√√ ππˆˆ¿¿ÓÓÓÓˢ˜ §§ÔÔ˝˝˙˙ÔÔ˘˘ ÓÓ¤¤ÔÔ˜˜ CCEEOO ÙÙˢ˜ AAn­nc­coor­ri­iaa BBaannkk

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Ανώτατ ς Εκτελεστικ*ς Διευθυντής της νε σύστατης An­co­ria Bank δι ρίστηκε στις αρ(ές Ιαν υαρί υ o Ιωάννης Λ ΐ: υ. κ. Λ ΐ: υ διετέλεσε Ανώτατ ς Εκτελεστικ*ς Διευθυντής της An­co­ria In­sur­ance απ* τ 1989 μέ(ρι και τ Δεκέμ;ρι τ υ 2014 και θα συνε(ίσει να πρ εδρεύει τ υ Δι ικητικ ύ Συμ; υλί υ της An­co­ria In­sur­ance.

κ. Λ ΐ: υ, είναι Εγκεκριμέν ς Λ γιστής (CPA), απ*9 ιτ ς τ υ Queens Col­lege New York με μεταπτυ(ιακές σπ υδές στ The Bernard M. Baruch Col­lege Νέας Υ*ρκης.

Η An­co­ria Bank με νέα 9ιλ σ 9ία και πρ σέγγιση στην ε$υπηρέτηση τ υ πελάτη αναμένεται να $εκινήσει τη λειτ υργία της στην Κύπρ εντ*ς τ υ 2015 με δύ καταστήματα, ένα στη Λευκωσία και ένα στη Λεμεσ*.

Τα καθήκ ντα τ υ κ. Λ ΐ: υ στην An­co­ria In­sur­ance και συγκεκριμένα τη θέση τ υ Ανώτατ υ Εκτελεστικ ύ Διευθυντή αναλαμ;άνει κ. Τάσ ς Αναστάση. O κ. Αναστάση έ(ει εκτεταμένη εμπειρία στ ν τ μέα των (ρηματ πιστωτικών υπηρεσιών, κατέ( ντας διά9 ρες θέσεις σε Ηνωμέν Βασίλει , Ελλάδα και Κύπρ , κυρίως στ ν κλάδ τ υ Wealth Man­age­ment, απ* τ 1999. Πρ τ ύ αναλά- ;ει καθήκ ντα στην An­co­ria In­sur­ance, διετέλεσε Διευθυντής Ανάπτυ$ης Εργασιών στ Τμήμα τ υ Wealth Man­age­ment της Eurobank (Κύπρ υ). O κ. Αναστάση έ(ει Μεταπτυ(ιακ* στα ρηματ ικ ν μικά απ* τ Lon­don Busi­ness School.

H An­co­ria In­sur­ance, εδώ και 27 (ρ*νια παρέ(ει στ υς πελάτες της, μέσω ασ9αλιστικ ύ συμ; λαί υ, απ ταμιευτικά και επενδυτικά πρ ϊ*ντα με δια9ανείς πρακτικές και καινoτ*μες λύσεις για να διαμ ρ9ών υν τ μέλλ ν π υ νειρεύ νται.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.