Δ·Í›‰È ÛÙË Dis­ney­land ÁÈ· ÙÔÓ Ù˘¯ÂÚ­fifi Ù˘ Car­refour

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Με μεγάλη επιτυ ία λ κληρώθηκε o πρωτ τυπ ς ριστ υγεννιάτικ ς διαγωνισμ ς της Car­refour Κύπρ υ, «Μάντεψε… και Κέρδισε», π υ πραγματ π ιήθηκε απ τις 27 Ν εμ ρί υ μέ ρι και τις 31 Δεκεμ ρί υ 2014, αρί= ντας πλ ύσια δώρα στ υς πελάτες λων των υπεραγ ρών Car­refour στην Κύπρ .

ι συν λικά 104 νικητές αναδεί θηκαν κατ πιν κλήρωσης, α$ ύ συμμετεί αν στ διαγωνισμ και μάντεψαν σωστά π σα πρ ϊ ντα εμπεριεί ε τ καλάθι τ υ ωτικ ύ, π υ ήταν τ π θετημέν στην είσ δ κάθε υπεραγ ράς.

μεγάλ ς νικητής τ υ διαγωνισμ ύ κέρδισε ένα συναρπαστικ τα ίδι στην Dis­ney­land για 4 άτ μα!

Επίσης, στ μεγάλ τυ ερ δ θηκαν 500 ευρώ μετρητά για τ τα ίδι. Νικήτρια αναδεί θηκε η Πηνελ πη Κ υπή. Ακ μη, 3 τυ ερ ί κέρδισαν απ μια τηλε ραση Sam­sung, 40 τυ ερ ί κέρδισαν απ ένα tablet Pres­ti­gio και 60 τυ ερ ί κέρδισαν απ μία δωρ επιταγή α ίας 50 ευρώ για αγ ρές απ τα καταστήματα της Car­refour Κύπρ υ.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.