ΔΔÚÚ.. ∫∫‡‡ÚÚÔÔ˘˘ Îη·ÈÈ CCIIIIMM ÛÛÙÙËËÚÚ››˙˙ÔÔ˘˘ÓÓ ÙÙËË ‰‰ËËÌÌÈÈÔÔ˘˘ÚÚÁÁ››·· ÓÓ¤¤ˆˆÓÓ ÂÂÈȯ¯ÂÂÈÈÚÚ‹‹ÛÛˆˆÓÓ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Tη δημι υργία εν ς λ κληρωμέν υ Πρ γράμματ ς (Ac­cel­er­a­tor-In­cu­ba­tor) για την υπ στήρι η δημι υργίας νέων επι ειρήσεων (start-ups) απ άτ μα με δημι υργικές και καιν τ μες ιδέες και διάθεση να τις μετατρέψ υν απ «ιδέα» σε «πρά η», ανακ ίνωσαν απ κ ιν ύ Τράπε=α Κύπρ υ και τ Cyprus In­ter­na­tional In­sti­tute of Man­age­ment (CIIM).

Στ ς, η ανάπτυ η και η υπ στήρι η καιν τ μων και πρωτ π ρων επι ειρηματικών ιδεών στην Κύπρ , απ λ υς τ υς τ μείς της ικ ν μίας και η δημι υργία αει$ ρων επι ειρήσεων με διεθνή πρ σανατ - λισμ .

Τ Πρ γραμμα

είναι

μια πρωτ υλία Εταιρικής Κ ινωνικής Ευθύνης της Τράπε=ας και τ υ CIIM και αναμένεται να συμ άλει στη δημι υργία εν ς ευν ϊκ ύ περι άλλ ντ ς για την τ νωση της καιν τ - μικής επι ειρηματικ τητας στην Κύπρ , με απ τέλεσμα τη δημι υργία νέων ευκαιριών απασ λησης.

Ειδικ τερα, στ Πρ γραμμα θα μπ ρ ύν να συμμετέ υν νέες επι ειρηματικές μάδες, ανε αρτήτως εθνικ τητας, αλλά να έ υν ως άση την Κύπρ , ι π ίες θα επιλέγ νται κατ πιν αν ικτ ύ διεθν ύς διαγωνισμ ύ π υ θα πρ κηρύσσεται κάθε ε άμην . ι επι ειρηματικές μάδες θα $ιλ εν ύνται, για ένα ρ ν , σε ένα πλήρως λειτ υργικ και ε πλισμέν κτίρι της Τράπε=ας με σύνδεση υψηλής τα ύτητας στ διαδίκτυ , web host­ing και κ ιν ρηστ ε πλισμ . Επιπρ σθετα, θα τυγ άν υν δωρεάν υπ στηρικτικών συμ υλευτικών υπηρεσιών, επι ειρηματικής κατάρτισης και πρ σ ασης σε ένα δίκτυ διακεκριμένων μεντ ρων με σκ π να επιτα υνθεί η επι ει- ρηματική τ υς δραστηρι τητα. Μέσα απ τ Πρ γραμμα, ι επι ειρηματικές μάδες θα μπ ρ ύν να ιών υν την εμπειρία τ υ «επι ειρείν» ως μέλη εν ς δυναμικ ύ ικ συστήματ ς καιν τ μίας.

Τ Πρ γραμμα, σε πρώτη $άση θα λειτ υργήσει στην Λευκωσία, περί τα τέλη Μαρτί υ, με σκ π την επέκτασή τ υ στην Λεμεσ στα μέσα αυτ ύ τ υ ρ ν υ. Περισσ τερες λεπτ μέρειες σ ν α$ ρά τ κτίρι π υ θα στεγάσει τ Πρ γραμμα, τ υς στρατηγικ ύς εταίρ υς, καθώς και για τ διαγωνισμ συμμετ ής στ ν πρώτ κύκλ τ υ Πρ γράμματ ς, θα ανακ ινωθ ύν πριν την επίσημη έναρ η τ υ Πρ γράμματ ς.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.