√√ °°ÈÈ¿¿ÓÓÓÓˢ˜ μμ··ÚÚÔÔ˘˘ÊÊ¿¿ÎÎˢ˜ ÓÓ¤¤ÔÔ˜˜ ÀÀÔÔ˘˘ÚÚÁÁ­fifi˜˜ √√ÈÈÎÎÔÔÓÓÔÔÌÌÈÈÎÎÒÒÓÓ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

ρκίστηκε θες η νέα ελληνική κυ έρνηση υπ τ ν Πρωθυπ υργ Αλέ η Τσίπρα και έπιασε αμέσως δ υλειά. Για πρώτη $ ρά ι περισσ τερ ι υπ υργ ί έδωσαν π λιτικ ρκ , ενώ ρισμέν ι -ανάμεσά τ υς και υπ υργ ί π υ πρ έρ νται κυρίως απ τ υς Ανε άρτητ υς Έλληνες- επέλε αν να δώσ υν θρησκευτικ ρκ .

Με θρησκευτικ ρκ ρκίστηκαν ι: Πάν ς Καμμέν ς, Παναγιώτης Κ υρ υμπλής, Γιάννης Παν ύσης, Μαρία Κ λλια-Τσαρ υ ά, Έλενα Κ υντ υρά, Πάν ς Σγ υρίδης, Παναγιώτης Νικ λ ύδης, Δημήτρης Μάρδας. ι υπ λ ιπ ι έδωσαν π λιτικ ρκ .

Η τελετή ρκ μωσίας καθυστέρησε λ γω διαδικαστικών θεμάτων, επειδή έπρεπε να υπ γρα$ ύν τα πρ εδρικά Διατάγματα με τα νέα υπ υργεία, αλλά και επειδή έπρεπε να γίνει δια ωρισμ ς σων ήθελαν να ρκιστ ύν με π λιτικ ρκ και σων ήθελαν να ρκιστ ύν με θρησκευτικ ρκ .

Πρ σερ μεν ς στ Πρ εδρικ Μέγαρ αντιπρ εδρ ς της κυ έρνησης Γιάννης Δραγασάκης δήλωσε τι την ικ ν μία την ειρί= νται ι αρμ δι ι υπ υργ ί και εκείν ς θα πρ σπαθήσει να εισάγει τ ν συντ νισμ και τη συνεργασία.

Σε ,τι α$ ρά τις πρώτες αντιδράσεις των Ευρωπαίων κ. Δραγασάκης επισήμανε τι « λ ι καταλα αίν υν πως ρειά=εται μια αλλαγή π λιτικής και μένει να τ κάν υμε πι συγκεκριμέν ».

Απ την πλευρά τ υ αναπληρωτής υπ υργ ς Διεθνών ικ ν μικών Σ έσεων, Ευκλείδης Τσακαλώτ ς, είπε τι «τα αυτιά των εταίρων είναι αν ι τά για σ υς έ υν κάτι να π υν».

Αισι δ ς εμ$ανίστηκε τ σ υπ υργ ς ικ ν μικών Γιάννης Βαρ υ$άκης, π ί ς έκανε λ γ για θετικά μηνύματα, σ και η αναπληρωτής υπ υργ ς ικ ν μικών Νάντια Βαλα άνη, η π ία αρκέστηκε να δηλώσει: «Θα τα κατα$έρ υμε».

Η νέα κυ έρνηση απαρτί=εται απ σαράντα μέλη, 13 υπ υργ ύς, 20 αναπληρωτές υπ υργ ύς και πέντε υ$υπ υργ ύς (εκ των π ίων έ ι γυναίκες). Τ ργαν γραμμα της νέας κυ έρνησης τ υ Αλέ η Τσίπρα περιλαμ άνει τέσσερα νέα υπ υργεία, στα π ία ενσωματών νται ι αρμ δι τητες άλλων υπ υργείων τα π ία καταργ ύνται, ενώ μετ ν μά= νται δύ άλλα υπ υργεία. Υπ υργ ς ικ ν μικών αναλαμ άνει Γιάννης Βαρ υ$άκης, υπ υργ ς Ε ωτερικών Νίκ ς Κ τ=ιάς, υπ υργ ς Εθνικής Άμυνας Πάν ς Καμμέν ς. Κυ ερνητικ ς εκπρ σωπ ς ρί=εται Γα ριήλ Σακελλαρίδης ενώ για την πρ εδρία της Β υλής θα πρ ταθεί η Kωή Κωνσταντ π ύλ υ.

Σύμ$ωνα με τ ργαν γραμμα της νέας κυ έρνησης συστήνεται υπ υργεί Εσωτερικών και Δι ικητικής Ανασυγκρ τησης στ π ί υπάγ νται ι υπηρεσίες και ι αρμ δι τητες των υπ υργείων: 1) Εσωτερικών, 2) Δι ικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρ νικής Διακυ έρνησης, 3) Δημ σιας Τά ης και Πρ στασίας τ υ Π λίτη και 4) Μακεδ νίαςΘράκης. Επιπλέ ν, συστήνεται υπ υργεί ικ ν μίας, Υπ δ μών, Ναυτιλίας και Τ υρισμ ύ στ π ί υπάγ νται ι υπηρεσίες και ι αρμ δι τητες των υπ υργείων: 1) Ανάπτυ ης και Ανταγωνιστικ τητας, 2) Ναυτιλίας και Αιγαί υ, 3) Τ υρισμ ύ και 4) Υπ δ μών, Μετα$ ρών και Δικτύων.

Στ νε συσταθέν υπ υργεί Παραγωγικής Ανασυγκρ τησης, Περι άλλ ντ ς και Ενέργειας υπάγ νται ι υπηρεσίες και ι αρμ δι τητες των υπ υργείων: 1) Περι άλλ ντ ς, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 2) Αγρ τικής Ανάπτυ ης και Τρ $ίμων και 3) ι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βι μη ανίας τ υ υπ υργεί υ Ανάπτυ ης και Ανταγωνιστικ τητας.

Πέραν αυτών, συστήνεται υπ υργεί Π λιτισμ ύ, Παιδείας και Θρησκευμάτων στ π ί υπάγ νται ι αρμ δι τητες και ι υπηρεσίες των υπ υργείων: 1) Π λιτισμ ύ και Αθλητισμ ύ και 2) Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ε άλλ υ, τ υπ υργεί Υγείας μετ ν μά=εται σε υπ υργεί Υγείας και Κ ινωνικών Ασ$αλίσεων και τ υπ υργεί Εργασίας, Κ ινωνικής Ασ$άλισης και Πρ ν ιας μετ ν μά=εται σε υπ υργεί Εργασίας και Κ ινωνικής Αλληλεγγύης και η Γενική Γραμματεία Κ ινωνικών Ασ$αλίσεων μετα$έρεται απ τ υπ υργεί Εργασίας και Κ ινωνικής Αλληλεγγύης στ υπ υργεί Υγείας και Κ ινωνικών Ασ$αλίσεων.

Qλες ι αρμ δι τητες, ι θέσεις και τ πρ σωπικ των υπ υργείων π υ συγ ωνεύ - νται μετα$έρ νται στα νέα υπ υργεία.

Παράλληλα, ανέ$ερε πως η νέα κυ έρνηση θα διαπραγματευθεί επ ικ δ μητικά με την ΕΕ για να αναδιαρθρώσει τ ρέ ς της ώρας και υπ γράμμισε τι αυτ π υ έ ει τώρα σημασία είναι «να καθίσ υμε και να μιλήσ υμε για τ ν καλύτερ τρ π αναδι ργάνωσης της απ πληρωμής τ υ ελληνικ ύ ρέ υς».

Γιάννης Βαρ υ$άκης γεννήθηκε στην Αθήνα τ 1961, π υ και τελείωσε τ Λύκει . Κατ πιν σπ ύδασε Μαθηματικά και ικ ν μικά στ Πανεπιστήμι τ υ Es­sex και τ υ Birm­ing­ham. Δίδα ε στα Πανεπιστήμια τ υ Es­sex, τ υ East Anglia, τ υ Cam­bridge και της Γλασκώ ης. Διετέλεσε Αναπληρωτής Καθηγητής ικ ν μικών στ Πανεπιστήμι τ υ Syd­ney στην Αυστραλία και Fel­low ικ ν μικής και Κ ινωνικής Ηθικής τ υ Καθ λικ ύ Πανεπιστημί υ της Lou­vain στ Βέλγι . Απ τ 2000 διδάσκει ικ ν μική θεωρία και π λιτική ικ ν μία στ Τμήμα ικ ν μικών Επιστημών τ υ Πανεπιστημί υ Αθηνών Ακ μα, τ 2003 ίδρυσε τ Διδακτ ρικ Πρ γράμμα τ υ Τμήματ ς (UADPhilE­con) (τ π ί και διηύθυνε μέ ρι τ ν κτώ ρι τ υ 2008). Διατελεί Διευθυντής τ υ Τ μέα Π λιτικής ικ ν μίας τ υ Τμήματ ς ικ ν μικών Επιστημών τ υ Πανεπιστημί υ Αθηνών. Τα ι λία τ υ περιλαμ άν υν τ υς τίτλ υς “Ra­tio­nal Con­flict” (Black­well, 1991), “Foun­da­tions of Eco­nomics” (Rout­ledge, 1998), “Θεωρία Παιγνίων” Είναι παντρεμέν ς με την Δανάη Στράτ υ και έ ει μία κ ρη, την \ένια.

κ. Βαρ υ$άκης αρακτηρί=εται τα τελευταία ρ νια απ τ ν αντιμνημ νιακ τ υ λ γ . Στ ι γρα$ικ τ υ υπάρ ει και η θέση συμ ύλ υ τ υ πρώην πρωθυπ υργ ύ, Γιώργ υ Παπανδρέ υ, π υ κατεί- ε απ τ 2004 μέ ρι και τ 2006. «Ήμ υν σύμ υλ ς τ υ ως τ 2006 αλλά δια$ώνησα και έ$υγα», είπε αρακτηριστικά.

Παρ λα αυτά, απ $εύγει να κατηγ ρήσει αν ικτά τ ν πρώην πρ εδρ τ υ ΠΑΣ Κ για τις επιλ γές τ υ, λέγ ντας: «Δεν πιστεύω τι Γιώργ ς Παπανδρέ υ εί ε δ λ , ήταν μως άτυ ς γιατί ε ελέγη πρωθυπ υργ ς πάνω στην κρίση. Είμαι απ αυτ ύς π υ επικρίν υν την πρωθυπ υργία τ υ αλλά δεν μ υ αρέσει και η ανθρωπ $αγία π υ επι ειρείται».

Τα διεθνή ΜΜΕ τ υ εί αν κάνει εκτενή α$ιερώματα ταν πρ σελή$θη ως ειδικ ς αναλυτής απ την εταιρεία ιντε παι νιδιών, Valve, για «συναλλαγές με εικ νικά ν μίσματα στην Κεντρική Διαγαλα ιακή Τράπε=α».

Με έδρα τ Σιάτλ των ΗΠΑ, ι κύριες ασ λίες τ υ Γιάννη Βαρ υ$άκη, α$ ρ ύν πλέ ν εικ νικά πλα, «$ νικές» μά ες και εικ νικά ν μίσματα.

Qπως απ κάλυψε ίδι ς, στην επίσημη ιστ σελίδα τ υ, η πρ ταση έγινε α$ ύ διευθύνων σύμ υλ ς της εταιρείας, Gabe Newell διά ασε τ άρθρ τ υ περί των ικ ν μικών ανισ τήτων μετα ύ Ελλάδας και Γερμανίας ενώ ίδι ς περιγρά$ει την νέα τ υ θέση «ως τ νειρ τ υ κάθε ικ ν μ λ γ υ π υ γίνεται πραγματικ τητα».

Άλλωστε, ι ι μη ανίες αντίστ ι ων παι νιδιών απ τελ ύν ένα ιδανικ πεδί έρευνας για τ υς ικ ν μ λ γ υς π υ μπ ρ ύν να επε εργά= νται στ ι εία και να ε άγ υν ασ$αλή συμπεράσματα σε συνθήκες π υ είναι αδύνατ να υπάρ υν στ ν πραγματικ κ σμ .

διευθυντής της εταιρείας, ανακ ινών - ντας την πρ σληψη τ υ γνωστ ύ ικ ν μ - λ γ υ, εί ε τ νίσει πως η Valve αντιμετώπι=ε έναν αριθμ ικ ν μικών πρ λημάτων, π υ επι=ητ ύσαν άμεσα μια λύση και Γιάννης Βαρ υ$άκης ήταν η σ $ τερη επιλ γή.

Στ ν ελεύθερ ρ ν τ υ, ασ λείται με την MKO Vi­tal Space Projects, π υ έ ει ιδρύσει μα=ί με την σύ=υγ τ υ, εικαστικ , Δανάη Στράτ υ, με σκ π τη διερεύνηση- μέσα απ την τέ νη, $αιν μένων πως υπερπληθυσμ ς των σύγ ρ νων π λεων σε σ έση με τ ν υπαίθρι ώρ π υ ερημώνει.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.