∫∫ΔΔ∫∫:: ¢¢ÈÈÂÂÍÍ¿¿ÁÁÂÂÙÙ··ÈÈ ¤¤ÚÚ¢˘ÓÓ·· ÁÁÈÈ·· EELLAA

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Διε'άγεται έρευνα για την Έκτακτη Παρ "ή Ρευστ τητας (ELA) ως έ"ει ανακ ινωθεί στις 21 Ν εμ+ρί υ 2014, ανακ ίνωσε "θες η Κεντρική Τράπε α της Κύπρ υ.

Η ΚΤΚ σε σ"έση με πρ σ ατες ανα ρές στ ν Τύπ για τις έρευνες π υ διε'άγ νται για τ σκάνδαλ της ικ ν μίας και τα θέματα διακυ+έρνησης και αναδιάρθρωσης της ΚΤΚ, ανακ ίνωσε επίσης τι έ"ει ήδη πρ "ωρήσει με απ αση τ υ Δι ικητικ ύ Συμ+ υλί υ της, ημερ μηνίας 12 Ν εμ+ρί υ 2014, στις διαδικασίες διε'αγωγής έρευνας σ"ετικά με την πώληση των υπ καταστημάτων των κυπριακών τραπε ών στην Ελλάδα τ ν Μάρτι 2013.

Επίσης τ Δι ικητικ Συμ+ ύλι της ΚΤΚ, έ"ει δια"ρ - νικά αναγνωρίσει τ θέμα της ανάγκης μεταρρυθμίσεων στην ργάνωση, δ μή και λειτ υργία της ΚΤΚ, καθώς και την ανάγκη εισαγωγής +έλτιστων πρακτικών διακυ+έρνησης.

Τέλ ς σε ανακ ίνωση τ νί εται πως για πρώτη ρά στην ιστ ρία της ΚΤΚ, με μ ωνη απ αση τ υ Δι ικητικ ύ Συμ+ υλί υ και την απαραίτητη στήρι'η της Δι ικητ ύ, ημερ μηνίας 22 Σεπτεμ+ρί υ 2014, απ ασίστηκε η πλήρης αναδι ργάνωση και εκσυγ"ρ νισμ ς της ΚΤΚ. Ως πρ ς τ ύτ , και α ύ λή θηκαν υπ ψη πρ ηγ ύμενες εισηγήσεις, απ ασίστηκε πως διε'α"θεί εμπεριστατωμένη και λ κληρωμένη μελέτη π υ να αντικατ - πτρί ει τις +έλτιστες πρακτικές διεθνώς π υ να μπ ρ ύν, μως, να ε αρμ στ ύν και να ανταπ κριθ ύν στις σημερινές ανάγκες και ρ λ της ΚΤΚ.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.