∞∞ΠΠ∫∫:: ªªÂÂÙÙ··ÎÎÔÔÌÌ››˙˙ÂÂÈÈ ÙÙÔÔ ∫∫∂∂¶¶ ™™ÙÙÚÚÔÔ‚‚fi­fiÏÏÔÔ˘˘

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Απ τη Δευτέρα 9 Φε ρ υαρί υ 2015, τ Κέντρ Ε υπηρέτησης Πελατών της Αρ ής Ηλεκτρισμ ύ Κύπρ υ, π υ τώρα ρίσκεται στην Λεω$ ρ Αθαλάσσης 72 Α,Β & Γ στ Στρ λ , μετα$έρεται στ κτήρι των Κεντρικών Γρα$είων της ΑΗΚ, στην δ Αμ$ιπ λεως 11 στ Στρ λ (πάρ δ ς Λεω$ ρ υ Αθαλάσσης, κ ντά στ Κτήρι Δι ίκησης της Ελληνικής Τράπε=ας και τ λυμπιακ Μέγαρ ).

To ΚΕΠ θα λειτ υργήσει καν νικά απ τη Δευτέρα 9 Φε ρ υαρί υ 2015. H είσ δ ς τ υ ΚΕΠ ρίσκεται στ ώρ στάθμευσης επισκεπτών των Κεντρικών Γρα$είων της ΑΗΚ. Σημειώνεται τι μέ ρι και την Παρασκευή 6 Φε ρ υαρί υ τ ΚΕΠ θα λειτ υργεί καν νικά στ κτήρι της Λεω$ ρ υ Αθαλάσσης.

ι νέ ι αριθμ ί επικ ινωνίας τ υ ΚΕΠ απ τις 9 Φε ρ υαρί υ 2015 θα είναι ι ακ λ υθ ι: Τηλέ$ων : 22201555, Φα : 22201559

ι υπηρεσίες π υ θα πρ σ$έρ νται στ νέ ΚΕΠ, παραμέν υν ι ίδιες πως και τώρα και πι συγκεκριμένα: Ε $ληση Λ γαριασμών, Συνδέσεις – Απ συνδέσεις - Μετα ι άσεις Παρ ής, Απ δ ή Qρων και Είσπρα η Κε$αλαι υ ικής Συνεισ$ ράς, Παραλα ή Αιτήσεων για Παρ ή Ηλεκτρικ ύ Ρεύματ ς και Γενικές Πληρ $ ρίες.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.