∂‚‰ÔÌ¿‰· ·ıÒÓ ÁÈ· ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ª¤ÚÎÂÏ - ™fiÈÌÏÂ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η ε δ μάδα π υ μας πέρασε σίγ υρα θα μείνει στην ιστ - ρία ως η πι σημαδιακή την τελευταία 10ετία.Εί αμε καταρ ήν την απ $αση της ΕΚΤ, η π ία κλείν ντας στην κυρι λε ία τα α$τιά της στην συντ νισμένη επίθεση των Γερμανών, πρ ώρησε με τ π λυπ θητ QE. Τ πρ γραμμα αγ ράς κρατικών μ λ γων και τραπε=ικών περι υσιακών στ ι είων π υ ανακ ίνωσε η ΕΚΤ ήταν υψηλ τερ απ ,τι αναμεν ταν συν λικά καθώς έ$θασε στα 1,14 τρις ευρώ.

Τ πρ γραμμα περιλαμ άνει αγ ρές περι υσιακών στ ι είων απ καλυμμένα μ λ γα και ABS καθώς και αγ ρές κρατικών μ λ γων.

Αυτ τ νέ πρ γραμμα θα εκινήσει τ ν Μάρτι τ υ 2015 και θα διαρκέσει μέ ρι τα τέλη Σεπτεμ ρί υ τ υ 2016 και έως τ υ πληθωρισμ ς $θάσει στ 2%.

Τ διευρυμέν πρ γραμμα της ΕΚΤ δεν θα περιλαμ άνει τα εταιρικά μ λ γα.

Η ΕΚΤ θα αγ ράσει 1,14 τρισεκ ευρώ (60 { 19), απ τις 15 Μαρτί υ τ υ 2015 έως τ ν Σεπτέμ ρι τ υ 2016.

Σήμερα, ρυθμ ς των καλυμμένων μ λ γων και ABS π υ αγ ρά=ει η ΕΚΤ είναι κ ντά στα 13 δισ ανά μήνα, π τε πρ σθετες αγ ρές αντιπρ σωπεύ υν 47 δισεκ. ανά μήνα ώστε να $θάσ υν τ ν μηνιαί στ 60 δις τ ν μήνα.

Τ π λύ σημαντικ έ αια είναι πως Mr. Draghi, α$ήνει αν ικτ τ ενδε μεν τ πρ γραμμα να συνε ίσει και μετά τ ν Σεπτέμ ρι τ υ 2016 εάν και ε$ σ ν πληθωρισμ ς δεν $θάσει τ 2%.

Σίγ υρα είναι μια απ $αση σταθμ ς, ένα έπ ς Draghi θα λέγαμε π ί ς τ λμησε κ ντρα σε θε ύς, Γερμαν ύς και δαίμ νες να υλ π ιήσει τ πρ γραμμα τ υ π υ εί ε υπ σ εθεί ταν αναλάμ ανε την πρ εδρία της ΕΚΤ τ Ν έμ ρι τ υ 2011.

Mr. Draghi θα λέγαμε δεν έκανε τίπ τα περισσ τερ απ την εντ λή της ΕΚΤ, η π ία είναι η σταθερ τητα των τιμών και η διατήρηση τ υ πληθωρισμ ύ πάνω απ τ 2%. Βέ αια αυτ έπεσε π λύ αρύ στ υς Γερμαν ύ ι π ί ι εί αν συνηθίσει με τ ν πρ ηγ ύμεν κεντρικ τραπε=ίτη, τ ν Mr. Trichet, να μην τ λμά να κάνει ύτε τα ασικά ωρίς την πρ έγκριση των Γερμανών. Γι’ αυτ τ ν λ γ η επιτυ ία τ υ Mr. Draghi είναι ακ μα μεγαλύτερη α$ ύ θα λέγαμε, εί ε την «τύ η», να αντικαταστήσει τ ν ειρ τερ κεντρικ τραπε=ίτη π υ υπήρ ε π τέ ανά την υ$ήλι .

Μα=ί με τ δίδυμ Μέρκελ – Σ ιμπλε , Mr. Trichet ρεών νται την μεγαλύτερη ευθύνη για την πλήρη διάλυση και απα ίωση την Ευρω=ώνης. Μια Ευρω=ώνη π υ μετατράπηκε απ ένωση αλληλεγγύης, ασ$άλειας και ευημερίας σε ένωση Ν τίων και Β ρίων, $τω ών και πλ υσίων, ε αθλιωμένων και ευημερ ύντων. Μια ένωση η π ία κατ ρθωσε μέσα σε μια 5ετία να μετακυλήσει λ τ πλ ύτ απ τ ν Ν τ στ ν Β ρά, μια ένωση δύ τα υτήτων, με την Γερμανία να τριπλασιά=ει τα πλε νάσματα της και τις τραπε=ικές της καταθέσεις την ίδια ώρα π υ ι υπ λ ιπες ώρες της ΕΕ έ υν μετατραπεί σε απ ικίες ρέ υς.

Qλα αυτά έ αια με την αν ή των π λιτικών ηγετών των ωρών τ υ Ν τ υ ι π ί ι σε καμία περίπτωση δεν τ λμησαν να αντισταθ ύν στην Γερμανική αδιαλλα ία.

Qλα αυτά έ αια μέ ρι θες α$ ύ απ τις Ευρωεκλ γές τ υ Μαΐ υ και μετά ι λα ί $αίνεται να επαναστατ ύν και να απα ιών υν τ υς π λιτικ ύς ηγέτες «γλάστρες».

Μια επανάσταση π υ κ ρυ$ώθηκε σε πρώτη $άση με τις εκλ γές στην Ελλάδα και έπεται και συνέ εια. Εκλ γές π υ θριάμ ευσε αντιμνημ νιακ ς Σύρι=α και υπέστησαν ιστ ρική συντρι ή τα κυ ερνητικά κ μματα, π υ εδώ και τρία ρ - νια εί αν υπηρετήσει πιστά τ μ ντέλ Μερκελ.

Μια ιστ ρική ήττα έ αια και για την Μέρκελ η π ία λέπει την π λιτική της εγκληματικής «λιτ τητας» π υ ε$άρμ - σε στην Ευρώπη να απ δ κιμά=εται με τ ν ειρ τερ τρ π στην ώρα π υ υπ $ερε με τ ν πι ε ευτελιστικ τρ π απ αυτή την π λιτική.

Ένα δεύτερ κτύπημα θα λέγαμε, στ δίδυμ Μέρκελ – Σ ιμπλε, π υ σίγ υρα τέτ ια δύσκ λη ε δ μάδα δεν έ υν ανα ιώσει στην π λιτική τ υς καριέρα.

Τ μ ντέλ Μέρκελ - Σ ιμπλε πλέ ν ρίσκεται μπρ στά στ μεγαλύτερ π λεμ νεύρων της σύντ μης ιστ ρίας τ υ. Τσίπρας και ι Έλληνες επιθυμ ύν κατάργηση της λιτ τητας και κ ύρεμα τ υ ρέ υς. ι Γερμαν ί τ απ ρρίπτ υν κατηγ ρηματικά. Κανείς δεν μπ ρεί να άσει έ αια την α ι πιστία τ υ. Εντ ύτ ις εάν καμία πλευρά δεν υπ ωρήσει σημαντικά απ τις θέσεις της, τ τε θα υπάρ ει σύγκρ υση στην Ευρώπη. Μια σύγκρ υση π υ αναμένεται να έ ει αντίκτυπ σε λη την εύθραυστη ΕΕ.

Τ σ για την Ελλάδα σ και για την υπ λ ιπη Ευρώπη διακυ εύ νται π λλά. Βε αίως Τσίπρας π λύ λίγα μπ ρεί να κάνει μ ν ς τ υ ίσως και τίπ τα α$ ύ αν δεν υπάρ ει συμ ι ασμ ς, η Τρ ικα θα κλείσει π λύ σύντ μα τις στρ $ιγγες τ υ ρήματ ς και η Ελλάδα θα ρε κ πήσει. Ας διδα τεί και απ τ παράδειγμα της Κύπρ υ π υ ωρίς συμμα ίες και α ι πιστ Plan B πήγαμε γυμν ί στ Eurogroup με απ τέλεσμα να υπ κύψ υμε στ εγκληματικ κ ύρεμα καταθέσεων.

Άρα καλά θα κάνει η Ελλάδα να πάει υρωμένη στ Eurogroup, με σ αρές συμμα ίες επειδή σε αντίθετη περίπτωση θα ιώσει την ειρ τερη εμπειρία στην σύγ ρ νη ιστ - ρία της.

Και στην περίπτωση αυτή Τσίπρας κινδυνεύει να μείνει στην ελληνική ιστ ρία ως εκείν ς π υ θα ευθύνεται για την έ δ της Ελλάδας απ τ ευρώ, ενδε μένως ακ μη και απ την ΕΕ.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.