™™∫∫ΔΔ:: ÀÀÔÔÙÙÚÚÔÔÊÊ››Â˜˜ ÊÊÔÔÈÈÙÙËËÙÙ¤¤˜˜ ‡‡„„ÔÔ˘˘˜˜ ÁÁÈÈ·· η‡ÚÚÈÈÔÔ˘˘˜˜ 440000..000000

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Την έναρ η τ υ πρ γράμματ ς παρα ώρησης υπ τρ $ιών σε Κύπρι υς $ ιτητές π υ $ ιτ ύν σε κυπριακά πανεπιστήμια ανακ ίνωσε η Συνεργατική Κεντρική Τράπε=α.

Συνεργατισμ ς, συνε ί= ντας δυναμικά και έμπρακτα τη δια ρ νική στήρι ή τ υ πρ ς την παιδεία πρ σ$έρει 50 υπ τρ $ίες ετησίως για τα επ μενα τέσσερα ρ νια σε άτ μα π υ $ ιτ ύν σε κυπριακά πανεπιστήμια. ι υπ τρ $ίες α$ ρ ύν σε πρ γράμματα πτυ ιακών και μεταπτυ ιακών πρ γραμμάτων Μάστερ. Σε πλήρη ανάπτυ η η α ία τ υ πρ γράμματ ς υπ τρ $ιών υπ λ γί=εται τι θα ανέλθει στις 400.000 ευρώ.

Η α ι λ γηση των αιτήσεων θα γίνεται απ υπ επιτρ πή της Επιτρ πείας τ υ Συνεργατισμ ύ, στη άση ικ ν μικών, κ ινωνικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων, με πρ ϋπ θεση $ ιτητής ή γ νέας τ υ να είναι μέλ ς τ υ Συνεργατικ ύ Πιστωτικ ύ Τ μέα. Τελευταία ημερ μηνία υπ λής αιτήσεων είναι η 13η Μαρτί υ 2015 στις 12.00 μ.μ.

Για τ υς ρ υς και πρ ϋπ θέσεις, καθώς και για υπ λή αίτησης ι ενδια$ερ μεν ι μπ ρ ύν να επισκέπτ νται την ιστ σελίδα της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπε=ας www.schol­ar­ships.coop.com.cy και τη σελίδα της ΣΚΤ στ Face­book.

Πρ εδρ ς της Επιτρ πείας της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπε=ας Νικ λας {ατ=ηγιάννης σε δήλωσή τ υ με την ευκαιρία της έναρ ης τ υ πρ γράμματ ς, ανέ$ερε τι η στήρι η των νέων ανθρώπων και η παιδεία απ τελ ύν ασικ ύς πυλώνες της νέας στρατηγικής τ υ Συνεργατισμ ύ. « Συνεργατισμ ς κατέστησε την παιδεία δικαίωμα των π λλών. Μέσω των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων σπ ύδασαν γενιές και γενιές και αυτή την παράδ ση συνε ί= υμε δυναμικά, στηρί= ντας κυρίως $ ιτητές και ικ γένειες-μέλη μας π υ αντιμετωπί= υν δυσκ λίες».

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.