Π ∂ÏÏ¿‰· Ó· ›ÛÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ fi¯È ÙËÓ ª¤ÚÎÂÏ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Για άλλη μια ρά, την τέταρτη την τελευταία 5ετία, η Ελλάδα +ρίσκεται στ κέντρ τ υ παγκ σμι υ ενδια έρ ντ ς. Με μια μως ειδ π ι δια ρά. Αυτή την ρά τις ε'ελί'εις πρ κάλεσε η ίδια η Ελληνική πλευρά η π ία μετά απ 5 "ρ νια +αθιάς ύ εσης, ε'αθλίωσης, κατάθλιψης και παρα+ίαση κάθε αρ"ής α'ι πρέπειας και εθνικής κυριαρ"ίας απ άσισε να πει «Ως εδώ και μη παρέκει».

Η νέα Ελληνική κυ+έρνηση τ υ Αλέ'η Τσίπρα με τ πι επίσημ τρ π διαμηνύει στ υς Ευρωπαί υς α'ιωματ ύ" υς και στ υς δανειστές της "ώρας πως δεν αναγνωρί ει πλέ ν την Τρ ικα και τις μνημ νιακές, καταστρ ικές (για την κ ινωνία) απαιτήσεις της ι π ίες τ μ ν π υ πέτυ"αν είναι την α αίμα'η της Ελληνικής κ ινωνίας την ίδια ώρα π υ η "ώρα τ μ ν π υ παράγει είναι "ρέ ς. Η λη πρ σπάθεια δηλαδή της εντεταλμένης απ τ υς Γερμαν ύς τρ ικας, τ μ ν π υ πέτυ"ε είναι να μετατρέψει μια δημ σι ν μική κρίση σε κρίση ρευστ τητας και "ρηματ πιστωτικής ασ υ'ίας. Η κρίση "ρέ υς εκ τ υ απ τελέσματ ς απ δεικνύεται περίτρανα πως δεν λύνεται με μ ν διάστατη λιτ τητα αλλά με ένα ευρωπαϊκ σ"έδι ανάπτυ'ης τ π ί θα +ασί εται στις +ασικές αρ"ές τις ΕΕ.

6λα αυτά εν λίγ ις διαμήνυσε νέ ς υπ υργ ς ικ ν μικών της Ελλάδας κ. Βαρ υ άκης. Σίγ υρα μπ ρεί να τ έκανε με λίγ άκ μψ τρ π στην πρώτη τ υ συνάντηση με τ ν γνωστ και μη ε'αιρετέ Mr. Daise­blum. Αλλά απ την άλλη απ την στιγμή π υ η Ελληνική πλευρά απ άσισε να έρθει σε σύγκρ υση με τ sta­tus quo η σύγκρ υση αυτή δεν μπ ρεί να γίνει με αγκαλίτσες και υλάκια πως μας συνήθισαν μέ"ρι τώρα λ ι ι π λιτικ ηγέτες της ΕΕ ι π ί ι μπρ στά στην Μέρκελ και τα πι νια της υπ κλίν νται.

Απ την άλλη μως απαιτείται μεγάλη πρ σ "ή. Πρ σ "ή επειδή η Ελλάδα απ μ νη της έ"ει ελά"ιστες πιθαν τητες να πετύ"ει τ υς στ " υς της. Η Ελλάδα "ρειά εται συμμα"ίες. Συμμα"ίες για να πείσει πρώτα απ λα τις αγ ρές και μετά την Μέρκελ.

Κ. Βαρ υ άκης και η παρέα τ υ πρέπει να πρ στατέψ υν σαν κ ρη θαλμ ύ την Ελλάδα απ την δύνη των αγ ρών. Ας έ" υν στ μυαλ τ υς τι έπαθε η Αργεντινή, η Κύπρ ς και ειδικά η Ρωσία π υ αγν ησε τ αντίκτυπ των αγ ρών στις ενέργειες της. Ειδικ τερα η τελευταία, θα λέγαμε πλέ ν πως πληρώνει με τ "ειρ τερ τρ π , την ιμπεριαλιστική της στάση να εισ+άλει με τ ν πι «+άρ+αρ » τρ π στην υκρανία. Μια ενέργεια π υ έ"ει μετατρέψει την Ρωσική ικ ν μία μπαλάκι στα "έρια των αγ ρών ι π ίες την κτυπ ύν ανελέητα εδώ και έ'ι μήνες με τις συνέπειες να είναι καταστρ ικές για την άλλ τε άτρωτη Ρωσία τ υ πανίσ"υρ υ Μπ ύτιν. Μια Ρωσία π υ έ"ει απ λέσει πέραν τ υ 30% τ υ εθνικ ύ της πλ ύτ υ μέσα σε μ λις έ'ι μήνες, +ρίσκεται εκτ ς αγ ρών εδώ και πέντε μήνες ενώ είναι θέμα "ρ ν υ να υπ +αθμιστεί και σε de­fault απ τ υς διεθν ύς ίκ υς.

Άρα καλά είναι να έ"ει στα υπ ψη της η Ελλάδα τ τι μπ ρεί να πάθει η μικρή και ταλαιπωρημένη Ελλάδα αν +ρεθεί εκτεθειμένη και απ μ νωμένη απ τις αγ ρές.

Ας μην λησμ ν ύν τι έπαθε στ πρ σ ατ παρελθ ν πρ κάτ " ς τ υ Κ. Τσίπρα, Κ. Σαμαράς, ταν ι ελληνικές τ υ ε'υπνάδες για έ' δ απ τ μνημ νι θεωρήθηκαν απ τις αγ ρές ενάντιες στα ευρωπαϊκά συμ έρ ντα και έστειλαν την Ελλάδα τιμωρία στην γωνία. 6ταν η Ελλάδα μ ν μερώς απ άσισε για πρ ωρη έ' δ απ τ μνημ νι τ ΔΝΤ και η ΕΕ ι αγ ρές απ άσισαν να τιμωρήσ υν την Ελλάδα εκτ 'εύ ντας τα CDS. CDS (credit de­fault swaps) τα π ία ας μην 'ε"νάμε ήταν η κερκ π ρτα της Ελλάδ ς τ 2012. Εκ των υστέρων Κ. Σαμαράς, μπρ στά στ άσμα της ικ ν μικής κατάρρευσης αναγκάστηκε να απ σύρει τις αρ"ικές τ υ πρ - θέσεις για έ' δ απ τ μνημ νι , ενέργεια π υ στ τέλ ς τ υ στ ί"ισε και την συντρι+ή στις πρ σ ατες εκλ γές.

Με τ πάθημα Σαμαρά στ μυαλ πρέπει να π ρευτεί η νέα κυ+έρνηση. Σίγ υρα Μερκελισμ ς στην Ευρώπη θα πρέπει να πέσει αλλά "ρειά εται συντ νισμένη πρ σπάθεια κρατών μελών και π λύ σημαντικ σε αυτή την συμμα"ία να συμμετάσ" υν μεγάλα κράτη πως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία. Ακ μα και τ πρ σ ατ άν ιγμα τ υ Μπαράκ μπάμα πρ ς την Ελλάδα είναι μια θετική ένδει'η αν και διακυ+εύ νται π λλά πίσω απ αυτή την παρέμ+αση - έκπλη'η και "ρειά εται μεγάλη πρ σ "ή.

ι Γερμαν ί δεν είναι εύκ λ ς αντίπαλ ς και κατά πάσα πιθαν τητα "ι μ ν θα απ ρρίψ υν λες τις απαιτήσεις της Ελληνικής πλευράς αλλά αντιθέτως θα πρωτ στατήσ υν σε μια συντ νισμένη πρ σπάθεια να πείσ υν τις αγ ρές να επιτεθ ύν στην Ελλάδα. ι Γερμαν ί πως τ υς έ" υμε ήσει εδώ και πέντε "ρ νια π υ 'έσπασε η κρίση δεν κάν υν πίσω ύτε στα πι +ασικά ενώ δεν διστά υν ακ μα και να απειλ ύν για απ "ώρηση της ίδιας της Γερμανίας, απ την ώνη τ υ Ευρώ αν πιεστ ύν να εγκαταλείψ υν την π λιτική της λιτ τητας. Βέ+αια τι και να λένε ι Γερμαν ί αυτή την «μά"η» θα την κρίν υν ι αγ ρές. Εάν και ε σ ν ι αγ ρές πειστ ύν απ την Ελληνική πρωτ + υλία, θα κερδηθ ύν "ι μ ν ι εντυπώσεις αλλά και τ παι"νίδι α ύ πως λένε και ι αγγλ σά' νες ίλ ι μας «you win the mar­kets you win the game».

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.