ª· ÙÈ ¿ı·ÌÂ; - §ÂÌÂÛfi˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η κατάσταση δια$θ ράς σε διά$ ρα επίπεδα είναι δεδ μένη, αλλά τώρα γαίν υν στην επι$άνεια τα κακώς έ ντα τα π ία πάντ τε $αίνεται να πρ ϋπήρ αν. Ασ$αλώς ι έρευνες και ι καταγγελίες είναι καλ δε ύμενες εάν είναι καλ πρ αίρετες. Τ να είναι μως κακ πρ αίρετες είναι ένα άλλ θέμα. Διά$ ρ ι σύνδεσμ ι αυτ απ καλ ύμεν ι «$ίλ ι» της { π λης εκδίδ υν ανακ ινώσεις για διά$ ρα θέματα κατά π λη και θέματα, ωρίς μως να πρ - σέ υμε και τις δικές τ υς εισηγήσεις, ενώ είναι ά ι απ - ρίας εάν κάπ τε γίνει και μια έρευνα για αυτ ύς τ υς «$ίλ υς», για τα κίνητρα τ υς και κατά π σ πρ έρ νται απ κ μματα/ ιδιωτικές ατ=έντες και άρα εις άρ ς της ίδιας της π λης τ υς. Παράδειγμα πρ ς απ $υγή είναι η Λάρνακα εκινώντας απ τ παραλιακ μέτωπ με τ έργ Δημητρί υ ( Φ ινικ ύδες), τ παραλιακ μέτωπ Μακέν=υ (ίδε αντιδράσεις και τώρα τι έγινε) μέ ρι και τ Λιμάνι (π υ θα τ άσει η Λάρνακα πρ ς $ελ ς της Λεμεσ ύ). Παρερ μαστε τ ν Δήμ Πά$ υ μια και π υ ι έρευνες ρίσκ νται υπ ε έλι η, με τα γνωστά λαδώματα και άλλα, απ Δημάρ υς, σε Δημ τικά Συμ ύλια, υλευτές και άλλ υς.

Πάντ τε μως ι Λεμεσιαν ί μας έμαθαν τι εργά= νται λ ι μα=ί πρ ς τ συμ$έρ ν της Λεμεσ ύ ωρίς να έ υν έστω και μια σταγ να κακεντρέ ειας για την π λη τ υς. Η Λεμεσ ς η π ία απ τελεί τ αντικείμεν =ήλιας απ τ υς άλλ υς Δήμ υς, δεν πιστεύαμε π τέ τι θα ρισκ ταν σε επίπεδ $θην ύ λαϊκισμ ύ εις άρ ς της ανάπτυ ης της Λεμεσ ύ.

Εκτ ς απ τ παραλιακ μέτωπ και την αναμεν μενη τ υ επέκταση, εκτ ς απ την ανάπλαση της παλιάς π λης, εκτ ς των διά$ ρων γραμμικών πάρκων, εκτ ς απ την μαρίνα και ψαρ λίμαν , εκτ ς απ τ ν π λεμ πρ σέλκυσης τ υ ΤΕΠΑΚ εντ ς της π λης και τ σα άλλα, ρισμέν ι «κάτι» σκέπτ νται να μειώσ υν την επιτυ ία της π λης μας (Α. Λ ί= υ – 3η γενιά Λεμεσιαν ί τ υ κέντρ υ). Απ την αν ησία εκείνη τ υ ψαρ λίμαν υ να μετακινηθεί κτίρι π υ ανεγέρθηκε για σκ π ύς θέας, τ ναυάγι τ υ πε= δρ μ υ των αστέρων (π λύ καλή πρ σέγγιση για τ υς ρηματ δ - τες έν υς και άλλ υς – τώρα θα μετατραπεί σε δ καλλιτε νών – ι έν ι ίσως να συνεισέ$εραν απ 20.000 ευρώ/ένας για να μείνει τ ν μα τ υς), εκτ ς απ την συνεισ$ ρά των ένων για τ ν =ω λ γικ κήπ και τ σα άλλα, λες είναι ιδέες και εκτέλεση τ υ νυν Δημ τικ ύ Συμ υλί υ και τ υ Δημάρ υ τ υ. Βρήκαν τρ π λ ιπ ν ρισμέν ι «$ίλ ι» της π λης να τ υς «$άνε» ή τ υλά ιστ ν να τ υς δυσ$ημίσ υμε για μη απαραίτητα και επ υσιώδη θέματα. Ένας Δήμ ς με συγκριτική ικ ν μική ευρωστία και με ρε η για ελτίωση πρ σπαθ ύν ρισμέν ι να τ ν αλιναγωγήσ υν για να μην λαμ άνει πλέ ν απ $άσεις, ανα=ητώντας στα ερμάρια κρυ$ ύς σκελετ ύς. Ντρ πή σας κύρι ι π υ ν μά=εστε $ίλ ι της Λεμεσ ύ. Μήπως θα πρέπει να υπάρ ει ν μ θεσία π υ ταν ένας αν ίγει τ στ μα τ υ ανεύθυνα, να έ ει και τις ανάλ γες επιπτώσεις;

Και διερωτ μαστε κατ’ επέκταση εάν ι «$ίλ ι» της Λεμεσ ύ γήκαν έ ω στ υς πλημμυρισμέν υς δρ μ υς για να καθαρίσ υν τις σ άρες για τα μ ρια ύδατα (μ ν Δήμαρ ς μα=ί με ρισμέν υς Δημ τικ ύς Συμ ύλ υς). Π υ είναι αυτ ί ι $ίλ ι να υπ άλ υν εισηγήσεις με ταυτ - ρ ν τρ π ρηματ δ τησης τ υς; Π υ είναι ι «$ίλ ι» για τ Fysco Lo­tus Plaza και τ σα άλλα; Ως ένα γρα$εί ρμώμεν απ την Λεμεσ με 3 γενεές Λεμεσιανών απ τ ν Πεντάδρ μ , διερωτ μαστε τι είναι τ λ θέμα;

Είναι μήπως ι «$ίλ ι» αυτ ί π λιτικά ρμώμεν ι; Δεν είμαστε υπέρ τ υ Ακελικ ύ Δημάρ υ δι τι δεν ανήκ υμε στην ίδια π λιτική παράτα η, αλλά τα εύσημα θα πρέπει να απ δίδ νται. ΄Ε ει η Λεμεσ ς τεράστια θέματα να αντιμετωπίσει πως η επέκταση τ υ ερσαί υ ώρ υ τ υ Λιμέν ς για con­tain­ers π υ ίσως να $θάσ υν και τις 500.000 τ ν ρ ν (ίδε COSCO στ ν Πειραιά με εισ δήματα 2 δις ευρώ και με αίτημα τώρα για επέκταση). Μακάρι Δήμ ς Λεμεσ ύ να μπ ρ ύσε να επεκταθεί και μέ ρι τ ν Άγι Τύ ωνα και Μ νή με ένα ευρύτερ Λεμεσιαν Δημ τικ Συμ ύλι και τ ν εκάστ τε Δήμαρ τ υ για να εί αμε μια πι λ κληρωμένη και μ ρ$η π λη.

Υπ άλαμε εισηγήσεις για την επιμήκυνση της τ υριστικής περι δ υ με την ρήση των υδατ $ρακτών για διά$ - ρα σπ ρ, coun­try­side tracks, πίστα αγωνιστικών μ τ σικλετών και Δήμ ς Λεμεσ ύ αμέσως κάλεσε λ υς τ υς ευρύτερ υς Δήμ υς, τις Βάσεις, Κ. .Τ., Τ.Α.Υ. Έγινε κάτι; Q ι και ι λ γω αδια$ ρίας τ υ Δήμ υ Λεμεσ ύ, αλλά των επιμέρ υς περι$ερειακών Δήμων και της Β υλής (εκκρεμ ύν ι καν νισμ ί για ρήση των υδατ $ρακτών εδώ και 10 ρ νια μας πληρ $ ρησε Κ. .Τ.), ενώ ι Βάσεις εί αν δικές τ υς εισηγήσεις για ελεύθερη ρήση κλπ.

Μελετήσαμε τις διά$ ρες δηλώσεις των ε θρών ι $ίλων της Λεμεσ ύ και τις ανακ ινώσεις στ ν τύπ και την πρ σκληση τ υς για υπ λή καταγγελιών στ ν Γενικ Ελεγκτή κλπ. Μα αυτ είναι τ θέμα, να καταγγέλλεται ένας α ι λ γ ς Δήμ ς με ραμα και έργ , π υ θα τ ν =ημιών υμε με ανα λητικές απ $άσεις εκτ ς και εάν κάπ ι ι «$ίλ ι» (ε θρ ί) στ εύ υν σε αυτ ν τ ν στ ;

Στ εύσετε αγαπητ ί μας συμπ λίτες σε ανα$έρ υμε πι κάτω): - Επέκταση τ υ ώρ υ con­tain­ers τ υ Λιμέν ς Λεμεσ ύ στην περι ή των Βάσεων/Kακάκι. - Πιέστε για τ κα=ίν στην περι ή Μ νής – πρώην τσιμεντ π ιεί π υ έ ει λα τα πρ σ ντα. - Συνε ίστε τις πρ σπάθειες σας για πρ σέλκυση νέων επενδυτών και υ$ιστάμενων στην π λη (υπ λήθηκε εισήγηση). - Ετ ιμάστε εσείς ι $ίλ ι ως ήθεια ένα τ υριστικ ραμα

( ρισμένα τα μα=ί με τ υς tour op­er­a­tors, αερ γραμμές, κρ υα=ιερ - πλ ια, διαδρ μές τ υ κρασι ύ, τ ν θρησκευτικ τ υρισμ με τις εκατ ντάδες εκκλησίες και μ ναστήρια, κάνετε πα=αράκια για τα κ ινωνικά παντ πωλεία και άλλες εκδηλώσεις και μπρά σας εάν έ ετε κάνει αρκετά. - Εδώ η Λάρνακα εί ε ένα Δημ τικ θέατρ π υ έ ει καταστρα$εί και εσείς ανα αθμίσατε τ Παττί ει , τ Ριάλτ κλπ. Δώστε κίνητρα στ υς έν υς επενδυτές γρα$είων (off­shore) με μείωση τ υ επαγγελματικ ύ $ ρ υ κλπ, ν υμέν υ τι αυτ ί έ υν ντ πι πρ σωπικ τ υλά ιστ ν 20% σε σύν λ 20 ατ μων (ίδε περίπτωση με τ de­off­shoriza­tion απ την Ρωσία). - Να είστε σε συνε ή επα$ή με τ υς μεγαλ - δικηγ ρ υς/ελεγκτές για τα θέματα των πελατών τ υς και υπ άλλετε εισηγήσεις στ υς Κυ ερνώντες/ Δήμ . - Ε$αρμ στε ένα είδ υς έλεγ για ρεώσεις για τα εστιατ ρια κλπ με δική σας ιστ σελίδα για “rec­om­mended places to visit”, ρεώσεις τα ί κλπ, με ανάλ γη συνεισ$ ρά των συμμετε ντων. Τ π θετείστε ταμπέλλες με τα πι πάνω ιδιαίτερα στην τ υριστική περι ή. - Κλπ

Τελειών ντας θα θέλαμε να σας ανα$έρ υμε ένα άλλ ευ$άνταστ Δήμαρ / Δημ τικ Συμ ύλι , αυτ της Αγίας Νάπας. \α$νικά ενώ αναμέναμε στασιμ τητα σε ένα μικρ Δήμ , εις μια πρ σπάθεια για επέκταση της τ υριστικής τ υ περι δ υ, εκτέλεσε τα πι κάτω ργανωμένα έργα.

- Κατασκεύασαν ένα «γε$ύρι αγάπης» π υ νεαρά =ευγάρια κυρίως έν ι τ επισκέπτ νται με τα αρ ικά τ υς σε κλειδωνιά π υ παρα ωρεί Δήμ ς για να «κλειδώσ υν» την αγάπη τ υς στ ύλιν γε$ύρι. Τρελ ίσως αλλά έτυ ε πρ - λής απ τ CNN και άλλα κανάλια. - ΄Ιδε διαδρ μή γλυπτών δίπλα απ τ εν δ εί Μαρίνα - ΄Ιδε πάρκ κάκτων τ π ί ρίσκεται υπ ε έλι η - Έθεσε Δήμ ς αυτ ς ειδικές ταμπέλες με τιμές για νερ , κα$έ κλπ για να μην εγελι ύνται απ την τ πική «μα$ία», ως επίσης και για τις ρεώσεις τα ί ι έν ι - Δι ργάνωσαν τ συρτάκι για σκ π ύς Guin­ness - Πρ τείνει τ μά=εμα των πατατών, $ρα υλών για τ υς ειμεριν ύς τ υρίστες με ανάλ γ πάρτι, σ ύ λα κλπ - Υπ γει θαλάσσι πάρκ με γλυπτά – εκτέλεση 2015/2016 - Φεστι άλ για ψάρι (μα=ί με τ υς με=έδες) και κ λ κάσι - Και άλλα

Και διερωτ μαστε, ρέθηκαν και 1-2 Δήμ ι με ραμα και έργ , να τ υς θάψ υμε και αυτ ύς;

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.