ΔΔÔÔ ÚÚÒÒÙÙÔÔ ‚‚‹‹ÌÌ·· ÁÁÈÈ·· ÙÙËËÓÓ ··ÔÔÎÎÚÚ··ÙÙÈÈÎÎÔÔÔÔ››ËËÛÛËË ÙÙˢ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τ πρώτ &ήμα για απ κρατικ π ίηση της Cyta έκανε η κυ&έρνηση, με την επιλ γή της επενδυτικής τράπε ας Cit­i­group, ως ρηματ ικ ν μικ ύ συμ& ύλ υ π υ θα πρ ωθήσει τη διαδικασία. Τ ν δι ρισμ$ των συμ& ύλων ανακ ίνωσε και επίσημα θες η Μ νάδα Απ κρατικ π ιήσεων.

Ανα έρεται $τι έ υν υπ γρα εί συμ&άσεις ανα ρικά με τη διαδικασία απ κρατικ π ίησης της Cyta με τ ν ίκ Cit­i­group Global Mar­kets για την παρ ή ρηματ ικ ν μικών υπηρεσιών και με την κ ιν πρα ία απ τελ ύμενη απ$ τ υς ίκ υς Price­wa­ter­house­Coop­ers Limited, Price­wa­ter­house­Coop­ers Business So­lu­tions SA και Price­wa­ter­house­Coop­ers SA για την παρ ή λ γιστικών υπηρεσιών.

Η Cyta έ ει κηρυ θεί ρέας υπ κείμεν ς σε απ - κρατικ π ίηση με &άση υπ υργικ$ διάταγμα π υ εκδ$θηκε στις 28 Μαρτί υ 2014.

Eπως ανα έρεται σε ανακ ίνωση, ι διαγωνισμ ί δι - ρισμ ύ συμ& ύλων διενεργήθηκαν με την έγκριση της διυπ υργικής επιτρ πής απ κρατικ π ιήσεων για την υπ & ήθηση τ υ έργ υ της μ νάδας απ κρατικ π ιήσεων.

«@ δι ρισμ$ς συμ& ύλων με απ δεδειγμένη κατάλληλη τε ν γνωσία και εμπειρίες π υ να είναι σε θέση να παρέ υν τις απαιτ ύμενες ε ειδικευμένες υπηρεσίες θεωρείται απαραίτητ ς για την επίτευ η των στ$ ων για την απ κρατικ π ίηση της Cyta π υ είναι η ε εύρεση και πρ σέλκυση κατάλληλ υ στρατηγικ ύ επενδυτή για τ μακρ πρ$θεσμ $ ελ ς τ υ ργανισμ ύ και τη διασ άλιση τ υ δημ$σι υ συμ έρ ντ ς», σημειώνεται στην ανακ ίνωση. Στ ίδι πλαίσι αναμένεται να λ κληρωθεί άμεσα δι ρισμ$ς ν μικ ύ και τε νικ ύ, εμπ ρικ ύ συμ& ύλ υ. Τ νί εται $τι ι διαγωνισμ ί επιλ γής διενεργήθηκαν με αυστηρές και δια ανείς διαδικασίες στη &άση των ν$μων και καν νισμών π υ διέπ υν τη σύναψη δημ σίων συμ&άσεων. Πρ στίθεται $τι ι διαγωνισμ ί επιλ γής ήταν αν ι τ ί για συμμετ ή κάθε ενδια ερ$μεν υ. @ι σ ετικές α ι λ γήσεις έγιναν απ$ επιτρ πές α ι λ$γησης και κατακυρώθηκαν απ$ τ συμ& ύλι πρ σ - ρών τ υ υπ υργεί υ ικ ν μικών. Τ περιε $μεν των εγγρα ών πρ σ ρών και η διαδικασία έ εραν επίσης τη σύμ ωνη γνώμη της τρ$ικας.

«Η άμεση έναρ η ισ ύ ς των συμ&άσεων σηματ δ - τεί τ εκίνημα της διαδικασίας πρ ετ ιμασίας για την απ κρατικ π ίηση της Cyta. Με την λ κλήρωση τ υ σ εδί υ πρ ετ ιμασίας, θα εκινήσει η διαδικασία ανα ήτησης στρατηγικ ύ επενδυτή π ί ς θα είναι σε θέση να μετα έρει την απαραίτητη τε ν γνωσία και θα συμ&άλει στ ν εκσυγ ρ νισμ$ και την ανα&άθμιση των δραστηρι τήτων καθώς και της ανταγωνιστικ$τητας της Cyta, $πως πρ ν είται απ$ τη σ ετική υπ υργική απ$ αση, ημερ μηνίας 5 Δεκεμ&ρί υ 2013», καταλήγει η ανακ ίνωση. Με &άση τ πρ$γραμμα, η πώληση της Cyta πρέπει να λ κληρωθεί εντ$ς τ υ 2015 και τ κράτ ς πρέπει να εισπρά ει συν λικά 1 δις ευρώ μέ ρι τ 2016 απ$ τη διάθεση κρατικών περι υσιακών στ ι είων.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.