√ Draghi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÎÏËÛË Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Αύρι Πέμπτη η ΕΚΤ συνεδριά ει σε μία απ$ τις πι κρίσιμες συνεδρίες της την τελευταία 10ετία.

@ Mr. Draghi και ι συνεργάτες τ υ καλ ύνται να υλ π ιήσ υν αυτ$ π υ εδώ και μήνες έ υν δεσμευτεί πως θα πρά υν. Να πρ ωρήσ υν σε π σ τική αλάρωση (QE) στην απέλπιδα πρ σπάθεια τ υς να στηρί υν την παραπαί υσα και &υθισμένη στην ύ εση Ευρω ώνη. Μια ευρω ώνη π υ έ ει εισέλθει και σε παρατεταμέν απ πληθωρισμ$ καθιστώντας τ QE περισσ$τερ απ$ αναγκαί .

Παρ$λ π υ τ QE είναι πρ ε λημέν απ$ τις αγ ρές σε π σ στ$ πέραν τ υ 90% τ πρ$γραμμα αγ ράς κρατικών μ λ$γων παραμένει η πρώτη είδηση για τις διεθνείς αγ ρές και η πρ σδ κία αυτής κυριαρ εί. Μάλιστα η “γνώμη” π υ ε έ ρασε δημ σίως εισαγγελέας π υ έ ει αναλά&ει να κρίνει την ν μιμ$τητα των πρ ηγ ύμενων αγ ρών (2011- 2012 @ΜΤ) έ ει δημι υργήσει ένα θετικ$ πλαίσι για τ ν Draghi πρ δικά ντας αντίστ ι α θετική γνώμη και απ$ τ ευρωπαϊκ$ δικαστήρι .

@ι $ρ ι $μως με τ υς π ί υς αυτή η αγ ρά θα γίνει “αλά Ευρωπαϊκά”, θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη είδηση και θα επηρεάσει την στάση των αγ ρών κε αλαί υ απέναντι στην Ευρω ώνη καθώς θα καταγρά ει έμπρακτα τ κατά π$σ ι ικ ν μίες της Ευρω ώνης στ ν νέ αύλ κύκλ υπερ ρέωσης και απ πληθωρισμ ύ μπαίν υν με “λιγ$τερη” κ ινή ν μισματική π λιτική ή $ ι. @ι αγ ρές &έ&αια πιέ υν τ μέγεθ ς τ υ QE να είναι κ ντά στ μέγεθ ς άλλων κεντρικών τραπε ών και να κάν υν ...$πως η Fed. Δηλαδή να “ρί υν” κε άλαια στην ευρωπαϊκή ικ ν μία με τ ν τρ$π π υ τ έκαναν για πέντε ρ$νια ι ΗΠΑ και συνε ί υν να τ κάν υν ι γιαπωνέ ι, αγ ρά ντας κρατικ$ και εταιρικ$ ρέ ς.

Και $λα αυτά την ίδια ώρα π υ σύσσωμ ς, Γερμανικ$ς τύπ ς και Μέρκελ, σε ακ$μα μια επίδει η εσωστρέ ειας, αλα νείας και αδιαλλα ίας κλιμακών υν τις πρ σπάθειες για τη μη υλ π ίηση των σ εδίων της ΕΚΤ.

Eπως απ καλύπτει σε νέ δημ σίευμά τ υ τ πρακτ - ρεί Reuters, η Bun­des­bank επι ειρεί να περι ρίσει τ μέγεθ ς τ υ πρ γράμματ ς αγ ράς κρατικών μ λ$γων (QE) της ΕΚΤ, ή ακ$μη και να τ ανα&άλλει...

Σύμ ωνα με τ Reuters, η Bun­des­bank επι ειρεί πράγματι να περι ρίσει τ εύρ ς και τ μέγεθ ς τ υ επικείμεν υ πρ γράμματ ς αγ ράς κρατικών μ λ$γων της ΕΚΤ.

Μάλιστα, ι ίδιες πληρ ρίες ανα έρ υν πως η κεντρική γερμανική τράπε α δίνει μά η για να μην ανακ ινωθ ύν την Πέμπτη 22/1 ι λεπτ μέρειες της ΕΚΤ για την π λυαναμεν$μενη έναρ η τ υ πρ γράμματ ς αγ ράς κρατικών μ λ$γων.

Στ ίδι μήκ ς κύματ ς κινείται τις τελευταίες ημέρες και Γερμανικ$ς τύπ ς.

«No, dot­tore Draghi» ανα έρει η Frank­furter All­ge­meine για τ πρ$γραμμα αγ ράς μ λ$γων της ΕΚΤ π υ εικά εται $τι θα ανακ ινωθεί την Πέμπτη, $πως μεταδίδει η Deutsche Welle.

Η ε ημερίδα συμμερί εται τις ενστάσεις της Vαμπίνε Λά υτενσλεγκερ, η π ία εκπρ σωπεί τη Γερμανία στην κ ρυ ή της ΕΚΤ και επισημαίνει:

«@ι αγ ρές κρατικών μ λ$γων δεν μπ ρ ύν να είναι παρά τ ύστατ $πλ της ν μισματικής π λιτικής σε μία κατάσταση απελπισίας. Ακ$μα και τ$τε θα ήταν α&έ&αιη η επίδρασή τ υς. Αλλά σήμερα δεν &ιών υμε μία τέτ ια κατάσταση. Η ευρω ώνη δεν έ ει έντ ν πρ$&λημα απ πληθωρισμ ύ και υπάρ υν ενδεί εις συγκρατημένης αισι δ ίας, καθώς αρ ί υν να &ελτιών νται ρισμέν ι ν μισματικ ί δείκτες».

«Ριψ κίνδυνη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε ας» &λέπει η Rheinis­che Post.

Ακ$μα και η An­gela Merkel σε μια απέλπιδα και ίσως τελευταία της πρ σπάθεια τ νί ει πως ι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνε ιστ ύν και η δράση της ΕΚΤ δεν πρέπει να απ πρ σανατ λίσει τις ευρωπαϊκές ώρες, γεγ ν$ς π υ συνεπάγεται την απώλεια εδά υς, στην πρ σπάθεια υλ π ίησης των μεταρρυθμίσεων.

Πάντως, παρά τη γερμανική αντίδραση, M. Draghi εμ ανί εται απ ασισμέν ς να υλ π ιήσει τη δέσμευσή τ υ για στήρι η των ευρωπαϊκών κρατικών μ λ$γων, ως μέτρ ενίσ υσης τ υ πληθωρισμ ύ. @ι αγ ρές στ σύν λ τ υς έ υν είδη πρ ε λήσει τ QE και μια πιθανή ματαίωση τ υ θα σήμαινε την απ$λυτη καταστρ ή των ρηματαγ ρών. @ι αγ ρές πρ σδι ρί υν τ μέγεθ ς τ υ πρ γράμματ ς π σ - τικής αλάρωσης πάνω απ$ 500 δισ. Ευρώ. @π ι δήπ τε π σ$ κάτω απ$ 500 δις θα απ γ ήτευε τις αγ ρές και δεν θα εί ε την αντίδραση π υ θα επιθυμ ύσε η ΕΚΤ ενώ αντίθετα π ι δήπ τε π σ$ κ ντά στ 1 τρις θα ενθ υσία ε τις αγ ρές και πιθαν$ν να & ηθ ύσε την ΕΚΤ σε π λύ μεγαλύτερ &αθμ$ στ ν μ να ικ$ αυτ$ αγώνα της, έναντι στ ν απ πληθωρισμ$ και στην παρατεταμένη ύ εση.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.