∞Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙË §¿Úӷη

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

ι ρείς της Τ πικής Αυτ δι ίκησης, παρά τ γεγ ν ς τι έ" υν υπ στεί περισσ τερ απ π ι νδήπ τε άλλ θεσμ της Π λιτείας τις συνέπειες της ικ ν μικής κρίσης, απ δεικνύ υν τι μπ ρ ύν, αν δράσ υν απ ασιστικά και ργανωμένα, να διαδραματίσ υν πρωταγωνιστικ ρ λ στη δημι υργία συνθηκών +ιώσιμης ικ ν μικής ανάπτυ'ης και διασ άλισης της κ ινωνικής συν "ής.

Στ Δήμ Λάρνακας, γνωρί αμε απ την αρ"ή τι τ έργ π υ αναλαμ+άναμε μέσα στις δ σμένες αντί' ες ικ ν μικές συνθήκες δεν θα ήταν εύκ λ . Παρ’ λα αυτά, ι επίμ - νες και συντ νισμένες πρ σπάθειές μας, ι π ίες στηρί"θηκαν σε ένα συγκεκριμέν ρεαλιστικ αναπτυ'ιακ σ"εδιασμ και τεκμηριωμένα επι"ειρήματα, αρ"ί υν να καρπ - ρ ύν. Τ τελευταί διάστημα γίν νται υσιαστικά +ήματα και δημι υργ ύνται σιγά-σιγά ι πρ ϋπ θέσεις για να επιστρέψει η π λη μας σε αναπτυ'ιακή τρ "ιά.

Τ πάγι αίτημα της π λης για μετακίνηση των διυλιστηρίων και των εγκαταστάσεων πετρελαι ειδών και υγραερί υ, +αίνει πρ ς ικαν π ίηση. Εντ ς τ υ πρώτ υ ε'αμήν υ τ υ 2015 θα μετακινηθ ύν τα κρατικά απ θέματα απ τ ν "ώρ τ υ διυλιστηρί υ, ενώ στη συνέ"εια θα ακ λ υθήσ υν ι εγκαταστάσεις τ υ υγραερί υ και των εταιρειών. ι ενδεί'εις π υ έ" υμε αυτή τη στιγμή, ως πρ ς την υλ π ίηση των "ρ ν διαγραμμάτων, είναι ενθαρρυντικές. Βασική μας επιδίω'η είναι η Λάρνακα να απ κτήσει μια ενιαία παραλία και η περι "ή να καταστεί, μέσω μιας λικής ανάπλασης και ανάπτυ'ης, π λ ς έλ'ης ντ πιων και 'ένων επενδυτών.

Η πρ σ ατη απ αση τ υ Υπ υργικ ύ Συμ+ υλί υ για εγκατάσταση τ υ Ινστιτ ύτ υ Υδρ γ νανθράκων, τ υ Κέντρ υ Ωκεαν γρα ίας και τ υ Τμήματ ς Cημικών Μη"ανικών τ υ Πανεπιστημί υ Κύπρ υ στ "ώρ τ υ παλαι ύ Λεπρ κ μεί υ στη Λάρνακα, συνιστά μια π λύ σημαντική ε'έλι'η για την π λη. Τα έργα αυτά αναμένεται να δώσ υν πν ή και ωντάνια στη Λάρνακα, καθιστώντας την ως π λη επιλ γής ιδιαίτερα για τ υς νέ υς, αλλά και για εργα μεν υς και ικ γένειες. Ε'ίσ υ σημαντική για την π λη μας είναι και η απ αση τ υ Υπ υργικ ύ Συμ+ υλί υ για δημι υργία, στ ν υπ λ ιπ "ώρ τ υ παλαι ύ λεπρ κ μεί υ, τ υ Εθνικ ύ Πάρκ υ Λάρνακας. Τ έργ θα αναδεί'ει τ μ ναδικ ικ σύστημα της αλυκής και τ ν περι+αλλ ντικ πλ ύτ π υ υπάρ"ει στην περι "ή. Στ " ς μας είναι η μετατρ πή τ υ "ώρ υ σε μια αση "αλάρωσης, υγείας και ψυ"αγωγίας.

Π λλαπλά έλη αναμένεται να έρει και η ανέγερση πεντάστερ υ, υπερπ λυτελ ύς 'εν δ "εί υ στην παραλία των Φ ινικ ύδων. Πρ κειται για ένα έργ π υ θα δώσει αναπτυ'ιακή ώθηση στην π λη, ανα+αθμί ντας σημαντικά τ τ υριστικ μας πρ ϊ ν, δημι υργώντας νέες θέσεις εργασίας και +ελτιών ντας τ επι"ειρηματικ κλίμα. Ταυτ "ρ να, αρκετά έργα υπ δ μής π υ +ρίσκ νται σε τρ "ιά λ κλήρω- σης, πως η ανάπλαση των δών Πιαλέ Πασιά και Γεώργι υ Cριστ δ υλίδη, και η ανάπλαση των πλατειών Ευρώπης και Παλλάς, +ελτιών υν σημαντικά την εικ να της π λης, ενισ"ύ ντας ταυτ "ρ να τις πρ σπάθειες για ικ ν μική ανάπτυ'η, πρ σέλκυσης επενδυτικ ύ ενδια έρ ντ ς και δημι υργίας νέων θέσεων εργασίας.

Πρ κειται για μία εναλλακτική μ ρ ή τ υρισμ ύ π υ συμ+άλλει στην αντιμετώπιση τ υ πρ +λήματ ς της επ "ικ τητας, την αύ'ηση της κατά κε αλήν δαπάνης και τ υ επαναλαμ+αν μεν υ τ υρισμ ύ. Σε συνέ"εια των δι ργανώσεων παγκ σμιας εμ+έλειας π υ ιλ 'ένησε Δήμ ς τα τελευταία δύ "ρ νια, εντ ς τ υ 2015 πρ γραμματί νται σημαντικές διεθνείς δι ργανώσεις. Μετα'ύ άλλων, ι Παγκ σμι ι Αγώνες Σκ π + λής, ι διεθνείς π δηλατικ ί αγώνες, τ διεθνές π δ σ αιρικ τ υρν υά Cyprus Women’s Cup, τρία διεθνή πρωταθλήματα αντισ αίρισης, η Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιάδα Beach Vol­ley και ι αγώνες Boules (ένα άθλημα ιδιαίτερα δημ ιλές μετα'ύ των Σκανδινα+ών).

Δήμ ς Λάρνακας παραμένει ασ αλώς πρ σηλωμέν ς και στ έργ της ενιαίας ανάπτυ'ης λιμανι ύ-μαρίνας. Ευ" μαστε η νέα παράταση π υ έ"ει δ θεί απ την κυ+έρνηση στην Κ ιν πρα'ία |ήνων, να είναι αρκετή για να επιτευ"θεί η συμ ωνία μετα'ύ των δύ μερών. Σε περίπτωση π υ ναυαγήσει ριστικά η πρ σπάθεια της κ ιν πρα'ίας |ήνων, κάτι π υ απευ" μαστε, λες ι εναλλακτικές επιλ - γές θα συ ητηθ ύν σε ειδική συνεδρία της λ μέλειας τ υ Δημ τικ ύ Συμ+ υλί υ και της Επιτρ πής Ανάπτυ'ης Λάρνακας.

Πάντ τε πίστευα τι ύμε σε μια π λη με μεγάλες δυνατ τητες και ε'αιρετικές πρ πτικές. Τ ητ ύμεν είναι να τις α'ι π ιήσ υμε. Ως Δήμ ς, θα συνε"ίσ υμε να διεκδικ ύμε συγκρ τημένα και απ ασιστικά λα εκείνα π υ θεωρ ύμε τι η π λη μας δικαι ύται. Μέ"ρι να θάσ υμε στ ν τελικ μας πρ ρισμ , π υ δεν είναι άλλ ς απ την ανάπτυ'η και την ευημερία.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.