λικ ς αριθμ ς των Εκδ μένων Συνήθη Μετ !ών της Τράπε/ας θα ανέλθει σε 8.922.944.533 ν μαστικής α$ίας 0,10 ευρώ ανά μετ !ή και τ Εκδ μέν Μετ !ικ Κε άλαι της Τράπε/ας θα ανέλθει στα 892.294.453,30 ευρώ.

Η Τράπε/α θα πρ !ωρήσει με την έκδ ση των Μετ !ών της Δημ σιας Πρ σ ράς και την υπ λή της Αίτησης για Εισαγωγή των Μετ !ών της Δημ σιας Πρ σ ράς στ Cρηματιστήρι Α$ιών Κύπρ υ ( CΑΚ) και στ Cρηματιστήρι Αθηνών (CΑ) και διαπραγμάτευση των Μετ !ών της Δημ σιας Πρ σ ράς στην Κύρια Αγ ρά τ υ CΑΚ και τ υ CΑ στ άμεσ μέλλ ν. Σ!ετικές ανακ ινώσεις θα εκδ θ ύν σε εύθετ !ρ ν .

?ι ρ ι σε Κε αλαία έ! υν την ένν ια και την ερμηνεία ως απ δίδεται στην εν τητα «Ερμηνεία 'ρων» τ υ Ενημερωτικ ύ Δελτί υ ημερ μηνίας 26 Ν εμ ρί υ 2014 ( πως συμπληρώθηκε και τρ π π ιήθηκε απ τ Συμπληρωματικ Ενημερωτικ Δελτί της Τράπε/ας, ημερ - μηνίας 12 Δεκεμ ρί υ 2014), τ π ί είναι διαθέσιμ στην ιστ σελίδα της Τράπε/ας στ www.bankof­cyprus.com (επιλέ$τε Σ!έσεις Επενδυτών/Αύ$ηση Κε αλαί υ 2014/Φάση 3- Ενημερωτικ Δελτί ).

Τέλ ς πως τ νί/εται απ την Τράπε/α η παρ ύσα ανακ ίνωση δεν θα πρέπει να εκλη θεί ως πρ σ ρά ή πρ - σκληση για πρ σ ρά αγ ράς π ιωνδήπ τε κινητών α$ιών στις Ηνωμένες Π λιτείες και δεν θα πρέπει να εκλη θεί ως πρ σ ρά, πρ σκληση ή πώληση σε π ιαδήπ τε π λιτεία ή δικαι δ σία στην π ία η εν λ γω πρ σ ρά, πρ σκληση, ή πώληση θα ήταν παράν μη. ?ι κινητές α$ίες δεν έ! υν εγγρα εί σύμ ωνα με τ ν αμερικανικ ν μ U.S. Se­cu­ri­ties Act of 1933, πως αυτ ς τρ π π ιήθηκε, και δεν μπ ρ ύν να πρ σ ερθ ύν ή πωληθ ύν στις Ηνωμένες Π λιτείες εκτ ς εάν ε αρμ /εται κάπ ια ε$αίρεση απ τέτ ια εγγρα ή. Καμία δημ σια πρ σ ρά κινητών α$ιών δεν θα διενεργηθεί στις Ηνωμένες Π λιτείες.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.